Hoppa innehåll

Uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturorna stärker demokratin

Publiceringen av leverantörsfakturor ökar den transparenta användningen av skattemedel. När kommunernas leverantörsfakturor är i ett format i kommunens ekonomiförvaltning som är lättare att använda och tillgängligt för vem som helst, ökas öppenheten. Uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturorna är en del av målen i programmet Hankinta-Suomi.

Leverantörsfakturor är fakturor från leverantörer som gäller en produkt, investering eller tjänst som anskaffats. Leverantörsfakturorna är i regel offentlig information från en myndighet och därför kan det hända att man begär uppgifter om dem. Uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturan:

  • främjar öppenheten i kommunen och stärker på så sätt demokratin,
  • stöder kostnadsmedveten praxis i kommunen,
  • bidrar till planeringen och styrningen av kommunens egen verksamhet.

I och med uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturorna publiceras de fält som anknyter till fakturornas uppgifter i form av formbunden post till exempel på webbplatsen avoindata.fi. De fält som öppnas upp är bland annat leverantörens namn och FO-nummer, summan på fakturan och kontonumret i bokföringen.  De fält som öppnas upp har fastställts i Kommunförbundets anvisning för uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturorna.

Det är frivilligt för kommunerna och samkommunerna att öppna upp uppgifterna i leverantörsfakturorna. På Kommunförbundets webbplats finns det information om hur dataskyddslagen och offentlighetslagen förhåller sig till uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturorna. Samtidigt kan du bekanta dig med exemplen för hur uppöppnandet av uppgifterna i leverantörsfakturorna har gått i Borgå och Villmanstrand.

Vad publicering av öppna data om leverantörsfakturor innebär och vem som har nytta av det?

Hankinta-Suomi-programmet främjar den samhälleliga genomslagskraften hos de medel som används för offentliga upphandlingar samt den offentliga ekonomins hållbarhet. Offentliga upphandlingar är ett betydelsefullt sätt att uppnå de strategiska målen för såväl regeringsprogrammet som kommunerna. Målen gäller bland annat ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar, främjande av innovationer, utveckling av strategisk ledning och informationsledning, upphandlingskompetens och -förmågor, förbättring av marknadens funktion.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter