Hoppa innehåll

Målen för hållbar utveckling i kärnan av ansvarsrapporteringen

Ansvarsrapporteringen är ett sätt att synliggöra det arbete som utförs vid ministerier, ämbetsverk och inrättningar i syfte att uppnå positiv och mätbar samhällelig nytta. Statskontoret ger ämbetsverken och inrättningarna anvisningar om hur de kan bedöma effektiviteten i sitt eget ansvarsarbete mot bakgrund av Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling. I rapporteringen är det viktigt att bedöma också de direkta och indirekta negativa konsekvenserna av verksamheten.

Genom att mäta och rapportera om ansvarsarbetet på ett högklassigt sätt kan man förbättra ledningen av verksamheten i organisationen och främja arbetet för att nå målen för hållbar utveckling. Statskontoret publicerade den första anvisningen om ansvarsrapportering den 9 november 2020. Syftet med den är att handleda ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna i beredningen av ansvarsrapporteringen. Man kan öka transparensen och offentligheten i det samhällsansvar som ingår i statsförvaltningens verksamhet genom att utvidga och utveckla ansvarsrapporteringen.

– En gemensam rapporteringsram för hela statsförvaltningen skapar möjligheter för jämförbar och kumulativ information om ansvarigheten i verksamheten. Målet med Statskontorets anvisningar är att hjälpa och stöda ämbetsverk och inrättningar att utveckla ansvarsrapporteringen, säger Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen.

Finland har förbundit sig till Agenda 2030, FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Målen täcker på bred front de globala hållbarhetsutmaningarna. Varje organisation inom statsförvaltningen har möjlighet att främja uppnåendet av målen. Statsförvaltningen har en betydande roll i det finländska samhället och med hjälp av olika partnerskap påverkar Finland också på internationella arenor.

De viktigaste intressentgruppernas synpunkter på i vilken riktning det finländska samhället borde utvecklas syns i statsförvaltningens arbete under ledning av statsrådet. Statsförvaltningens uppgift är att ansvara för det arbete som utförs för de gemensamma målen. När man väljer riktning för verksamheten väljer man samtidigt vilka konsekvenser verksamheten får för samhället och miljön.

Bedömning av verksamhetens effektivitet en förutsättning för mer omfattande rapportering

Ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna skapar grunden för ansvarsrapporteringen genom att identifiera resultaten av sin egen verksamhet och vilken effekt de har för främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Syftet med Statskontorets anvisning är att stöda ämbetsverken och inrättningarna i detta arbete. Rapporteringen är meningsfull endast när den verksamhet man rapporterar om har kartlagts tydligt.

Statskontoret kommer att ge en kompletterande anvisning om hur ansvarsrapporten för ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna ska utarbetas sommaren 2021. Ämbetsverken och inrättningarna anvisas att granska verksamheten 2021 utifrån statsförvaltningens gemensamma rapporteringsram. Ansvarsrapporteringen görs separat från bokföringsenheternas bokslut.

Olika mål påverkar varandra

Sektorsövergripande samarbete kommer att ge de bästa resultaten när det gäller statsförvaltningens ansvarsarbete och ansvarsrapportering. Med sin anvisning om ansvarsrapportering bjuder Statskontoret in alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar att göra ansvarsarbetet ännu mer transparent. När varje organisation inom statsförvaltningen rapporterar om ansvarigheten i sin verksamhet är det möjligt att få information om ansvarsarbetet inom hela statsförvaltningen.

Bekanta dig med anvisningen Förberedelse till statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering >

Ytterligare information:

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter