Statskontoret mål är att i all verksamhet i anslutning till behandling av personuppgifter garantera att de registrerades rättigheter uppfylls och att personuppgifterna behandlas i enlighet med lagstiftningen och Statskontorets principer för dataskydd. På statskontoret behandlas personuppgifter till exempel vid hanteringen av olika ersättnings-, låne- och garantiärenden samt i skötseln av arbetsgivaruppgifter.

På statskontoret behandlas personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifterna samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och endast i den mån som det är nödvändigt för behandlingens syfte.

Statskontoret utför kvalitetskontroll och egenkontroll av ersättningstjänster och intressebevakning. Syftet med kvalitetskontroll och egenkontroll är att säkerställa att informationen i registret används i enlighet med lag och behandlingsinstruktioner, att kunder behandlas enhetligt och att vi följer god förvaltningssed i våra beslut.

Läs mer om Statskontorets dataskyddsprinciper (pdf) >

Soldatskade- och veteranärenden

Dataskyddsbeskrivning: Ersättningar i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Ersättningstjänster

Dataskyddsbeskrivning: Avgångsbidrag och periodisk ersättning

Dataskyddsbeskrivning: Skador som orsakats av hjortdjur

Dataskyddsbeskrivning: Olycka som skett i eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom som orsakats av krishanteringsuppdrag

Dataskyddsbeskrivning: Trafikolyckor

Dataskyddsbeskrivning: Reseskador

Dataskyddsbeskrivning: Reseskador; anmälan av inbjudningar

Dataskyddsbeskrivning: Rättegångs- och förundersökningskostnader

Dataskyddsbeskrivning: Rovdjursskador

Dataskyddsbeskrivning: Brottsskador

Dataskyddsbeskrivning: Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Dataskyddsbeskrivning: Olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

Dataskyddsbeskrivning: Oskyldigt häktade och dömda

Dataskyddsbeskrivning: Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Dataskyddsbeskrivning: Olyckor i arbete

Dataskyddsbeskrivning: VR:s ersättning av gamla skador

Dataskyddsbeskrivning: Statens skadeståndsansvar

Tidsbestämt kostnadsstöd för företag

Dataskyddsbeskrivning: Tidsbestämt kostnadsstöd för företag