Hoppa innehåll

Undersök offentliga upphandlingar – vad används medlen till?

I rapporterna om offentliga upphandlingar i tjänsten granskaforvaltningen.fi har man samlat nyckeltal för de offentliga upphandlingsenheternas upphandlingar och upphandlingsverksamhet. Av rapporterna framgår förutom upphandlingarnas volym i euro även bland annat hur små företag, energieffektivitet eller sysselsättning beaktas i offentliga upphandlingar. I Finland har det tidigare inte funnits en lika omfattande och sammanställd öppen vy över uppgifterna om offentliga upphandlingar.

Man fokuserar på att producera information särskilt om statens, kommunernas, samkommunernas och välfärdsområdenas upphandlingar. Uppgifterna i rapporterna används för att följa upp effekterna av den nationella strategin för offentlig upphandling både nationellt och på organisationsnivå. På en enskild upphandlande enhets nivå kan man till exempel jämföra med hur stort belopp kommunen årligen upphandlar varor och tjänster utifrån sin bokföringsuppgifter.

Finansministeriets och Kommunförbundets program Samarbetsforumet för offentlig upphandling utarbetade 2020 en nationell strategi för offentlig upphandling. Strategin består av åtta delområden som ska utvecklas: strategisk ledning, utveckling av upphandlingskompetensen, kunskapsbaserad ledning och effektivitet, verkningsfulla upphandlingar, innovationer samt ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Granskaförvaltningen.fi-tjänstens digitala vy över offentliga upphandlingar innehåller information som grundar sig på den nationella strategin för offentlig upphandling och de indikatorer som utarbetats för att följa upp genomförandet av strategin.

Målet är att öka transparensen i förvaltningen

Målet med tjänsten är att förbättra möjligheterna för handledare, utvecklare och upphandlingsintresserade att få information om offentliga upphandlingar. Beslutsfattarna kan utnyttja den information som tjänsten erbjuder i ledningen och utvecklingen av organisationens upphandlingar. Via öppna data har medier, forskare och medborgare också bättre möjligheter att granska och utnyttja uppdaterad information om offentliga upphandlingar.

Offentliga upphandlingsenheter som fastställs i enlighet med upphandlingslagen är:

  • statliga, kommunala och samkommunala myndigheter
  • kyrkan och dess församlingar
  • övriga myndigheter, statliga affärsverk, offentligrättsliga inrättningar
  • ett stort antal andra organisationer som bland annat har fått stöd av den upphandlande enheten för att genomföra upphandlingen.

Granskat utifrån bokföringsuppgifterna uppgick statens, kommunernas, samkommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas upphandlingar år 2021 sammanlagt till cirka 44 miljarder euro. I slutet av 2023 kan man också granska antalet upphandlingar i välfärdsområdena i rapporterna.

Bekanta dig med rapporterna på webbplatsen granskaforvaltningen.fi (på finska)

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter