Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Reseskador – anmälan av inbjudningar

Utarbetats 3.10.2017

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registreta

Namn: Medborgartjänster / Päivi Kaukinen
Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Behandlingen baseras på lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor.

Syftet med behandlingen är att behandla till Statskontorets ansvarsområde hörande skadeärenden som inträffat under tjänsteresor utomlands.

På basis av uppgifterna i registret bestäms huruvida personen omfattas av statens reseskadeskydd.

5. Informationsinnehållet i registret

I registret bevaras uppgifter förknippade med den inbjudna personen samt myndigheten som utfärdat inbjudan: tidpunkt för anmälan, den inbjudna personens namn, den inbjudna personens medborgarskap, den inbjudna personens födelsedatum/personbeteckning, den inbjudna personens adress i hemlandet, anmälarens kontaktuppgifter, namnet på ämbetsverket som utfärdat inbjudan, tidpunkt för inbjudan, destinationslandet.

Olyckshändelse som den inbjudna har råkat ut för; Dataskyddsbeskrivning: Reseskador

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna fås av myndigheten som har bjudit in personen på resan för att sköta en uppgift antingen i Finland eller utomlands.

Innan resan inleds ska myndigheten till Statskontoret anmäla tjänstemän som ska resa iväg på tjänsteresa som överstiger tre månader, eventuella medföljande familjemedlemmar samt inbjudna personer som avses i 1 § 2 mom. i lagen (lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor 18 §).

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter om hörande till statens reseskadeskydd utlämnas till producenten av resenödtjänsten. Falck Global Assistance Oy och Statskontoret har undertecknat ett serviceavtal samt ett separat säkerhetsavtal. Kraven gällande datasäkerhet beskrivs i serviceavtalet och finns som bilagor till säkerhetsavtalet.

Uppgifter som krävs för att identifiera personen (namn och personbeteckning) utlämnas till hälso- och sjukvårdsmyndigheter och -inrättningar för att få uppgifter som är nödvändiga för att utreda ersättningsärendet.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Nödvändiga uppgifter för att sköta olyckshändelsen (uppgift om hörande till skyddet, betalningsförbindelse till hälso- och sjukvårdsinrättningar) utlämnas även till länder utanför EU och EES.

Mer information om Falck Global Assistance Oy:s dataskyddsprinciper hittar du på: https://www.falck.fi/tietosuoja (på finska)

9. Principerna för skydd av registret

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till uppgifterna.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

Om Arkivverket inte har bestämt att dokumenten ska bevaras permanent, bevaras

uppgifter beträffande resan i 12 månader från att resan avslutades.

Olyckshändelse som den inbjudna har råkat ut för; Dataskyddsbeskrivning: Reseskador

11.Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserade beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till begränsning av behandling

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att få uppgifterna raderade.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Kakor används inte i datasystemet.

◄ Alla nyheter