Hoppa innehåll

Upphandlingskompetensen inom den offentliga förvaltningen ökas med hjälp av självutvärdering

Självutvärderingen av upphandlingskompetensen ger information om behoven av kompetensutveckling och stöder ökad upphandlingskompetens i organisationen. Självutvärdering är ett sätt att föra utvecklingen av upphandlingskompetensen till kärnan av ledningen inom den offentliga sektorn. Högre kompetens stöder en hållbar användning av offentliga medel och ökar konkurrens och innovation mellan leverantörer.

Kontinuerlig utveckling av upphandlingsförmågor är en förutsättning för lyckade upphandlingar. Självutvärderingen av upphandlingskompetensen hjälper till att identifiera utvecklingsobjekt för kompetens hos personer som arbetar med upphandling och hos organisationer. I utvecklingen ska utöver konkurrensutsättningen även organisationens behov, planering, ingångna avtal och hantering av leverantörer beaktas.

Läget för upphandlingskompetens i Finland kartläggs genom självutvärdering

Enligt uppskattning används årligen cirka 47 miljarder euro för offentlig upphandling. Eftersom volymen av offentliga upphandlingar är enorm, ska upphandlingar i den offentliga förvaltningens alla organisationer ledas som en strategisk funktion och upphandlingarna inriktas på att uppfylla organisationens strategiska mål. Den ökade upphandlingskompetensen gör det möjligt att via upphandlingar använda offentliga medel på ett förnuftigt sätt med tanke på samhället, miljön och ekonomin.

Iakttagandet av upphandlingslagen omfattar en besvärsrätt som leverantörer som är missnöjda med konkurrensutsättningarnas resultat använder. Många fall kommer till Marknadsdomstolen just på grund av kompetensbrist i anslutning till upphandlingar. Därför är det nödvändigt att höja nivån på upphandlingskompetensen.

Målet är en hållbar användning av offentliga medel

Självutvärderingen av upphandlingskompetensen innehåller sammanlagt 30 frågor som gäller bland annat beredskap att förbereda och genomföra upphandlingar samt till exempel interaktions- och ledningsfärdigheter. Självutvärderingen är avsedd för personer som arbetar med offentliga upphandlingar vid upphandlingsenheterna, såsom upphandlingsexperter, planerare, bransch- eller substansexperter samt personer som fattar beslut om upphandlingar. Genom att svara på självvärderingen har de upphandlande enheterna möjlighet att utreda sina egna styrkor och utvecklingsbehov.

Verktyget för självutvärdering av upphandlingskompetens publicerades för de upphandlande enheternas bruk i juni 2022. Självutvärderingsverktyget har färdigställts i programmet Hankinta-Suomi, vars mål är att främja den samhälleliga genomslagskraften hos de medel som används för offentliga upphandlingar samt den offentliga ekonomins hållbarhet.

Bekanta dig med självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens på Statskontorets webbplats.

Självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens i korthet:

  •  Påvisar objekt för kompetensutveckling och främjar yrkesmässig upphandling
  • Utreder upphandlingsenheternas egna styrkor och utvecklingsbehov
  • Tas i bruk på riksnivå.
  • Man får länken till självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens genom att be om den på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

 

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter