2011

År 2011 fortsatte man utreda Statskontorets uppgifter och roll inom statens pensionsskydd. Skötseln av privatkunders pensioner överfördes från och med början av 2011 till Keva. År 2011 tog Statskontoret som första aktör datasystemet Kieku i bruk. Följande skede var att ansluta alla statens ämbetsverk som användare av detta system. Pilotprojekt inleddes  inom två bokföringsenheter under 2011.

År 2011 konkurrensutsatte Statskontoret skötseln av statens betalningsrörelser och tjänster för förmedling av fakturor för avtalsperioden 2012–2019.

2012

Våren 2012 undertecknade finansministeriet och Statskontoret en ny strategi för Statskontoret, som baserar sig på våra kärnprocesser. Strategin fastställdes för regeringsperioden. Till skillnad från det tidigare organisationsbaserade tänkandet byggdes den nya strategin upp utgående från serviceprocesserna. Den organisationsförnyelse som genomfördes  vid årsskiftet 2012–2013  utgjorde en naturlig fortsättning på strategin.

Den finska statens bruttoupplåning år 2012 uppgick till 18,4 miljarder euro. Alla de tre stora kreditklassificeringsinstituten gav Finland den högsta möjliga klassificeringen AAA och stabila prognoser för framtiden.

Finlands huvudförmedlingsbank byttes ut den 1 december 2012.

2013

Medborgarrådgivningen inledde sin verksamhet i Kouvola i november. Medborgarrådgivningen hänvisar medborgare som är i behov av den offentliga förvaltningens tjänster till rätt myndighet. I tjänsten kan medborgare bland annat ställa frågor om ämbetsverkens öppettider och kontaktuppgifter och om vilka myndigheter som sköter specifika ärenden. Tjänsten ger också råd i användningen av myndigheters e-tjänster.

Pensionsförsäkringsärenden som berörde astatens arbetsgivaraktörer – skötseln av StPL-försäkringsärenden samt aktuarie- och statistikväsendet för StPL-pensioner –  överfördes i början av 2013 till Keva. Samtidigt avslutades Statskontorets flera decennier långa karriär som statens pensionsanstalt.

År 2013 överskred Kiekus användarantal 10 000, då tio bokföringsenheter och tre fonder införde lösningen Kieku som Statskontoret utvecklat för statsförvaltningen.

2014

Statens IT-servicecentral (VIP), som i fem års tid verkat som en del av Statskontoret, blev våren 2014 kärnan i Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Hösten 2014 antog riksdagen en lag som innebar att merparten av skadeståndsanspråken mot staten handläggs av Statskontoret från början av 2015.

Vårt interna utvecklingsarbete kretsade kring digitaliseringen av våra basverksamheter. Vi strävade efter att på kort tid digitalisera handläggningen av både utlåning och ersättningar, och därigenom förbättra kundservicen och även främja produktiviteten. Under 2014 inleddes digitaliseringen av ärendehanteringen inom hela Statskontoret, vilket var en grundförutsättning för att digitaliseringen av basverksamheterna skulle kunna slutföras. Statskontoret tog raska steg på vägen mot digitalisering.

2015

Hur gick 2015 vid statskontoret? Redaktör Heidi Finnilä intervjuar Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Timo Laitinens vision är att den offentliga förvaltningens tjänster i och med digitaliseringen och mobiltjänsterna ska finnas i varje medborgares ficka. (5:39)

2016

Redaktör Marko Erola intervjuar Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Gav Statskontorets utredning om digitaliseringen något konkret eller förblev de presenterade sakerna endast goda avsikter. Enligt Timo Laitinen ”blev det mer än avsikter”. (6:03)

2017

”Det är särskilt fint att vara med och utveckla den offentliga förvaltningen just nu när digitaliseringen ändrar på allt.” Så här beskriver Statskontorets generaldirektör  Timo Laitinen sina tankar kring år 2017. Intervjun gjordes av redaktör Marko Erola. (6:50)

2018

”Vad allt skedde på Statskontoret år 2018”, funderar generaldirektor Timo Laitinen och tar med sig videokameran ut till divisionerna för att ta reda på det. (4:59)

Statskontorets år 2018 i siffror (på finska, 1:14):

2019

Den av finansministeriet tillsatta externa arbetsgruppen för statens skuldhantering publicerade 2018 sin rekommendation till en reform av statens skuldhantering. År 2019 kom finansministeriet fram till en lösning där man inte ingriper i den nuvarande organisationsmodellen för skuldhanteringen. Produktivitetsutvecklingen inom den statliga ekonomiförvaltningen var snabb och började närma sig en optimal nivå med tanke på staten. Statens bokslut blev klart tidigare än året innan, för första gången med den nya centralbokföringslösningen i Kieku. Digitaliseringen av statens ersättningsverksamhet, utnyttjandet av programrobotik och integreringen av datasystemen i det nationella inkomstregistret framskred enligt planerna för vår del.

Du kan läsa mer om verksamhetsberättelsen och siffrorna för 2019 i Statskontorets bokslut.

Bokslut 2019 (på finska)