Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Trafikolyckor

Utarbetats 10.11.2021

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registreta

Namn: Medborgartjänster / Brottsskador och andra typer av ersättningar / Anne Matilainen
Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Behandlingen baseras på trafikförsäkringslagen (279/1959 och 460/2016) och lagen

om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991).

Syftet med behandlingen är att avgöra ersättningskrav gällande person- och föremålsskador på basis av ovan nämnda lagar som faller under Statskontorets ansvar.

På basis av uppgifterna i registret ges beslut i ovan nämnda ärenden, skickas förfrågningsbrev, utbetalas ersättningar och skickas återvinningskrav till andra instanser som är ansvariga för skadan (till försäkringsbolag). Även olika typer av statistik körs på basis av uppgifterna i registret.

5. Informationsinnehållet i registret

Uppgifter om skadan: skadenummer, datum för anhängiggörande, tidpunkt och plats för skadan, typen av skada (person, föremål, ren), typen av fordon som orsakade skadan, registreringsnummer, ägare och innehavare, ämbetsverkskod samt förarens namn.

Personuppgifter om den skadelidande och förmånstagaren: namn, personbeteckning eller FO-nummer, medborgarskap, språk, dödsdatum, adress samt kontonummer.

Uppgifter om förskottsinnehållning: Om ersättning för förlust av inkomst eller underhåll utbetalas till personen, omfattar uppgifterna som bevaras även personens skatteprocent med inkomstgränser.

Uppgifter om arbetsgivaren: Om ersättningen för förlust av inkomst som den skadelidande beviljas utbetalas till arbetsgivaren, bevaras arbetsgivarens namn, FO-nummer, adress och kontonummer i registret.

Uppgifter om motparten: fordonets registreringsnummer, typen av fordon, namn på ägare, innehavare och förare, namn på ägare och innehavare av annan skadad egendom.

Övriga uppgifter: Avgörande om ersättningsbarhet och den skadelidandes roll i olyckan. Om löpande ersättning för förlust av inkomst eller underhåll utbetalas till personen, bevaras det årliga beloppet för den löpande ersättning och till den riktade eventuella avdrag periodvis i systemet.

Om den skadelidande har i första hand fått ersättning på basis av en annan ersättning och Statskontoret betalar ersättning till det aktuella försäkringsbolaget, antecknas försäkringsbolagets namn och skadenumret i registret.

På utskrifter förekommer ovan nämnda och följande uppgifter från fall till fall: ersättningsbeloppet, uppgifter om den skadelidandes hälsotillstånd och ekonomiska ställning, en utredning av olyckshändelsen och av den förekommen föremålsskada.

Identifieringsuppgifter gällande besvärssökande och begäran om utlåtanden som skickas till trafikskadenämnden.

Registret i dokumentformat innehåller utredningar som krävs för att avgöra statens ersättningsansvar och utredningar som krävs för att avgöra omfattningen av den inträffade skadan. Dokument som utreder ersättningsansvaret är till exempel skadeanmälan, polisens undersökningsrapport, polisens förundersökningsprotokoll och tingsrättens dom. Utredningar förknippade med föremålsskadans omfattning är till exempel reparationsfakturor eller bilskadekontrollantens beräkningar för engångsersättning och inlösen. Utredningar förknippade med personskadeersättningar är till exempel fakturor från vårdinrättningar, läkarutlåtanden och utredningar om förvärvsinkomst. I händelse av dödsfall fakturor gällande begravningskostnader. I dokumenten finns även begäran om utlåtanden som skickats till trafikskadenämnden och nämndens utlåtanden samt frågor som ställts till Statskontorets expertläkare och svaren på dessa. I dokumentmaterialet finns även utlåtanden om och rekommendationer för rehabilitering och försäkringsbolagens beslut.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifter som krävs för att behandla skadan fås av skadeanmälan som lämnas in av den skadelidande eller den som orsakat skadan, polisen, sjukvårdsinrättningen, försäkringsbolaget eller Statskontorets arbetsolycksgrupp.

Fordonets ägaruppgifter och andra uppgifter kontrolleras i Trafis fordonsdatasystem (frågegränssnitt).

