Dataskydd på Statskontoret

Statskontoret mål är att i all verksamhet i anslutning till behandling av personuppgifter garantera att de registrerades rättigheter uppfylls och att personuppgifterna behandlas i enlighet med lagstiftningen och Statskontorets principer för dataskydd. På statskontoret behandlas personuppgifter till exempel vid hanteringen av olika ersättnings-, låne- och garantiärenden samt i skötseln av arbetsgivaruppgifter.

På statskontoret behandlas personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifterna samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och endast i den mån som det är nödvändigt för behandlingens syfte.

Läs mer om Statskontorets dataskyddsprinciper (pdf, på finska, uppdaterad den 26. oktober 2020) >

På statskontoret finns ett dataskyddsombud som utsetts av generaldirektören vars uppgift det är att ge råd och instruktioner om de skyldigheter som dataskyddsbestämmelserna medför. Som dataskyddsombud på statskontoret fungerar Heikki Kangas (tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi).

Var och en har rätt att få veta om personuppgifter om honom eller henne behandlas på Statskontoret. Det är lämpligt att skicka in en begäran om verifiering av personuppgifter med hjälp av det medföljande blankett för begäran om granskning av personuppgifter för att möjliggöra en lämplig avgränsning av verifieringsbegäran. Det undertecknade formuläret kan skickas per post till adressen nedan eller via e-post till Statskontoret (kirjaamo@valtiokonttori.fi), till exempel skannad eller som en bild. Vid behov kan en begäran om granskning också presenteras som ett fritt formaterat e-postmeddelande.

Du får uppgifterna genom att fylla i den bifogade blanketten, underteckna den och skicka den till Statskontoret:

STATSKONTORET
PB 14
00054 STATSKONTORET

I slutet av blanketten finns också anvisningar om hur man fyller i den. Tills vidare tar vi inte emot uppgiftsförfrågningar per telefon.

BLANKETT FÖR BEGÄRAN OM GRANSKNING AV PERSONUPPGIFTER (PDF)

Dataskyddsbeskrivning, statskontoret.fi

Dataskyddsbeskrivning, statskontoret.fi >

Dataskyddsbeskrivning per tjänst:

Statens intressebevakning

Avgiftsbefrielse
Försummelseavgifter baserade på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Försummelseavgifter som baseras på trafikförsäkringslagen
Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
Statens arvs- och testamenteärenden

Offentlig förvaltning

Dataskyddsbeskrivning för kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst (pdf)
Analys- och rapporteringstjänster, dataskyddsbeskrivning (pdf)
Tjänsten Suomi.fi-betalningar (pdf)