Hoppa innehåll

En centraliserad databas utifrån upphandlingarnas övergripande arkitektur

Den nationella beskrivningen av den övergripande arkitekturen för offentliga upphandlingar ger en uppfattning om helheten för de system och tjänster som används vid offentliga upphandlingar, de olika komponenterna och deras inbördes relationer samt informationsgången. Beskrivningen av den övergripande arkitekturen fokuserar på upphandlingsuppgifter och gör det möjligt att skapa en mer heltäckande helhetsbild av upphandlingsdata än tidigare.

Insamling av uppgifter på en gemensam plats med enhetliga strukturer gör det möjligt att dra nytta av den, förutom i ledningen även i bland annat planering, konkurrensutsättning, verksamhetsutveckling och konsekvensbedömningar. De upphandlande enheterna, de som utvecklar upphandlingarna och verksamheten samt de som ansvarar för förnyandet av upphandlingsväsendets system och elektroniska tjänster kan använda arkitekturbeskrivningar, riktlinjer och rekommendationer.

Beskrivningen av den övergripande arkitekturen fungerar som grund för utvecklingen och styrningen av kunskapsledningen av upphandlingar. I arkitekturbeskrivningen har fem åtgärdshelheter angetts som kunskapsledning av upphandlingar, som stöder användningen av upphandlingsdata. För varje åtgärdshelhet har man fastställt mål och närmare åtgärder.

I utarbetandet av beskrivningen av den övergripande arkitekturen deltog aktörer från kommunsektorn, välfärdsområdena och statens ämbetsverk. Det fanns också en möjlighet att göra ett utlåtande om detta i utlåtandetjänsten i slutet av året.

Utnyttjandet av information och kunskapsledningen stärks

I flera undersökningar som genomfördes under 2020–2023 konstaterades det att det samlas mycket data om den operativa skötseln av upphandlingar i digitalt format. Uppgifterna är dock mycket utspridda hos enskilda upphandlande enheter och andra aktörer och datainnehållet har inte styrts med en enhetlig struktur eller datamodell. Samma data har tidigare hanterats med mycket olika datastrukturer och har inte kunnat slås samman så lätt.

Även i den kartläggning av nuläget som gjordes i samband med denna arkitekturbeskrivning identifierades det som en brist att uppgifterna inte samlas in eller administreras centraliserat av någon myndighet. När befintligt material inte samlas in, bearbetas, analyseras och rapporteras på ett centraliserat sätt, utan de upphandlande enheterna och företagen huvudsakligen endast följer sin egen verksamhet med hjälp av materialet finns det inga förutsättningar för att kunna kombinera materialen eller för gemensamt datainnehåll. Då finns det inte heller så mycket jämförelsemöjligheter.

Utarbetande av en övergripande arkitektur som en del av verkställandet av den nationella strategin för offentlig upphandling

Kunskapsledning och effektivitet i upphandlingar är en av de åtta strävandena i den nationella strategin för offentlig upphandling som publicerades hösten 2020. I beskrivningen som utarbetades för verkställandet av strategin tillsattes en uppgift att utarbeta en nationell övergripande arkitektur där uppgifter om upphandlingar identifieras. Dessutom tillsattes en uppgift att utreda behovet av att förenhetliga informationsmaterial för att kunna bygga upp en databas där man kan samla information från olika källor bland annat för att möjliggöra jämförelser.

Beskrivningen av den övergripande arkitekturen har producerats inom programmet Upphandling Finland och resultatet används med utgångspunkt i regeringsprogrammet i den pågående förhandsutredningen om inrättandet av en upphandlingsdatabas. I förhandsutredningen fastställs den nationella målbilden när det gäller insamling och användning av information om offentliga upphandlingar och man utvärderar genomförandealternativ för datalager för offentliga upphandlingar och dess datainnehåll.

Den nationella beskrivningen av den övergripande arkitekturen för offentliga upphandlingar (pdf) (på finska)

Nationellt datalager för offentliga upphandlingar och publicering av uppgifter i inköpsfakturor >

Mer information:

Seija Friman, tfn 0295 503 265, seija.friman(at)valtiokonttori.fi

Lotta Degerholm, tfn 0295 503 232, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Kommuner Kommuner och välfärdsområden Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter