Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Oskyldigt häktade och dömda

Utarbetats 14.2.2018

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registreta

Namn: Medborgartjänster / Brottsskador och andra typer av ersättningar / Anne Matilainen
Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

Behandlingen baseras på lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974).

Syftet med behandlingen är att avgöra ersättningskrav baserade på ovan nämnda lag.

På basis av uppgifterna i registret ges beslut i ovan nämnda ärenden, skickas förfrågningsbrev samt utbetalas ersättningar och ombudsarvoden. Även olika typer av statistik körs på basis av uppgifterna i registret. Den genererade statistiken innehåller inte uppgifter ur vilka enskilda sökande går att identifiera.

5. Informationsinnehållet i registret

I datasystemet lagras den sökandes namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, yrke, språk, dödsdatum, medborgarskap, bankkontaktuppgifter, betalningsmottagarens namn och eventuellt FO-nummer, ansökans ankomstdatum, tid och grund för frihetsberövningen, tid och grund för reseförbud, domstolens/åklagarens avgörande och polisutredningens beslut. Vid behov lagras personens skatteprocent och inkomstgränser.

Ur utskrifter framgår ovan nämnda uppgifter samt Statskontorets beslut jämte motiveringar. Motiveringarna kan innehålla uppgifter om den ersättningssökandes brottshistorik, hälsotillstånd och ekonomiska ställning.

Dokument som krävs för att avgöra ärendet: dom, beslut om åtalsunderlåtelse, beslut om avslutande av förundersökning, förundersökningsprotokoll, utredning av tiden för frihetsberövning och reseförbud, häktningsbeslut, verifikationer på kostnader, arbetsgivarintyg eller annan utredning av inkomstförlustens bruttobelopp, faktura på ombudets ansökningskostnader, fullmakt för indrivning

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna i ansökan jämte bilagor fås av den sökande eller den sökandes ombud.

Personuppgifter fås direkt av den sökande, adressuppgifter och personbeteckning kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

Dessutom kan uppgifterna begäras med den sökandes samtycke eller på basis av lagstadgad fullmakt (t.ex. kan man med stöd av 6 § 3 mom. i lagen med anledning av ansökan höra åklagaren eller den tjänsteman som har fattat beslut om frihetsberövande eller häktning, eller dennes chef). Uppgifter fås även av Brottspåföljdsmyndigheten, polismyndigheten/Gränsbevakningsväsendet/Tullen/domstolar/arbetsgivare/Skatteförvaltningen/utsökningsmyndigheten

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifterna i registret lämnas ut till parten i ärendet och/eller dennes ombud.

Uppgift om betalda inkomstförluster ges till Skatteförvaltningen.

Personuppgifter som är nödvändiga för identifiering av ärendet ges i samband med begäran om uppgifter till Brottspåföljdsmyndigheten, polismyndigheten/Gränsbevakningsväsendet/Tullen/domstolar/arbetsgivare/Skatteförvaltningen/utsökningsmyndigheten.

Uppgifterna i ansökan kan utlämnas med den ersättningssökandes samtycke eller då det har föreskrivits separat om utlämning av uppgifter, t.ex. till åklagare eller polismyndighet, såvida hörande av dem anses nödvändigt (lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd 6 § 3 mom.).

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter varken utlämnas eller överlåts till länder utanför EU och EES

9. Principerna för skydd av registret

Registret innehåller sekretessbelagt material.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial som inkommer till eller skrivs ut från registret förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga har åtkomst och som har tystnadsplikt. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs bestämmelserna i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras

  • dokument gällande personskador och lidande i 100 år,
  • dokument gällande ekonomisk skada och skador på föremål i 10 år,
  • dokument gällande sökande av besvär bevaras i minst 50 år, såvida det inte är fråga om personskador, varvid de bevaras i 100 år.

Bevaringstiden för dokument gällande skadeståndsfrågor beräknas från då ärendet anhängiggjorts.

Vid andra myndigheter bevaras dokument som arkiveras endast så länge som det är nödvändigt med tanke på behandlingen av ärendet.

11.Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter