Med ansvarsrapporten berättar vi om vårt arbete för att främja hållbar utveckling. I rapporten beskrivs hur Statskontoret har främjat genomförandet av FN:s hållbarhetsmål under 2022. I rapporten beskrivs också Statskontorets miljöavtryck och verksamhet som ansvarsfull arbetsgivare.

Tyngdpunkten i ansvarsrapporten ligger på Statskontorets handavtryck, det vill säga på hur vi genom att sköta våra uppgifter kan påverka genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. För 2022 har följande tre mål valts ut för rapporteringen: 3 God hälsa och välbefinnande, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Mest fokus har denna gång lagts på att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner (FN:s mål för hållbar utveckling 16.6).

SDG Mål 3, 8 16 logotyper

Utöver de åtgärder som främjar målen för hållbar utveckling beskriver ansvarsrapporten också vårt miljöavtryck och våra åtgärder för att minska det. I rapporten ingår dessutom ett kapitel om ansvarsfull arbetsgivarverksamhet, dvs. hur Statskontoret sörjer för sin egen personals arbetshälsa.

BEKANTA DIG MED STATSKONTORETS ANSVARSRAPPORT 2022 (PÅ FINSKA, PDF) >

Nedan finns en sammanställning av våra handavtryck, som presenteras i Statskontorets ansvarsrapport 2022. Dessutom har vi plockat ut några exempel på nyckeltal som beskriver socialt ansvarsfull arbetsgivarverksamhet och miljöavtryck.

 • Tryggande av statens likviditet

  Statskontoret främjar genomförandet av FN:s mål 16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer genom att trygga statens likviditet. Målet främjas av följande uppgifter:

  • Ansvarsfull ekonomi för att säkerställa kapaciteten att skaffa medel. Hög kapacitet att skaffa medel är en central del av statens likviditet. År 2022 kunde finska staten genomföra sin medelanskaffning utan problem även i en osäker verksamhetsmiljö. På grund av regleringen och investerarnas ökade intresse är ansvarstemana mycket aktuella även på den statliga lånemarknaden. Under 2022 introducerades och upprätthölls ett avsnitt på webbplatsen Valtionvelka.fi med information och externa datakällor gällande ansvarsmätare för Finland
  • Effektiv kassaförvaltning. Utöver kapaciteten att skaffa medel är en effektiv kassaförvaltning en annan viktig del av tryggandet av statens likviditet. Statens kassaprognossystem ger en inblick i statens inkomster och utgifter, vilket i sin tur gör det lättare att schemalägga statens upplåningsoperationer och optimera kassans storlek. Kassaförvaltningen utgör ett dagligt arbete för att säkerställa statens likviditet. Resultatet av arbetet är att det alltid finns tillräckligt – men inte för mycket – medel i statskassan för att täcka statens betalningsålägganden.
  • Betalningsrörelsetjänsterna möjliggör penningrörelsen. Statskontoret arbetar för att göra ekonomiförvaltningen inom den offentliga sektorn så automatiserad som möjligt. I detta ingår bland annat nätbetalning och nätfakturering. Vi ser till att både inflödet i statskassan och statens betalningar till bl.a. kommunerna och medborgarna löper tillförlitligt och att statens betalningsrörelse fungerar i alla situationer.

 • Högklassiga ersättningstjänster för kunderna

  Statskontoret främjar genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling 3 God hälsa och välfärd och 16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla genom att producera högklassiga ersättningstjänster. Målet främjas av följande uppgifter:

  • Omsorg om krigsinvalider och krigsveteraner. Statskontoret betalar ut ersättningar till krigsinvalider och fördelar anslag till välfärdsområdena för krigsveteranernas hemservice och rehabilitering av frontveteraner. Krigsinvaliderna får bland annat sjukvård och rehabilitering via Statskontoret. Att sörja för dessa hedersmedborgares välbefinnande är en mycket viktig fråga för oss.
  • Ansvar för tillgodoseendet av medborgarnas rättsskydd. Statskontorets division Medborgartjänster betjänade förvaltningens kunder 2022 genom att producera nästan trettio olika tjänster inom krigsinvalid- och veteranärenden, skadestånd, statens intressebevakning samt företagens kostnadsstöd. Man arbetade målmedvetet inom divisionen för att ärendena skulle behandlas på behörigt sätt och utan dröjsmål.

 • Målet är ett livskraftigt och nyskapande Finland

  Statskontoret främjar genomförandet av FN:s mål 16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåerockså genom att stödja ett livskraftigt och nyskapande Finland. Målet främjas av följande uppgifter:

  • Stöd till företag under undantagsförhållanden. Vi fortsatte att verkställa företagsstöden på samma sätt som 2021. Av kostnadsstöden för företag verkställdes under 2022 företagsstöden 5 och 6 i anslutning till coronapandemin; ersättning för stängning och stöd för fasta kostnader utan täckning. En ny stödform var bränslestödet till transport- och arbetsmaskinbranschen på grund av det ökade bränslepriset som kriget i Ukraina lett till. Verkställandet av företagens kostnadsstöd har genomförts i enlighet med Statskontorets värderingar och samhällets förväntningar och det främsta målet har varit att tillgodose kundens och samhällets bästa. Uppgifterna om företagsstöd har offentliggjorts på ett så transparent sätt som möjligt. På Statskontorets statistiksida finns centrala uppgifter om alla sökande samt om handläggningen av ansökningarna.
  • God förvaltning av Finlands plan för återhämtning och resiliens. Finland får cirka 1,8 miljarder euro i finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens för att genomföra centrala reformprojekt. Över 50 procent av finansieringen inriktas på genomförandet av den så kallade gröna övergången. Finansieringen grundar sig på genomförandet av målen i den nationella planen för återhämtning och resiliens (RRP). För att målen ska uppnås och finansieringen tilldelas måste genomförandet av planen administereras väl. Statskontoret producerar centraliserade informationssystemtjänster för genomförandet av RRP samt ger de stödmyndigheter som beviljar RRP-finansiering råd och handledning i administrationen av användningen av finansieringen.

 • Öppenhet och ansvar inom den offentliga förvaltningen

  Statskontoret främjar genomförandet av FN:s mål 16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer också genom att främja öppenhet och ansvarsfullhet inom den offentliga förvaltningen. Målet främjas av följande uppgifter:

  • Granskaförvaltningen.fi skapar öppenhet i förvaltningen. Statskontorets tjänst Granskaförvaltningen.fi har inrättats för att främja en god och transparent offentlig förvaltning. Den betjänar statsförvaltningen, kommunsektorn, välfärdsområdena, medborgarna, samfunden och företagen, med andra ord alla kunder och intressentgrupper inom förvaltningen. Genom att erbjuda alla aktuell och lättillgänglig information främjar tjänsten öppenheten inom den offentliga förvaltningen.
  • Vi främjar statsförvaltningens ansvarsrapportering. Statskontoret upprätthåller och utvecklar referensramen för statsförvaltningens ansvarsrapportering. Som stöd för att arbetet med ansvarsrapporteringen ska vara framgångsrikt ordnas evenemang, stöds organisationer och produceras material.
  • En gemensam lösning för en kanal för rapportering av misstanke om missbruk. Europeiska unionens så kallade Whistleblower-direktiv verkställdes i Finland genom lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, som trädde i kraft den 1 januari 2023. År 2022 konkurrensutsatte Statskontoret en gemensam teknisk lösning för en intern rapporteringskanal inom statsförvaltningen. Som ägare av lösningen ansvarar Statskontoret också för dess operativa verksamhet och för utvecklingen av den.

 • Miljöavtryck

  Sedan 2010 har Statskontoret varit en Green Office-arbetsplats certifierad av Världsnaturfonden WWF. Statskontoret godkändes i WWF:s Green Office-granskning den 20 maj 2022 och fick rätt att använda certifikatet de följande tre åren. Vid Statskontoret finns en Ekogrupp, vars uppgift är att sköta ärenden som gäller upprätthållandet av certifikatet. Nedan följer exempel på siffror som beskriver Statskontorets miljöavtryck.

  Energi och vatten

  100 % förnybar energiEnligt uppgifter från Senatfastigheter och Helen Oy producerades 100 procent av fjärrvärmen och fjärrkylan år 2022 för Statskontorets hus på Sörnäs strandväg 13 med förnybara källor och deras utsläppskoefficient var 0 gCO2/kWh.


  Rörlighet

  31521 kilometer med tågDe arbetsrelaterade tågresorna bland Statskontorets anställda uppgick till sammanlagt 31 521 personkilometer 2022. Enligt VR är alla resor med passagerartåg kolneutrala i Finland. År 2022 reste Statskontorets anställda sammanlagt 259 083 kilometer med flyg.

  Anskaffningar

  110 000 köpta ark kolneutralt papperStatskontoret följer upp mängden köpt A4-papper inom ramen för Green Office-verksamheten. Den köpta pappersmängden minskade igen 2022, med 80 000 sidor jämfört med 2021. Av de 140 000 ark A4-papper som köptes in var 110 000 ark kolneutralt papper. Utifrån rapporteringsuppgifterna var Statskontorets förbrukning av A4-papper cirka 447 000 ark 2022.

  Avfall

  3 686 kg återvunnen kartongMätt enligt vikten var andelen återvunnet avfall i förhållande till blandavfallet 27 procent i fjol. Statskontorets Ekogrupp ordnade 2022 möjlighet att samla in kartong i våningskaféerna i lokalerna på Sörnäs strandväg. Även antalet insamlingskärl för andra avfallsslag samt kärlens placering och märkningar kontrollerades så att sorteringen skulle vara så enkel som möjligt för personalen.

 • Socialt ansvarsfull arbetsgivare

  Med socialt ansvar avses vårt ansvar för de konsekvenser som Statskontorets verksamhet har för olika människor och samfund. Nedan följer exempel på siffror som beskriver arbetshälsan hos personalen vid Statskontoret samt metoder som stöder den.

  Betydelsefullt arbete, meningsfulla uppgifter

  Mitt arbete är intressant och utmanande, betyg 4,27/5Enligt svaren på den årliga arbetshälsoenkäten upplever Statskontorets anställda att arbetet är intressant och utmanande. År 2022 var medeltalet för svaren 4,27/5.

   

  Ledarskapskompetens och självledning

  Jag kan påverka mitt arbete, betyg 4,22/5En förutsättning för självledning är att de anställda upplever att de kan påverka hur det egna arbetet utförs och metoderna för att uppnå målen. De anställda upplevelser att detta fungerar bra vid Statskontoret. I resultaten för 2022 var vitsordet 4,22/5.

  Kompetens och kompetensutveckling

  Jag kan lära och förnya mig i mitt arbete, betyg 4,29/5Statskontorets anställda upplever att de har goda möjligheter att lära och förnya sig i sitt arbete. År 2022 var medeltalet för svaren i arbetshälsoenkäten 4,29/5. Statskontoret förhåller sig positivt till arbetsrotation, studieledigheter och förkortad arbetstid.

  Hälsa och god arbetskondition

  24 055 kilometer till fots eller med cykelStatskontorets lokaler är utformade så att de stödjer de anställda i att cykla, löpa eller gå till och från arbetet. I ämbetsverkets lokaler finns ett cykelförråd samt fungerande dusch- och omklädningsrum. I lokalerna finns också ett gym och en motionslokal som personalen kan använda. År 2022 deltog Statskontoret i kilometertävlingen i både cykling och gång. Cykellaget cyklade 10 420 kilometer och gånglaget gick 13 635 kilometer, vilket innebär att våra lag fick ihop hela 24 055 kilometer.