Hoppa innehåll

Kommunekonomins informationstjänstprojekt avslutades

För fyra år sedan ställdes som mål för projektet att man med hjälp av automatiserad ekonomisk rapportering ska erbjuda verktyg för högklassig och aktuell kunskapsledning och utnyttjande av information i beslutsfattandet inom kommunfältet. Dessutom förutsattes att man vid rapporteringen till informationstjänsten använder gemensamt definierat datainnehåll och att rapporteringen sker automatiserat. De uppgifter som kommunerna rapporterar ska vara öppna och offentligt tillgängliga, aktuella och jämförbara.

Kommunekonomins informationstjänst är nu i produktion.

Statskontoret har till uppgift att fungera som den myndighet som ansvarar för underhållet av informationsresursen för kommunernas ekonomiska information samt som personuppgiftsansvarig. Statskontoret ska dessutom publicera andra uppgifter än sådana som innehåller personuppgifter i informationsresursen för ekonomisk information i det allmänna datanätet. Ansvaret för kommunernas insamling av ekonomiska uppgifter överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret vid årsskiftet.

Den ekonomiska rapporteringen grundar sig på XBRL-taxonomin, som har bildats utifrån tidigare JHS-rekommendationer. Bestämmelser om rapporteringen utfärdas genom Statsrådets och finansministeriets förordningar. Efter att JHS-systemet avskaffats överfördes anvisningarna till AURA-handboken som är tillgänglig på Statskontorets webbplats för föreskrifter och instruktioner.

Rapporteringen sker så automatiserat som möjligt från kommunernas källsystem i XBRL-format. Informationstjänsten tar också emot material i CSV-format och konverterar det till XBRL-format. Vi önskar att rapporteringen av uppgifterna sker i huvudsak via suomi.fi-informationsleden, men materialet kan också skickas till informationstjänsten som en bilaga via själva tjänsten. De kommuner som ännu inte är i mål med automatiseringen erbjuds en tillfällig möjlighet att rapportera uppgifter med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen.

Allt ekonomiskt material som godkänts av kommunerna publiceras omedelbart i ett öppet gränssnitt. Rapporter och vyer av materialet finns tillgängligt även på Granskaförvaltningen.fi.

År 2021 inleddes med rapporteringen av kommunernas och samkommunernas budgetuppgifter och ekonomiplaner. I april väntas kvartalsuppgifter från såväl kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk som balansenheter för vattenförsörjning. Rapporteringen fortsätter sedan med jämna mellanrum året runt och de senaste rapporteringshelheterna kommer att ha rapporterats till informationstjänsten under år 2022.

Teamet för kommunekonomins informationstjänst nås bäst på adressen kuntadata@valtiokonttori.fi, dit man önskar kontakt i frågor som gäller automatiserad ekonomirapportering, Kommunekonomins informationstjänst, testning, bokföring osv.

Läs mer om de olika projektfasen i bloggen (på finska) >

Mer information:
Anne Melanen, servicechef, tfn 0295 50 2412, anne.melanen(at)valtiokonttori.fi

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter