• Vad, varför och för vem?

  Verktyget för självutvärdering av upphandlingskompetens publicerades för de upphandlande enheternas bruk i juni 2022. Verktyget för självutvärdering har färdigställts som en åtgärd av Utveckling av upphandlingskompetensen-temagruppen inom programmet för verkningsfull offentlig upphandling (Upphandling Finland). Syftet med verktyget är att identifiera den kompetens som behövs utifrån respondentens svar både på organisationsnivå och på individnivå. En enskild respondent förväntas inte kunna allt och uppfylla alla kunskapsnivåer utmärkt.

  Självutvärderingen innehåller sammanlagt 30 frågor som gäller bland annat beredskap att förbereda och genomföra upphandlingar samt till exempel interaktions- och ledningsfärdigheter.

  Självutvärderingen är avsedd för personer som arbetar med offentliga upphandlingar vid upphandlande enheter, såsom upphandlingsexperter, planerare, bransch- eller substansexperter samt personer som fattar beslut om upphandlingar. Genom att svara på självutvärderingen har de upphandlande enheterna möjlighet att utreda sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Verktyget producerar också information på nationell nivå för att styra åtgärder i hela landet.

  Verktyget för utvärderingen av upphandlingskompetens ger

  • värdefull information om den egna kompetensen
  • stöd för kompetensutveckling inom den egna organisationen
  • gör det möjligt att delta i insamlingen av information om nationell upphandlingskompetens.
 • Nationell kompetenskartläggning av upphandlingsverksamheten

  Utvärderingsverktyget för upphandlingskompetens tas i bruk i hela landet och med hjälp av det kartläggs upphandlingskompetensens läge i Finland. Verktyget påvisar objekt för kompetensutveckling och främjar yrkesmässig upphandling. På så sätt har de upphandlande enheterna möjlighet att utreda sina egna styrkor och utvecklingsbehov.

  Verktyget producerar också information på nationell nivå för att styra åtgärder i hela landet. Det elektroniska utvärderingsverktyget grundar sig på en utvärderingsram som utarbetats i samarbete med EU-kommissionen eller eventuellt utvecklas något annat befintligt elektroniskt verktyg.

  Inom Upphandling Finland-programmet har man utvecklat ett självutvärderingsverktyg till de upphandlade enheternas förfogande. Verktyget grundar sig på Europeiska kommissionens gemensamma utvärderingsram ProcurComp för EU-länderna. Verktyget har 2021–2022 utvecklats i temagruppen Utveckling av upphandlingskompetensen.

  Utveckling av upphandlingskompetensen

  Kontinuerlig utveckling av upphandlingskompetensen är en förutsättning för lyckade upphandlingar. I utvecklingen av kompetensen ska man inte fokusera endast på det tekniska genomförandet av konkurrensutsättningsprocessen Vid utvecklingen bör man i större utsträckning beakta hela processen från planeringen av organisationens behov till hantering av avtal och leverantörer. Upphandlingskompetens behövs i hela organisationen och upphandlingar ska inte ses som en separat stödfunktion.

 • Kontaktuppgifter och respons

  Hittade du inte den information som du sökte efter på sidan? Vill du ge oss respons på verktyget? I anslutning till verktyget för självutvärdering av upphandlingskompetens kan du kontakta oss på adressen: hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

  Mer information:

  utvecklingschef Heidi Jortama, heidi.jortama (at) valtiokonttori.fi, tfn 050 4010171

 • Var och när görs självutvärderingen?

  Självutvärderingen av upphandlingskompetensen besvaras via en länk som är gemensam för alla respondenter. Organisationen ansvarar för att länken till enkäten delas ut till de aktörer och personer som organisationen anser vara nödvändiga. Länken kan delas direkt till de personer som ansvarar för självutvärderingen eller till exempel på organisationens intranät. Offentliga webbplatser ska inte användas för att dela länken. Självutvärderingsverktyget är avgiftsfritt och riktar sig till personer som arbetar med offentlig förvaltning. 

  Man får länken till självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens genom att be om den på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

  BEKANTA DIG MED SJÄLVUTVÄRDERINGENS FRÅGOR (på finska)

  En gång per år eller oftare

  Det är bra att besvara självutvärderingen en gång per kalenderår. Den upphandlande enheten kan ge närmare anvisningar om tidpunkten utifrån den egna organisationens behov. Det är tekniskt möjligt att göra självutvärderingen när som helst. Om man vill kan man göra den flera gånger om året.

  ANVISNINGAR FÖR HUR VERKTYGET TAS IBRUK

 • Anvisningar till den egna organisationen

  Utöver Statskontorets instruktioner kan organisationen också utarbeta egna anvisningar för hur enkäten besvaras. Enkäten kan också besvaras utan separata organisationsspecifika anvisningar.

 • Rapportering på organisationsnivå

  Rapporteringen kan göras på enhets-, avdelnings- eller branschnivå

  • Om ni vill ha resultaten av upphandlingskompetensen indelade på enhets-/avdelnings-/branschnivå, ska ni ge respondenter i er organisation anvisningar om att fylla i organisationens identifikationsuppgifter i bakgrundsuppgifterna till enkäten enligt er organisationsstruktur.
  • I de egna anvisningarna lönar det sig att ge respondenterna i er organisation gemensamma svarsalternativ på frågan om organisationens struktur. På så sätt säkerställer man att svaren syns korrekt i rapporteringssystemet.

  Anvisningar om roller och frågor

  • Om ni vill kan ni i era egna anvisningar precisera till exempel vilken roll personer med olika arbetsuppgifter i er organisation väljer. Verktygets roller motsvarar inte nödvändigtvis organisationens benämningar.

  ANVISNINGAR FÖR ORGANISATIONSSPECIFIK RAPPORTERING

 • Tolkning och jämförelse av svaren

  Var och en som svarat på självutvärderingen av upphandlingskompetensen får omedelbar respons på sina svar. Responsen innehåller jämförelseuppgifter till andra respondenter. Antalet respondenter är naturligtvis mindre under den inledande fasen när verktyget tas i bruk, vilket påverkar jämförelsen.