Adressuppgiften, personbeteckningen och förhållandet till förmånslåtaren (t.ex. änka/änkling, barn) kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

Ändringar gällande personuppgifter för mottagare av löpande ersättningar fås av Befolkningsregistercentralen och de registreras en gång i veckan. Befolkningsregistercentralen anmäler ändringar i personuppgifterna (namn, personbeteckning, adressuppgifter, civilstånd, dödsdatum, äktenskapsuppgifter, partnerns personbeteckning, barn som fötts, barnets personbeteckning, avliden partner och partnerns personbeteckning).

Uppgifter gällande anställningsförhållandet fås av arbetsgivaren och PSC:s register. Uppgifter om dödsorsak vid olycksdödsfall fås av Statistikcentralen. För avgörande om rätten till ersättning krävs ovan nämnda uppgifter.

Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifter om ersättningstagarnas förskottsinnehållning.

Finlands Skadeinspektion SVT Ab, som Statskontoret har ett avtal med gällande skadeinspektioner, skickar bedömningar och beräkningar av ersättningsbelopp gällande bilskador.

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifterna i registret lämnas ut till parterna i ärendet.

Till Befolkningsregistercentralen anmäls en gång i månaden de nya personer (personbeteckning) som får löpande ersättning.

Förskottsinnehållningsuppgifter för föregående månad lämnas månatligen till Skatteförvaltningen. Utlämningen av uppgifterna baseras på Skatteförvaltningens beslut. Föregående års förskottsinnehållningar per person och typ av periodisering anmäls till Skatteförvaltningen i januari. Utlämningen av uppgifterna baseras på Skatteförvaltningens beslut. I månadsskiftet oktober-november skickas uppgifter om nästkommande års ersättningsbelopp till betalningsmottagare av löpande ersättningar till Skatteförvaltningen för att erhålla nya uppgifter om förskottsinnehållning.

I januari meddelas Skatteförvaltningen om de försäkringsutbetalningar som överstiger 1 700 euro som under föregående år betalats ut till näringslivsidkare.

Folkpensionsanstalten meddelas om alla ersättningar som kan ha en inverkan på förmåner som betalas ut av FPA, till exempel ersättning för förlust av inkomst och vårdbidrag (folkpensionslagen 85 § och 86 §).

Pensionsskyddscentralen meddelas om ersättningar för inkomstförlust (LITA-förmåner) som utbetalats till skadelidande.

Magistraten meddelas om ersättningsbelopp som utbetalats till omyndiga personer (lagen om försäkringsavtal 543/1994, 70 § 2 mom.).

Till trafikskadenämnden överlämnas uppgifter om den skadelidandes hälsotillstånd och ekonomiska ställning för att få ett utlåtande (lagen om trafikskadenämnden 441/2002, 8 §).

Till vårdinrättningar kan uppgifter överlämnas om den skadelidande som är nödvändiga för att ge betalningsförbindelse eller för att få ett nödvändigt expertutlåtande för avgörande av ett ersättningsärende (trafikförsäkringslagen, 84 §).

Till Försäkringsrehabilitering VKK rf utlämnas uppgifter om hälsotillstånd för behandling av rehabiliteringsärendet.

Till försäkringsbolaget utlämnas uppgifter gällande olyckshändelsen, hälsotillstånd, ekonomisk ställning och ersättningar för att genomföra återkraven (trafikförsäkringslagen 82 §).

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter varken utlämnas eller överlåts till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registret innehåller konfidentiellt material.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata, som innehåller personuppgifter.

Manuellt datamaterial som inkommer till eller skrivs ut från registret förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga har åtkomst och som har tystnadsplikt. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras

  • dokument gällande personskador och lidande i 100 år,
  • dokument gällande skador på föremål i 10 år,
  • dokument gällande sökande av besvär bevaras i minst 50 år, såvida det inte är fråga om personskador, varvid de bevaras i 100 år.

Bevaringstiden för dokument gällande ersättningsärenden beräknas från då ärendet anhängiggjorts.

Bevaringstiderna för uppgifterna baseras på trafikförsäkringslagen (85 §).

11.Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter