StatsskuldStatskontoret har en separat webbplats – statsskuld.fi – där det finns information om och statistik över statens skuldförvaltning och kreditbetyg.

gå till Statsskuld.fi >

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och förvaltning av kassamedlen samt riskhanteringen för statsskulden. Finansministeriet ger årligen Statskontoret instruktioner för skuld- och kassaförvaltningen, och Statskontoret agerar på finansmarknaden i enlighet med dessa ramar. Statskontoret ansvarar även för statens relationer med kreditklassificeringsinstituten.

Statens upplåning används för finansiering av statsskulden och eventuella underskott i statsbudgeten. Statskontoret sköter upplåningen genom att via banker emittera kortfristiga skuldförbindelser samt serieobligationer och andra lån på över ett år. De primära marknadsgaranterna för statsskulden upprätthåller handeln med serieobligationer på eftermarknaden och har förbundit sig att ge inköps- och försäljningspriser för nästan alla serieobligationer. Dessa serieobligationer kallas för statens referenslån.

Till köparna av statsskulden, det vill säga investerarna, hör bland annat pensionsbolag, placeringsfonder och försäkringsinstitut. Upplåningen sker på den internationella finansmarknaden, och såväl förmedlarbankerna som placerarna är till största delen utländska. Upplåningen medför ingen valutakursrisk, eftersom hela statsskulden efter valutasäkringen är i euro.

En aktuell och heltäckande riskhantering är en viktig del av statens skuldförvaltning. De risker som måste hanteras är marknadsrisken, den finansiella risken, kreditrisken, juridiska och operativa risker samt modellrisken.