Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Avgångsbidrag och periodisk ersättning

Utarbetats 6.6.2019
 

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registreta

Namn: KP / Brottsskador och andra typer av ersättningar / Anne Matilainen
Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Ärenden som Statskontoret sköter, vad gäller beviljande av avgångsbidrag, vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget och periodisk ersättning.

Förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (726/87, 999/1994), statstjänstemannalagen (750/1994), lagen om upphävande av 10 kap. statstjänstemannalagen (1307/2002).

På basis av uppgifterna i registret ges beslut i ovan nämnda ärenden, skickas förfrågningsbrev och utbetalas ersättningar. Även olika typer av statistik körs på basis av uppgifterna i registret.

Något nytt material samlas inte i registret efter 2004, annat än vad gäller beslut om och utbetalning av fortsatta periodiska ersättningar.

5. Informationsinnehållet i registret

Uppgifter om den sökande: namn, personbeteckning, medborgarskap, språk, dödsdatum, adress, kontonummer och förskottsinnehållningsprocent jämte inkomstgränser.

Uppgifter i ansökan: ansökningsnummer, ansökningsdatum, specifikation av typen av ansökan, datum då anställningen upphör, den sökandes ålder då anställningen upphör, arbetsgivare, typen av anställning.

Månadsbeloppet för den periodiska ersättningen och eventuella avdrag riktade till den periodvis.

Utskrifterna innehåller ovan nämnda uppgifter.

Efter 2004 har det i registret samlats nytt material endast gällande beslut om fortsatta periodiska ersättningar.

6. Källor som i regel används för registret

Den sökande, arbetskraftsbyrån, arbetslöshetskassan, Keva, läroanstalter och arbetsgivare.

Adressuppgiften kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifterna i registret lämnas ut till parterna i ärendet.

Förskottsinnehållningsuppgifter för föregående månad lämnas månatligen till Skatteförvaltningen. Utlämningen av uppgifterna baseras på Skatteförvaltningens beslut. Föregående års förskottsinnehållningar per person och typ av periodisering anmäls till Skatteförvaltningen i januari. Utlämningen av uppgifterna baseras på Skatteförvaltningens beslut.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter varken utlämnas eller överlåts till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registret innehåller konfidentiellt material.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial som inkommer till eller skrivs ut från registret förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga har åtkomst och som har tystnadsplikt. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras

  • dokumenten i 10 år
  • dokument gällande sökande av besvär bevaras i minst 50 år.

Bevaringstiden för dokument gällande skadeståndsfrågor beräknas från då ärendet anhängiggjorts.

Bevaringstiderna för uppgifterna motsvarar det som förordnas om bevaring av dokument i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och trafikförsäkringslagen (460/2016).

11.Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

◄ Alla nyheter