Ansvarsfullheten i Statskontorets verksamhet bygger på ämbetsverkets gemensamma värderingar och strategi samt på bestämmelserna om god förvaltningssed. Ansvarsfullheten är ett inbyggt perspektiv i hur frågor betraktas, som beaktas i ämbetsverkets beslutsfattande och främjandet av verksamhetens mål.

Från och med 2021 informerar vi om vårt arbete för att främja hållbar utveckling genom att följa Statskontorets anvisning för ansvarsrapportering i statsförvaltningen till ministerier, ämbetsverk och inrättningar av den 2 september 2021.

BEKANTA DIG MED STATSKONTORETS ANSVARSRAPPORT 2023 (PÅ FINSKA) >

 • Ansvar bygger på värderingar, strategi och god förvaltning

  “Ansvarsfullheten växer fram ur alla de uppdrag som Statskontoret har haft under de senaste 140 åren.”

  Statskontorets gemensamma värderingar och strategi utgör grunden för ansvarsfullheten i verksamheten. Statskontorets värderingar är samhällets och kundens bästa samt välbefinnande och utveckling.

  Enligt Statskontorets strategiska mål (2020) “agerar vi ansvarsfullt och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och kompetens”. Dessutom: ”Ansvaret är helhetsomfattande: ansvarsrapporteringen fungerar, etiken ligger på hög nivå, vi är pionjärer i miljöfrågor.”

  Grunden för ansvarsfullheten i myndigheternas verksamhet är god förvaltning enligt Finlands grundlag (731/1999) och förvaltningslagen (434/2003). Statskontoret följer rättsprinciperna för god förvaltning i sin verksamhet.

 • Ledning av ansvarsfullheten vid Statskontoret

  “Ofta innebär ansvarsfullhet att man bildar sig en helhetsuppfattning om huruvida verksamheten är förenlig med Statskontorets värderingar.

  Ansvarsfullheten leds vid Statskontoret som en del av skötseln av ämbetsverkets uppgifter. Ansvarsfullhet är ett inbyggt perspektiv som beaktas i alla ärenden som ledningen behandlar och i främjandet av målen. Perspektivet konkretiseras genom att man frågar till exempel om Statskontorets verksamhet är transparent och tillräckligt offentlig, håller för granskning och tillgodoser ämbetsverkets och skattebetalarnas intressen.

  Statskontorets ledning är enig om att det är viktigt att främja hållbar utveckling.

 • Miljöansvar och Green Office

  Green Office logoDen 21 maj 2010 beviljade WWF Statskontorets kontor i Helsingfors rätt att använda Green Office-märket. Märket och diplomet beviljas efter en särskild ansöknings- och utvärderingsprocess till företag och sammanslutningar som har ett miljöprogram som uppfyller Green Office-kriterierna. Miljöprogrammets centrala mål har varit att minska energi- och pappersförbrukningen samt att rationalisera avfallssorteringen.

  Statskontorets miljöprogram infördes den 23 januari 2008 och dess mål har i praktiken förverkligats av ekogruppen, som består av representanter för divisionerna och enheterna. Det centrala målet i vårt miljöprogram har tillsvidare varit att minska energi- och pappersförbrukningen samt att rationalisera avfallssorteringen.

  Statskontoret slutade absolut inte att främja hållbar utveckling efter att Green Office-märket beviljades, utan arbetet enligt miljöprogrammet är kontinuerligt. Medvinden i miljövänligt tänkande samt WWF:s utvärderingsförfarande, som gör att inspektörer av miljösystemet med jämna mellanrum besöker Statskontoret, garanterar detta.

  Läs mer om WWF Green Office-certifikatet på WWF:s webbplats >

 • Vi betjänar alla jämlikt och likvärdigt

  Hösten 2023 utarbetade Statskontoret en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2024–2026. I den helhet som den operativa jämställdhets- och likabehandlingsplanen utgör behandlas ett målinriktat främjande av jämställdhet och likabehandling i Statskontorets externa tjänsteproduktion och myndighetsverksamhet. Planen beskriver hur vi producerar service för olika aktörer och befolkningsgrupper.

  I planen har fem ämnesområden valts ut som fokusområden för utvecklingen av jämställdheten och likabehandlingen åren 2024–2026:

  • Personalens medvetenhet om jämställdhet och likabehandling samt kompetens i anslutning till dem.
  • Tydlig struktur och språkdräkt i den information som Statskontoret producerar.
  • Statskontorets serviceförmåga på olika språk.
  • Webbtjänsternas och den visuella kommunikationens tillgänglighet.
  • Tydliga riktlinjer och anvisningar för tolkning av lagstiftningen.

  Statskontorets operativa jämställdhets- och likabehandlingsplan 2024–2026 (på finska, PDF) >

 • Statskontorets ansvarsrapportering

  “Ansvarsfullheten kan inte kopplas loss från ämbetsverkets övriga verksamhet. Den är en fast del av Statskontorets affärsverksamhet.”

  I verksamhetsberättelsen som hör till bokslutet har Statskontoret redan under flera års tid rapporterat i fri form om ansvarsfullheten i verksamheten. Införandet av statsförvaltningens gemensamma rapporteringsram våren 2022 inledde en ny fas i rapporteringen. Ansvarsrapporten följer Statskontorets anvisning för ansvarsrapportering i statsförvaltningen till ministerier, ämbetsverk och inrättningar av den 2 september 2021.

  I ansvarsrapporten som publiceras årligen informerar Statskontoret sina intressentgrupper om sitt arbete för att främja hållbar utveckling. I rapporten beskrivs hur Statskontoret genom sin verksamhet bidrar till att 3–5 av FN:s hållbarhetsmål, som man själv valt ut, uppnås. Fokusområdena i ansvarsrapporten och de åtgärder som rapporteras väljs ut separat för varje år.

  Statskontorets ansvarsrapport 2022 (på finska, PDF) >

  Statskontorets ansvarsrapport 2021 (på finska, PDF) >