Statskontoret består av tre divisioner och ett antal stödfunktioner. Statskontoret leds av en generaldirektör. Ledningsgruppen består av generaldirektören, divisionscheferna och en personalrepresentant.

Medborgartjänster

Divisionen Medborgartjänster hanterar ersättningar och förmåner för krigsinvalider och krigsveteraner och deras anhöriga samt ärenden gällande olycksfall i militärtjänst. Vi betjänar även medborgarna i olika skadeståndsärenden. Vi producerar lagstadgade olycksfalls- och skadeförsäkringstjänster samt försäkringsrelaterade arbetsgivartjänster för statens ämbetsverk och inrättningar. Divisionen bevakar statens rätt till dödsbon efter personer som avlidit utan att efterlämna arvingar, och hanterar statens avgiftsbefrielseärenden.

Finansiering

Finansieringsdivisionen svarar för statens skuldhantering och kassaförvaltning samt administrerar lån, räntestöd och statsborgen som har beviljats av statsmedel.

T3 – Ekonomi, kunskap och arbetsliv

Divisionen T3 – Ekonomi, kunskap och arbetsliv ansvarar bland annat för statens koncernredovisning samt styrning av ekonomiförvaltningen, betalningsrörelserna och upphandlingarna. Vi stödjer också statliga organisationer i förändringar i arbetslivet, främjar kunskapsbaserad styrning samt utvecklar ekonomiinformationstjänster för kommuner och landskap.

Stödfunktioner

Förvaltning och utveckling

Divisionen Förvaltning och utveckling sköter Statskontorets uppgifter som bokföringsenhet, t.ex. ekonomi- och personalförvaltning på verksnivå, Statskontorets övergripande uppgifter som arbetsgivare, riskhantering och kommunikation på koncernnivå.

Informationsförvaltning

Divisionen Informationsförvaltning sköter Statskontorets gemensamma ICT-tjänster samt substansområdets ICT-tjänster för divisionerna Personal och förvaltning och Medborgartjänster.

Intern revision

Den interna revisionen är en objektiv funktion som är oberoende av den övriga organisationen och som stödjer ledningen för Statskontoret och dess divisioner i uppfyllandet av deras mål. Genom gransknings- och konsultationstjänster hjälper funktionen till att utveckla effektiviteten, ändamålsenligheten och tillräckligheten i Statskontorets riskhantering, interna tillsyn och verksamhet.

illustration

Statskontorets organisation

 

Ledningsgruppen

Generaldirektör Timo Laitinen Timo Laitinen
Generaldirektör från 2008.
Kom till Statskontoret 2003.
Juris kandidat.
Född 1958.
Mikko Kangaspunta Mikko Kangaspunta
Finansdirektör från 2008.
Divisionschef för förvaltning och utveckling från den 1 april 2018.
Divisionschef för Ekonomi och personal från 2003.
Kom till Statskontoret 1992.
Ekonom (högre).
Född 1964.
Lasse Skog Lasse Skog
Divisionschef för Ekonomi, information och arbetsliv från den 1 april 2018.
Utvecklingsdirektör från 2017.
Divisionschef för Kieku-divisionen från 2011.
Informationsförvaltningsdirektör från 2000.
Kom till Statskontoret 1994.
Ekonomie magister.
Född 1964.
Liisa Räsänen Liisa Räsänen
Ersättningsdirektör från 2022.
Divisionschef för Medborgartjänster från 2022.
Kom till Statskontoret 2022.
Pol.mag., MA (econ.), EMBA.
Född 1973.
Teppo Koivisto Teppo Koivisto
Finansdirektör från 2006.
Divisionschef för Finansiering från 2006.
Kom till Statskontoret 2006.
Politices magister.
Född 1966.
Tomi Poikola Tomi Poikola
Informationsförvaltningsdirektör från 2015.
Biträdande direktör för finansinformationsförvaltningen från 2010.
Kom till Statskontoret 2002.
Ekonomie magister.
Född 1975.
Mari Näätsaari
Statsunderstödstjänster, enhetschef från 2021.
Kom till Statskontoret 2021. Tidigare på Statskontoret från 2009 till 2017.
Master i samhällsvetenskap.
Född 1974.
Ari Kauhanen Personalrepresentant
Ari Kauhanen
Projektchef
Ledningsgruppens sekreterare
Saara Ruotsalainen
Controller
Kom till Statskontoret 2020.
Ekonomie magister.