Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden.

”Hos oss sköts ärenden enkelt, snabbt och transparent.”

Vi sköter skadeersättningar för statens anställda, beviljar bland annat militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Till våra uppgifter hör också att styra statens koncernredovisning och ekonomiförvaltning samt betalningsrörelser. Vi stödjer också statliga organisationer i förändringar i arbetslivet, främjar kunskapsbaserad styrning samt utvecklar ekonomidatatjänster för kommuner. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgare, den kommunala sektorn, organisationer och företag. Vårt ämbetsverk grundades 1876. Vi har cirka 300 anställda. Vårt kontor finns i Hagnäs i Helsingfors, på adressen Sörnäs strandväg 13.

Vår verksamhetsidé

Statskontoret är en pålitlig genomförare av statens finansförvaltning och djärv förnyare av statens rutiner till gagn för samhället och kunderna.

Våra värden

Statskontorets värden är samhällets och våra kunders väl,  samt välbefinnande och utveckling. Dessa värden ger en grund och en riktning för allt arbete som utförs vid Statskontoret. De syns i de beslut, den verksamhet och de verksamhetsmodeller som Statskontoret tillämpar med beaktande av principerna för hållbar utveckling.

Samhällets väl

Vi identifierar och främjar lösningar som ger övergripande samhällsnytta. Vi godkänner statsförvaltningens gemensamma värderingar. Vår verksamhet strider inte mot de mål som vi får via den politiska styrningen.

Våra kunder

I vår serviceproduktion strävar vi efter god kvalitet. Vi förstår kundernas behov och beaktar respons och utvecklingsförslag. Vi erbjuder kunderna en positiv serviceupplevelse.

Välbefinnande och utveckling

Vi letar själva aktivt efter utvecklingsförslag och reagerar snabbt på dem. Vi förbinder oss till att utveckla vår arbetsgemenskap och oss själva. Vi uppskattar varandras arbete.

Var hittar jag mer information om Statskontoret?

Du kan läsa mer om Statskontorets verksamhet bland annat i våra publikationer >