Hoppa innehåll


Dataskyddsbeskrivning: Tidsbestämt kostnadsstöd för företag

Utarbetats 11.12.2020

1. Registeransvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress): tel. 0295 50 2000, [email protected]

2. Kontaktperson i frågor som gäller registret

Namn: Medborgartjänster / Tuomo Yliluoma
Adress: Statskontoret, Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress): [email protected]

3. Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter

[email protected]

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) samt statsunderstödslagen (688/2001).

Syftet med behandlingen är att med stöd av de förutsättningar som föreskrivs i lag bevilja tidsbestämt kostnadsstöd för företag som är verksamma i Finland för att lindra de svårigheter som Covid-19-epidemin orsakat för affärsverksamheten.

Statskontoret fattar sitt stödbeslut i huvudsak utifrån de uppgifter som företagen lämnat i sin ansökan och Skatteförvaltningens uppgifter om företagens affärsekonomiska ställning.

Behandlingen av personuppgifter överensstämmer med artikel 6.1 c och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) (behandlingen är nödvändig för att uppfylla den registeransvariges lagstadgade skyldighet och för att utöva den offentliga makt som tillfaller registeransvarige).

5. Registrets datainnehåll

Registrets innehåll består av följande:

 • Sökandens namn, telefonnummer och e-postadress
 • Företagets namn, FO-nummer, bransch, postadress samt e-postadress
 • De i ansökan angivna uppgifterna om företagets omsättning, oflexibla affärsutgifter och förluster, lönekostnader för företagsnamn entreprenörer samt stöd och försäkringsersättningar som erhållits från någon annanstans.
 • Följande uppgifter från Skatteförvaltningen:
  • företagets identifikationsuppgifter och kontonummer som företaget angett för betalning av skatteåterbäring
  • uppgifter om företagets momspliktiga försäljning
  • löneuppgifter som företaget meddelat
  • information om bristande efterlevnad av skatterapporteringsskyldighet
  • information om förskottsuppbördsregistrering
  • information om skatteskuldsregistret samt om skatteskuld som drivs in vid utsökning
  • övriga uppgifter som är nödvändiga för beviljande, utbetalning och övervakning av stöd

Personuppgifterna lagrade i registret är information om en person som utöver företagsverksamhet som privatperson och information om personen som handlar på företagets vägnar. Filer som överlämnats av Skatteförvaltningen och information som erhållits någon annanstans innehåller personuppgifter till den del de avser en identifierbar fysisk person.

6. Datakällor

Förutom sökanden erhåller Statskassan information från Skatteförvaltningen samt andra myndigheter som beviljar stöd med anledning av Covid-19-pandemin.
Statskontoret har utan att sekretessbestämmelserna hindrar det rätt att få nödvändiga uppgifter från andra myndigheter för behandling och kontroll av stödansökningar enligt 31 § i statsunderstödlagen.

7. Överlåtelse av information

Personuppgifter lämnas inte som regel till tredje part.

Statskontoret lämnar företagsinformation och information om ansökta och beviljade stöd till arbets- och näringsministeriet och finansministeriet för att bedöma effekterna av kostnadsstöd och eventuella förändringsbehov.

Information om företag som ansökt om stöd samt information om stöd som beviljats eller avslagits publiceras på Statskontorets webbplats.

8. Regelbunden överlåtelse eller överföring av information utanför EU eller EES

Information överlåts eller överförs inte utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av register

Registret innehåller sekretessbelagt material. Enligt 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) är beskattningsuppgifterna sekretessbelagda i enlighet med 29 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Sekretessbelagd är även information om företag som ansöker om stöd som anses vara affärshemligheter.

Tillgång till information som behandlas i informationssystem är begränsad till personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga och som har tystnadsplikt. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga, och således tystnadsplikt, har åtkomst. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Tiden för förvaring av uppgifter / kriterier för bestämning av förvaringstiden

Bestämmelserna i arkivlagen (831/1994) bör iakttas vid förvaring av handlingar. Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska förvaras permanent, kommer dokumenten i anslutning till ansökningen om kostnadsstöd att förvaras i tio år från beslutet.

11. Information om automatiskt beslutsfattande (tex. profilering) samt information om logiken i anslutning till behandling och dess effekter på den registrerade

Automatiskt beslutsfattande ingår inte i behandlingen av information.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig själv i registret. Begäran görs hos Statskontorets registratorskontor.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till att begränsa behandlingen

En registrerad har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att få sina uppgifter raderade.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor (cookies)

E-tjänsten (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) använder kakor (cookies) och lokala lagringsenheter. Kakor och lokalt lagrade uppgifter är nödvändiga med tanke på den tekniska driften av tjänsten och för att använda tjänsten och identifiera användarens session. Sessionskakor förvaras inte.

Målgrupp: Företag och samfund

Ytterligare motiv

◄ Alla nyheter