Statskontoret består av divisioner och ett antal stödfunktioner. Statskontoret leds av en generaldirektör. Ledningsgruppen består av generaldirektören, divisionscheferna och en personalrepresentant.

Ekonomi, kunskap och arbetsliv (T3)

Inom divisionen för ekonomi, kunskap och arbetsliv producerar vi högklassiga tjänster för utveckling av den offentliga ekonomin och statens arbetsliv samt främjar informationsledning. Vi ansvarar bland annat för statens koncernredovisning samt för styrningen och utvecklandet av statens ekonomiförvaltning, betalningsrörelse och upphandling. Vi samlar in och publicerar kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Vi stöder de statliga organisationernas förnyelseförmåga, ansvarsfullhet och hållbara utveckling.

Finansiering

Inom divisionen för finansiering ansvarar vi för statens upplåning, riskhanteringen av statsskulden, statskassan och statens utlåning. Vi ser till att statens finansieringstjänster håller hög kvalitet under alla förhållanden.

Medborgartjänster

Inom divisionen för medborgartjänster ansvarar vi för produktionen av flera olika ersättnings- och skadetjänster. Våra kunder är bland annat krigsinvalider och andra medborgare, myndigheter samt företag och samfund. Vi utvecklar smidigt våra tjänster och lyssnar på våra kunder.

Statsunderstödstjänster

Inom divisionen för statsunderstödstjänster betjänar vi dem som ansöker om statsunderstöd och de statsbidragsmyndigheter som beviljar statsunderstöd. Vi producerar webbtjänster för ansökning och hantering av statsunderstöd samt ansvarar för att utveckla dem och för användarstödet. Vi betjänar dessutom ministerier och myndigheter som kanaliserar EU:s återhämtningsfinansiering samt övervakar hur medlen i planen för återhämtning och resiliens används.

Stödfunktioner

Förvaltning och utveckling

Inom divisionen för förvaltning och utveckling ansvarar vi för Statskontorets interna tjänster och gemensamma utveckling. Vi sköter Statskontorets uppgifter som bokföringsenhet, såsom ekonomi-, personal- och allmänna förvaltningstjänster på ämbetsverksnivå, dokumentförvaltning samt sekreterartjänster, arbetsgivaruppgifter som gäller Statskontoret, riskhantering och Statskontorets gemensamma kommunikation.

Informationsförvaltning

Inom divisionen för informationsförvaltning ansvarar vi för Statskontorets gemensamma ICT-tjänster och informationssäkerhet. Vi utvecklar kontinuerligt effektiviteten i våra kärnfunktioner och möjliggör fördelarna med digitaliseringen för såväl våra interna och externa kunder. Smidighet och utnyttjande av modern teknik på ett datasäkert sätt är centralt för oss – därför är vi bland annat föregångare inom molnteknik inom statsförvaltningen.

Intern revision

Den interna revisionen är en objektiv funktion som är oberoende av den övriga organisationen och som stödjer ledningen för Statskontoret och dess divisioner i uppfyllandet av deras mål. Genom gransknings- och konsultationstjänster hjälper funktionen till att utveckla effektiviteten, ändamålsenligheten och tillräckligheten i Statskontorets riskhantering, interna tillsyn och verksamhet.

Statskontorets organisation

Ledningsgruppen

Generaldirektör Timo Laitinen Timo Laitinen
Generaldirektör från 2008.
Kom till Statskontoret 2003.
Juris kandidat.
Född 1958.
tfn. 0295 50 2200
Mikko Kangaspunta Mikko Kangaspunta
Finansdirektör från 2008.
Divisionschef för förvaltning och utveckling från den 1 april 2018.
Divisionschef för Ekonomi och personal från 2003.
Kom till Statskontoret 1992.
Ekonom (högre).
Född 1964.
tfn. 0295 50 2277
Lasse Skog Lasse Skog
Divisionschef för Ekonomi, information och arbetsliv från den 1 april 2018.
Utvecklingsdirektör från 2017.
Divisionschef för Kieku-divisionen från 2011.
Informationsförvaltningsdirektör från 2000.
Kom till Statskontoret 1994.
Ekonomie magister.
Född 1964.
tfn. 0295 50 2444
Liisa Räsänen Liisa Räsänen
Ersättningsdirektör från 2022.
Divisionschef för Medborgartjänster från 2022.
Kom till Statskontoret 2022.
Pol.mag., MA (econ.), EMBA.
Född 1973.
tfn. 0295 50 2101
Teppo Koivisto Teppo Koivisto
Finansdirektör från 2006.
Divisionschef för Finansiering från 2006.
Kom till Statskontoret 2006.
Politices magister.
Född 1966.
tfn. 0295 50 2550
Tomi Poikola Tomi Poikola
Informationsförvaltningsdirektör från 2015.
Biträdande direktör för finansinformationsförvaltningen från 2010.
Kom till Statskontoret 2002.
Ekonomie magister.
Född 1975.
tfn. 0295 50 2908
Mari Näätsaari
Divisionchef för Statsunderstödstjänster från 2022.
Enhetschef för Statsunderstödstjänster från 2021 till 2022.
Kom till Statskontoret 2021. Tidigare på Statskontoret från 2009 till 2017.
Master i samhällsvetenskap.
Född 1974.
tfn. 0295 50 2259
Ari Kauhanen Personalrepresentant
Ari Kauhanen
Projektchef
Ledningsgruppens sekreterare
Saara Ruotsalainen
Controller
Kom till Statskontoret 2020.
Ekonomie magister.