Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Utarbetats 16.5.2019

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Marjukka Vallioniemi
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 450, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

Personuppgifter används för utbetalning av gottgörelser och kostnader som domstolar har dömt ut för betalning ur statliga medel (lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 362/2009).

5. Informationsinnehållet i registret

Person- eller företagsuppgifter

 • Personbeteckning eller FO-nummer och organisationsnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bankkonto eller annan uppgift om betalningsanslutning
 • Ombudets namn, adress och bankkonto

Uppgifter om gottgörelsen

 • Identifieringsuppgifter om domstolens avgörande (diarienummer, beslutets eller domens nummer, beslutsdatum)
 • Gottgörelsens eurobelopp
 • Kostnadernas eurobelopp
 • Dröjsmålsräntans procentandel, dröjsmålstid och dröjsmålsräntans eurobelopp
 • Huruvida straffet har reducerats på basis av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Som dokument arkiveras domstolens beslut samt blanketten för utbetalning av ersättningen som ifyllts i domstolen. På blanketten finns registrets datainnehåll i skriftligt format.

6. Källor som i regel används för registret

 • Domstolar
 • Befolkningsdatasystemet
 • Magistraten
 • Företags- och organisationsdatasystemet
 • Handelsregistret

Adressuppgiften kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av gottgörelsen utlämnas i regel till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas inte till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Uppgifterna kan innehålla konfidentiellt material (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, ekonomisk ställning, klientskap hos socialvården, uppgifter rörande privatlivet, sekretessbelagda uppgifter beträffande rättegången, uppgifter beträffande straffet).

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga, och således tystnadsplikt, har åtkomst. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

Uppgifterna bevaras i sex år efter utbetalningsåret.

11. Uppgift om automatiserade beslut samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har den personuppgiftsansvariga rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifterna.

15. Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

◄ Alla nyheter