Upprättad 13.4.2018

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter: tfn 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Sami Moksunen, divisionen Förvaltning och utveckling, enheten Kommunikation
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter: 0295 50 3206, sami.moksunen(at)valtiokonttori.fi

3. Dataskyddsombud

Eija Louhelainen, eija.louhelainen(at)valtiokonttori.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

 1. Att svara på kundrespons (responsblankett): Kontaktuppgifter lämnade av kunden används endast för att svara på den respons som kunden har gett. Det är frivilligt att ge sina kontaktuppgifter. Kunden ger sitt samtycke genom att skriva in sina kontaktuppgifter på responsblanketten.
 2. Översändning av publicerat material enligt beställning (olika publikationer, pressmeddelanden och nyhetsbrev utgivna av Statskontoret) Kontaktuppgifter lämnade av kunden används endast för att kunna översända beställda artiklar. För ändamålet att distribuera publikationer har Statskontoret ett separat kundregister i eMailer (inte i anslutning till webbplatsen). Kunden ger sitt samtycke genom att skriva in sina kontaktuppgifter på beställningsblanketten.
 3. Förteckningar över experter som en del av sidinnehållet (personalsamordnare och samordnare för förvaltningsområdena samt Kaiku-utvecklare): Som stöd till samarbetet publicerar Statskontoret en förteckning över ämbetsverkens experter på sin webbplats (personuppgiftsansvarig i fråga om punkt 3 är enheten Stöd för personalledning vid divisionen Ekonomi och personal). Förteckningarna hänger samman med experternas tjänstearbete. Tjänstemän har dock rätt att förbjuda publikation av sitt namn i förenämnda förteckningar.
 4. Besökarstatistik: Som stöd till utvecklingsarbetet för sidan samlar vi in statistik om hur sidan besöks med hjälp av webbkakor. Användarna identifieras dock inte baserat på den insamlade datan. Verktyget som används heter Google Analytics.

5. Informationsinnehållet i registret

 1. Respons: uppgifter lämnade av responsgivaren (inte obligatoriskt), vanligtvis e-postadress och namn, ibland även telefonnummer. Statskontoret använder uppgifterna för att svara på responsen.
 2. Beställningar/avbeställningar av publicerat material (* = obligatorisk uppgift)
  A. Nyhetsbrev: förnamn*, efternamn*, e-postadress*, organisation*, beställda nyhetsbrev*.
  B. Ekonomi- och personalförvaltningens publikationer: namn*, titel, organisation, e-postadress*, telefonnummer, adress, postadress och postkontor samt publikationerna som beställs/avbeställs.
  C. Publikationer om statens finansiella verksamhet: namn, e-postadress, företag, adress, postadress och postkontor, land samt publikationerna som beställs/avbeställs.
 3. Förteckningar över experter som en del av sidinnehållet:
  A. personalsamordnare: ämbetsverken enligt förvaltningsområde, namn, e-postadress
  B. Samordnare för förvaltningsområdena: ministerium, namn och titel, e-postadress
  C. Kaiku-utvecklare: namn, organisation
 4. Besökarstatistik (Google Analytics): Besökarens IP-adress utan identifierande uppgifter (=anonymiserad IP), så att Google Analytics i stället för hela den lagrade IP-adressen endast använder en del av den. Man kan välja inställningen ”Do not track” i sin webbläsare och då registrerar Google Analytics inte ens ovannämnda information. I besökarstatistiken baserad på IP-adressen lagras information om vad besökaren gör på sidan. Det är fråga om t.ex. hur man navigerar på sidan, länkar man har klickat på, hur länge man var på sidan, varifrån man kom till sidan och vart man navigerar vidare. Mer information om IP-anonymisering finns på https://support.google.com/analytics/answer/2905384/.

6. Källor som i regel används för registret

Punkterna 1 och 2: Kunden själv ger uppgifterna.

Punkt 3: Uppgifterna samlas in i samarbete med myndigheterna och personerna i fråga och publiceras med deras samtycke inom ramen för de berörda personernas tjänsteuppgifter.

Punkt 4: Uppgifterna samlas in med hjälp av webbkakor.

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Punkterna 1 och 2: Uppgifterna lämnas inte ut.

Punkt 3: Uppgifterna publiceras som en del av en offentlig webbplats.

Punkt 4: Uppgifterna lämnas inte ut.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna lämnas inte ut.

9. Principerna för skyddet av registret

Registret innehåller ingen information som omfattas av sekretess.

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

Punkt 1 (respons): Uppgifterna förvaras endast den tid som behövs för att behandla kundens ärende och de lagras inte i ett register.

Punkt 2 (beställningar): Uppgifterna registreras i Statskontorets kundregister för publikationsbeställningar i eMailer och förvaras så länge kunden inte meddelar om avbeställning.

Punkt 3 (expertförteckningar): Uppgifterna förvaras så länge frågan är aktuell och av nytta för Statskontorets kunder.

Punkt 4 (besökarstatistik): Uppgifterna lagras i Google Analytics tjänst för besökarstatistik där de förvaras i 26 månader. När förvaringsperioden upphör raderas data automatiskt varje månad.

11. Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen och hur denna påverkar den registrerade

Inga automatiska beslut och ingen profilering görs baserat på uppgifterna.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

13. Rättelse

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

En registrerad har rätt att när som helst och på personliga grunder som hänger samman med personens särskilda situation motsätta sig behandling av uppgifter som rör honom eller henne, till exempel profilering.

15. Rätt till begränsning av behandling

En registrerad har rätt att kräva att behandlingen av den registrerades personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering

En registrerad har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar den registrerades personuppgifter ur personregistret.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt den registrerades rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Vi använder s.k. cookies dvs. webbkakor på vår webbplats. Det enda syftet med webbkakorna är att göra det tekniskt lättare att använda tjänsten. En webbkaka är en liten textfil som skickas till besökarens dator och som lagras där. Med hjälp av webbkakan kan den som administrerar webbplatsen identifiera vem som besöker sidan ofta, i syfte att göra det lättare att använda sidan.

Webbkakor skadar inte besökarnas datorer eller filer. Om en person som besöker vår webbplats inte vill att vi samlar in den ovannämnda informationen med hjälp av webbkakor har de flesta webbläsare en funktion med vilken man kan välja bort webbkakorna. Till exempel i Internet Explorer gör man detta under rubriken ”Skydd” i menyn ”Inställningar för internet” som finns under ”Verktyg”.

Det är dock värt att komma ihåg att webbkakorna kan behövas för att vissa av våra sidor och tjänster ska fungera korrekt.

Mer information om Google Analytics kakor finns på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv; Cookies och identifierare i Google Analytics.