Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM).

“Servicelöfte: Våra tjänster är smidiga, tydliga och lättillgängliga för kunderna.”

Vi ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden.

Vi sköter skadeersättningar för statens anställda, beviljar bland annat militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten.

Till våra uppgifter hör också att styra statens koncernredovisning och ekonomiförvaltning samt betalningsrörelser. Vi stödjer också statliga organisationer i förändringar i arbetslivet, främjar kunskapsbaserad styrning samt utvecklar ekonomidatatjänster för kommuner.

Vi betjänar statsförvaltningen, medborgare, den kommunala sektorn, organisationer och företag.

Statskontoret består av divisioner och ett antal stödfunktioner. Statskontoret leds av en generaldirektör. Ledningsgruppen består av generaldirektören, divisionscheferna och en personalrepresentant. Läs mer om vår organisation här >

Vårt ämbetsverk grundades 1876. Vi har cirka 300 anställda. Vårt kontor finns i Hagnäs i Helsingfors, på adressen Sörnäs strandväg 13.

Vår verksamhetsidé

Vi genomför statens ekonomiförvaltning och ersättningstjänster på ett tillförlitligt sätt och bidrar till att utveckla förvaltningen.

Våra värden

Statskontorets värden är samhällets och kundens bästa, samt personalens välbefinnande och utveckling.

Dessa värden ger en grund och en riktning för allt arbete som utförs vid Statskontoret. De syns i de beslut, den verksamhet och de verksamhetsmodeller som Statskontoret tillämpar med beaktande av principerna för hållbar utveckling.

Våra mål

  1. Statens finansieringstjänster fungerar i alla förhållanden.
  2. Vi erbjuder kriståliga ersättningstjänster.
  3. Vi producerar tillförlitliga koncerntjänster för den offentliga förvaltningen.
  4. Vi skapar en utmärkt kund- och personalupplevelse.
  5. Vi agerar effektivt och ansvarsfullt.

STATSKONTORETS STRATEGI SOM PDF >

Var hittar jag mer information om Statskontoret?

Du kan läsa mer om Statskontorets verksamhet bland annat i våra publikationer >