I denna beskrivning redogörs för vilka uppgifter Statskontoret förfogar över för att sköta ämbetsverkets uppgifter. Beskrivningen grundar sig på 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Syftet med beskrivningen är att hjälpa individer och sammanslutningar att göra begäran om information till Statskontoret. Enligt 13 § i offentlighetslagen (621/1999) ska begäran om information till Statskontoret specificeras tillräckligt noggrant. Syftet med denna beskrivning är att bistå den som framställer begäran om information i specificeringen av begäran.

Begäran om information >