Hoppa innehåll

Förslag om att slopa annuitetsjustering av aravalån för 2023

Miljöministeriet bereder en temporär ändring av aravaförordningen, genom vilken årsavgifterna för aravalån för hyres- och bostadsrättshus inte justeras 2023. Årsavgifterna hålls således på 2022 års nivå. Genom ändringen vill man underlätta det exceptionella kostnadstrycket på boendet.

Miljöministeriets förslag till temporär ändring av aravaförordningen har skickats på remiss. Förslaget finns publicerat på Utlåtandetjänsten.

Ändringen träder i kraft den 1 mars 2023 och gäller till den 29 april 2024. Det är fråga om en åtgärd av engångskaraktär i en exceptionell situation där skötseln av fastigheterna och därigenom boendekostnaderna till många delar utsätts för kostnadstryck.

Största delen av aravalånestocken på 2,4 miljarder är annuitetslån

Justeringarna av annuiteterna för aravalån grundar sig på förändringen i konsumentprisindexet. Förändringen i konsumentprisindexet i juli 2022 var 7,8 procent, vilket skulle innebära betydligt högre justeringar än tidigare av årsavgifterna från och med mars 2023. Samtidigt ökar fastigheternas skötselkostnader och invånarnas levnadskostnader på grund av den allt snabbare inflationen och problemen med tillgången till energi, som beror på Rysslands krigsåtgärder i Ukraina som inleddes i februari 2022.

Aravalånekapitalet uppgår för närvarande till cirka 2,4 miljarder euro och låntagarna är sammanlagt 680. Cirka tre fjärdedelar av lånen hänför sig till hyreshus och en fjärdedel till bostadsrättshus. De som beviljats hyresbostadsaravalån och aravalån för bostadsrättshus är kommuner och andra offentliga samfund samt allmännyttiga samfund eller dotterbolag i deras ägo. Med stöd av aravalagen beviljades aravalån från Statens bostadsfond 1994–2007, och Statskontoret ansvarar för förvaltningen av lånen.

Största delen av lånestocken består av annuitetslån. Återbetalningen av ett annuitetslån sker två gånger om året i form av annuiteter som innehåller ränta och amortering. Statskontoret kontrollerar alltid årsavgifterna i början av mars. Enligt aravalagen får ränta, amortering eller annuitet inte leda till oskäliga boendekostnader för de boende.

Läs mer i miljöministeriets meddelande (15.11.2022):
Remissbehandling:Förslag om att slopa annuitetsjustering av aravalån för 2023

Målgrupp: Föreningar och organisationer

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter