Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Ersättningar i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Utarbetats 13.5.2019

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Hanna Koskinen
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

Behandlingen baseras på lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Syftet med behandlingen är att avgöra ersättningsärenden på basis av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

På basis av uppgifterna i registret ges beslut och utbetalas ersättningar i ärenden gällande livränta, försörjningspension, begravningshjälp, tilläggsränta, rehabilitering och anstaltsvård. Olika slags statistik körs på basis av uppgifterna i registret. Den genererade statistiken innehåller inte uppgifter ur vilka enskilda sökande går att identifiera.

5. Informationsinnehållet i registret

I datasystemet lagras:

 1. Uppgifter om ersättningstagaren
 • personens namn, personbeteckning, adress, bankkontaktuppgifter, telefonnummer
 • vigseldatum och datumet då äktenskapet upplöstes
 • dödsdatum
 • språk, hemkommun
 • uppgift om eventuell intressebevakare
 • ansökans ankomstdatum, datum då beslutet gavs
 • invaliditetsgrad i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst/det beviljade ersättningsbeloppet samt tiden för vilken ersättningen har beviljats
 • eventuellt avdragsbelopp och orsaken till avdraget
 • skada och/eller sjukdom som ersätts enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • skada och/eller sjukdom som avslagits med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • inkomst- och egendomsuppgifter som krävs för att avgöra ersättningsärendet
 • omnämnande av läkemedel o.dyl. faktorer som påverkar avgörandet
 • uppgifter om utbetalda ersättningar (belopp, utbetalningsdatum, ersättningstyp, tid)
 • rehabiliteringsperioder och -ställen
 • funktionsduglighetsklass
 • anstaltsvårdperiod och -ställe
 • uppgift om huruvida ersättningen utbetalas till grundskyddsnämnden
 • uppgift om regressen
 1. Uppgifter om anhöriga som berättigar till ersättning
 • namn, personbeteckning, dödsdatum

Och om den anhöriga själv får ersättningen, dessutom

 • adress och bankkontaktuppgifter
 • uppgift om eventuell intressebevakare
 • änkans/änklingens vigseldatum
 • språk, hemkommun
 • ansökans ankomstdatum, datum då beslutet gavs
 • uppgift om ersättningsbeloppet och tid för vilken ersättningen har beviljats
 • uppgifter om utbetalda ersättningar (belopp, utbetalningsdatum, ersättningstyp, tid)
 • inkomst- och egendomsuppgifter som krävs för att avgöra ersättningsärendet
 • uppgift om huruvida ersättningen utbetalas till grundskyddsnämnden
 • uppgift om regressen

 

 1. Övriga uppgifter
 • handläggarens/beslutsfattarens namn samt tjänsteställning och beslutanderätt
 • datum för utlåning av dokument
 • uppgifter om andra parter i ärendet (förmyndare, kommuner, sjukhus, läkare, apotek, bolag som skickat fakturor, organisationer etc.)

 

Som dokument bevaras:

 • ansökningsdokument
 • läkarutlåtanden och andra utredningar gällande hälsotillstånd
 • dokument gällande tjänstgöringstid
 • utredningar gällande utgifter
 • utredningar gällande förmögenhet

6. Källor som i regel används för registret

Personuppgifter fås av den sökande eller dess ombud.

Från Befolkningsdatasystemet fås uppgifter om förändrade förhållanden

 • adress och hemkommun,
 • intressebevakare
 • dödsdatum
 • vigseldatum, makens/makans namn och personbeteckning samt datumet då äktenskapet upplöstes
 • med tanke på barns födelse, namn och personbeteckning.

Från FPA och pensionsanstalter

 • pensionsuppgifter (typ, eurobelopp)

 

Från Skatteförvaltningen

 • inkomst- och egendomsuppgifter

 

Från Riksarkivet

 • uppgifter gällande tjänstgöringstid

Statskontoret har dessutom rätt att få:

 • uppgifter från försäkrings- och pensionsanstalten och myndigheten om den skadelidandes anställning, egenföretagande och inkomster, de förmåner som utbetalats till hen och annan nödvändig information för att lösa ersättningsärendet;
 • ett utlåtande från sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsenheten samt från socialtjänstgivaren eller vårdinrättningen samt eventuell annan nödvändig information om patientens journaler, hälsotillstånd, arbetsförmåga, vård och rehabilitering

Rätten att få uppgifter baseras på lagen om upphävande av lagen om olycksfallsverket (1528/1995).

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter om beviljade förmåner överlämnas vid behov till FPA och Skatteförvaltningen.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter varken utlämnas eller överlåts till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registret innehåller konfidentiellt material.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata, som innehåller personuppgifter.

Manuellt datamaterial som inkommer till eller skrivs ut från registret förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga har åtkomst och som har tystnadsplikt. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras dokument gällande personskador i 100 år.

Bevaringstiden för dokument gällande skadeståndsfrågor beräknas från då ärendet anhängiggjorts.

Bevaringstiderna för uppgifterna motsvarar det som förordnas om bevaring av dokument i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och trafikförsäkringslagen (460/2016).

11. Uppgift om automatiserade beslut samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserafe beslut.

12. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att få uppgifterna raderade.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Uppgifterna utlämnas inte till utomstående.

19. Användning av kakor

Kakor används inte.

◄ Alla nyheter