Statskontoret består av divisioner och ett antal stödfunktioner. Statskontoret leds av en generaldirektör. Ledningsgruppen består av generaldirektören, divisionscheferna och en personalrepresentant.

Statskontorets organisation

 • Ekonomi, kunskap och arbetsliv (T3)

  Inom divisionen för ekonomi, kunskap och arbetsliv producerar vi högklassiga tjänster för utveckling av den offentliga ekonomin och statens arbetsliv samt främjar informationsledning. Vi ansvarar bland annat för statens koncernredovisning samt för styrningen och utvecklandet av statens ekonomiförvaltning, betalningsrörelse och upphandling. Vi samlar in och publicerar kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Vi stöder de statliga organisationernas förnyelseförmåga, ansvarsfullhet och hållbara utveckling.

 • Finansiering

  Inom divisionen för finansiering ansvarar vi för statens upplåning, riskhanteringen av statsskulden, statskassan och statens utlåning. Vi ser till att statens finansieringstjänster håller hög kvalitet under alla förhållanden.

 • Medborgartjänster

  Inom divisionen för medborgartjänster ansvarar vi för produktionen av flera olika ersättnings- och skadetjänster. Våra kunder är bland annat krigsinvalider och andra medborgare, myndigheter samt företag och samfund. Vi utvecklar smidigt våra tjänster och lyssnar på våra kunder.

 • Statsunderstödstjänster

  Inom divisionen för statsunderstödstjänster betjänar vi dem som ansöker om statsunderstöd och de statsbidragsmyndigheter som beviljar statsunderstöd. Vi producerar webbtjänster för ansökning och hantering av statsunderstöd samt ansvarar för att utveckla dem och för användarstödet. Vi betjänar dessutom ministerier och myndigheter som kanaliserar EU:s återhämtningsfinansiering samt övervakar hur medlen i planen för återhämtning och resiliens används.

 • Stödfunktioner

  Förvaltning och utveckling

  Inom divisionen för förvaltning och utveckling ansvarar vi för Statskontorets interna tjänster och gemensamma utveckling. Vi sköter Statskontorets uppgifter som bokföringsenhet, såsom ekonomi-, personal- och allmänna förvaltningstjänster på ämbetsverksnivå, dokumentförvaltning samt sekreterartjänster, arbetsgivaruppgifter som gäller Statskontoret, riskhantering och Statskontorets gemensamma kommunikation.

  Informationsförvaltning

  Inom divisionen för informationsförvaltning ansvarar vi för Statskontorets gemensamma ICT-tjänster och informationssäkerhet. Vi utvecklar kontinuerligt effektiviteten i våra kärnfunktioner och möjliggör fördelarna med digitaliseringen för såväl våra interna och externa kunder. Smidighet och utnyttjande av modern teknik på ett datasäkert sätt är centralt för oss – därför är vi bland annat föregångare inom molnteknik inom statsförvaltningen.

  Intern revision

  Den interna revisionen är en objektiv funktion som är oberoende av den övriga organisationen och som stödjer ledningen för Statskontoret och dess divisioner i uppfyllandet av deras mål. Genom gransknings- och konsultationstjänster hjälper funktionen till att utveckla effektiviteten, ändamålsenligheten och tillräckligheten i Statskontorets riskhantering, interna tillsyn och verksamhet

Ledningsgruppen

Delegation vid Statskontoret

Statskontoret har en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering. Finansministeriet tillsatte delegationen på förslag av Statskontoret den 24 januari 2022. Mandatperioden för delegationen vid Statskontoret är 1.1.2022–31.12.2024.

​​​​​​​Direktionens vice ordförande Marja Nykänen, Finlands Bank (ordförande)
Knslichef Juhani Damski, miljöministeriet
Generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet
Understatssekreterare Elina Pylkkänen, arbets- och näringsministeriet
Chef för huvudstaben, Generallöjtnant Vesa Virtanen, Försfarsmakten
Verkställande direktör Merja Ylä-Anttila, Yle
Generaldirektör Liisa Räsänen, Statskontoret
Sakari Aaltonen, Statskontoret (personalrepresentant)