Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Försummelseavgifter som baseras på trafikförsäkringslagen

Utarbetats 16.5.2019

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Marjukka Vallioniemi
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 450, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

Personuppgifterna används för behandling av anföranden om försummelseavgift som Trafikförsäkringscentralen har skickat till Statskontoret på basis av trafikförsäkringslagen (460/2016). Trafikförsäkringscentralen gör anföranden till Statskontoret för fastställande av en betalning och en försummelseavgift som motsvarar försäkringsbeloppet. Statskontoret skickar ett brev om hörande till kunden och reserverar hen möjlighet att ge ett skriftligt svar. Statskontoret fattar beslut i ärendet.

5. Informationsinnehållet i registret

Person- eller företagsuppgifter

 • Personbeteckning eller FO-nummer och organisationsnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Dödsdatum

Försummelseuppgifter

 • Fordonets identifieringsuppgifter (registreringsnummer)
 • Försummelsetid
 • Avgift som motsvarar försäkringspremien
 • Försummelsekoefficient

Försummelseavgift

6. Källor som i regel används för registret

 • Trafikförsäkringscentralen
 • Transport- och kommunikationsverket Traficoms fordonsdatasystem ATJ
 • Befolkningsdatasystemet
 • Magistraten
 • Företags- och organisationsdatasystemet
 • Handelsregistret
 • Polisen

Adressuppgiften kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter utlämnas i regel till Trafikförsäkringscentralen.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas inte till länder utanför EU och EES

9. Principerna för skydd av registret

Uppgifterna kan innehålla konfidentiellt material (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, ekonomisk ställning, klientskap hos socialvården samt uppgifter rörande privatlivet).

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har åtkomst. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

Uppgifterna bevaras i 10 år från beslutsdatumet. Om det har förekommit en ändringsansökan i ärendet, är bevaringstiden för uppgifterna 50 år. I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

11. Uppgift om automatiserade beslut samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar automatiserade beslut. Beslutet fattas i enlighet med Trafikförsäkringscentralens anförande, såvida kunden inte har lämnat in ett svar inom den angivna tidsfristen.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har den personuppgiftsansvariga rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att få uppgifterna raderade.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

◄ Alla nyheter