Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Olyckor i arbete

Utarbetats 12.8.2018

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Medborgartjänster / Brottsskador och andra typer av ersättningar / Anne Matilainen
Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Behandlingen baseras på lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980).

Syftet med behandlingen är att avgöra ersättningskrav baserade på ovan nämnda lag.

På basis av uppgifterna i registret ges beslut i ovan nämnda ärenden, skickas förfrågningsbrev och utbetalas ersättningar. Även olika typer av statistik körs på basis av uppgifterna i registret. Enskilda sökande går inte att identifiera i statistiken som skapas av registret.

5. Informationsinnehållet i registret

Uppgifter om skadan: skadenummer, ansökningsdatum, skadedatum, skadat föremål och typen av skada.

Person- och kontaktuppgifter: namn, personbeteckning, födelsedatum, adress, telefonnummer, språk, medborgarskap, bankkontaktuppgifter, uppgift om innehavare av tjänst eller befattning samt dödsdatum.

Uppgifter om arbetsgivare: ämbetsverkskod, arbetsgivarens namn, personbeteckning/FO-nummer samt arbetsgivarens adressuppgifter.

Det manuella dokumentmaterialet innehåller ansökningsblanketten jämte eventuella bilagor.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna i ansökan jämte bilagor fås av den sökande.

Personuppgifter fås direkt av den sökande, adressuppgifter och personbeteckning kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

Dessutom kan uppgifter begäras av olika instanser med den sökandes samtycke eller om så förordnas separat i lagen.

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifterna i registret lämnas ut till parterna i ärendet.

Beslutet skickas till såväl den sökande som arbetsgivaren.

Dessutom kan uppgifter utlämnas med den sökandes samtycke eller om så förordnas separat i lagen.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter varken utlämnas eller överlåts till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registret kan innehålla sekretessbelagt material.

Manuellt datamaterial som inkommer till eller skrivs ut från registret förvaras i låsta utrymmen. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras

  • dokument gällande skador på föremål i 10 år,
  • dokument gällande sökande av besvär bevaras i minst 50 år.

Bevaringstiden för dokument gällande skadeståndsfrågor beräknas från då ärendet anhängiggjorts.

Bevaringstiderna för uppgifterna motsvarar det som förordnas om bevaring av dokument i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och trafikförsäkringslagen (460/2016).

11.Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter