Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Statens skadeståndsansvar

Utarbetats 3.10.2017

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registreta

Namn: Medborgartjänster / Juridiska tjänster / Anne Matilainen
Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att avgöra ersättningskrav baserade på statens allmänna skadeståndsansvar som faller under Statskontorets behörighet.

På basis av uppgifterna i registret ges beslut i ovan nämnda ärenden, skickas begäran om utredning och utbetalas ersättningar. Olika slags statistik körs på basis av uppgifterna i registret. Den genererade statistiken innehåller inte uppgifter ur vilka enskilda sökande går att identifiera.

Behandlingen baseras på lagen om statens skadeståndsverksamhet (798/2014).

5. Informationsinnehållet i registret

Den skadeståndskrävandes namn och adressuppgifter, personbeteckning, bankkontaktuppgifter. Om ersättning för inkomstförlust utbetalas till personen, omfattar uppgifterna som bevaras även personens skatteprocent med inkomstgränser samt uppgifter om ersättningar som utbetalas från andra ställen (uppgifter om sjukdagpenning, pensioner och lön som utbetalas av arbetsgivare)

Om olyckshändelsen registreras myndigheten som orsakat skadan, typen av skada som orsakades, en beskrivning av händelsen samt datumet då skadan inträffade.

Beslutsuppgifterna innehåller beroende på skadan som orsakats uppgifter om den skadelidandes hälsotillstånd, ekonomiska ställning och/eller föremålsskador som uppstått. Dessutom bevaras det avgörande som Statskontoret gjort i ärendet samt uppgift om huruvida den ersatta skadan hade kunnat undvikas.

Om ärendet behandlas i domstol bevaras i registret rättegångsdatumet samt uppgift om eventuell överklagan. Rättegångshandlingarna arkiveras.

Om ärendet förknippas med ett brott eller misstanke om brott, kan det i registret bevaras uppgifter om förundersökning, åtalsprövning eller brottmålsdom.

Som dokument arkiveras ansökningsdokument, rättegångshandlingar, myndighetens utlåtande samt den skadeståndskrävandes svar på utlåtandet. Om det är fråga om personskada bevaras i ärendet läkarintyg samt uppgifter om Statskontorets expertläkarbehandling (frågor som ställts till och svar som fåtts av läkaren)

6. Källor som i regel används för registret

Personuppgifter fås direkt av den sökande, adressuppgifter och personbeteckning kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §). Skatteuppgifter och uppgifter om förmåner som erhållits från andra ställen begärs av den sökande.

Uppgifterna fås förutom av den registrerade också av myndigheten som fastställts som orsak till skadan. Uppgifter förknippade med rättegången och uppgifter som uppkommer under rättegången får Statskontoret av domstolen på basis av sin ställning (svarande/kärande).

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifterna i registret lämnas ut till parterna i ärendet.

Om ärendet behandlas i domstol, lämnar Statskontoret ut uppgifter till domstolen som är nödvändiga för att avgöra ärendet. Statskontoret kan bemyndiga ett ombud att sköta ärendet i sitt ställe vid domstolsförfarande.

Om den skadeståndskrävande på domstolens beslut är skyldig att betala ersättning för kostnader till Statskontoret, utlämnas uppgifter om den betalningsskyldige samt fordringen vid behov till utsökningsmyndigheten.

Till den som orsakat skadan utlämnas uppgifter som är nödvändiga för att förverkliga den på skadeståndslagen baserade regressrätten.

Av de beslut som Statskontoret fattar skickas kopior till riksdagens justitieombudsman. I det här avseendet baseras utlämningen av uppgifterna på 4, 6 och 7 § i lagen om riksdagens justitieombudsman (197/2002).

Av uppgifterna i registret insamlas statistiska uppgifter för myndighetsbruk. Enskilda personer går inte att identifiera i de statistiska uppgifterna som skapas.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter varken utlämnas eller överlåts till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registret innehåller konfidentiellt material.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial som inkommer till eller skrivs ut från registret förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga har åtkomst och som har tystnadsplikt. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras

  • dokument gällande personskador och lidande i 100 år,
  • dokument gällande skador på föremål i 10 år,
  • dokument gällande sökande av besvär bevaras i minst 50 år, såvida det inte är fråga om personskador, varvid de bevaras i 100 år.

Bevaringstiden för dokument gällande skadeståndsfrågor beräknas från då ärendet anhängiggjorts.

Bevaringstiderna för uppgifterna motsvarar det som förordnas om bevaring av dokument i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och trafikförsäkringslagen (460/2016).

11.Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

◄ Alla nyheter