Hoppa innehåll

Jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd kan ansökas 1.6. – Så här förbereder du dig inför ansökan

Det temporära kostnadsstödet för jordbruk och vattenbruk ersätter företagen för prisstegringen på gödselmedel och el som orsakat förhöjda produktionskostnader. Stödet beviljas till yrkesmässigt verksamma utövare inom jordbruket och vattenbruket. Stödet ansöks från Statskontoret via den elektroniska ansökningstjänsten under tidsperioden 1.6.-31.7.2023.

Stöd beviljas för elenergikostnader som förbrukats inom jordbruket och vattenbruket samt för gödselmedelkostnader som använts inom frilandsodling av jordbruks- och trädgårdsväxter under vegetationsperioden 2023. En yrkesmässig jordbruksutövare kan ansöka om kostnadsstöd för elenergi och gödselmedel medan en yrkesmässig vattenbrukare enbart kan ansöka om kostnadsstöd för elenergi.

Kostnadsstöd beviljas på basen av Europeiska unionens temporära Ukraina-ramstödprogram. Det maximala beloppet för statligt stöd enligt ramstödprogrammet är 250 000 euro för jordbruk och 300 000 euro för vattenbruk per företag eller företagsgrupp om företaget tillhör en grupp.

Den nedre gränsen gällande kostnadsstöd för el är 13 cent per kilowattimme

Vid beräkningen av kostnadsstödet för el beaktas 50 procent av mängden elenergi som köpts in för produktionsändamål år 2022. Mängden elenergi multipliceras med det stödmottagarspecifika genomsnittspriset för elenergi utan mervärdesskatt mellan 1.10.2022–31.3.2023.

Stödets nedre gräns är 13 cent per kilowattimme. Vid beräkningen beaktas högst 27 cent per kilowattimme. Elöverföringspris och grundavgift för el ersätts inte.

Det maximala beloppet kostnadsstöd för el är 50 000 euro per företag. Från stödet avdras övriga enligt lagen till samma kostnader utbetalade stöd såsom den retroaktiva elpriskompensationen. Stödet utbetalas inte om stödbeloppet innan avdrag understiger 500 euro.

Kostnadsstöd för gödningsmedel utbetalas för gödningsmedel till vegetationsperioden 2023

Kostnadsstöd för gödselmedel utbetalas endast för industriellt tillverkade, oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel eller organiska gödselmedel som köpts från kommersiella aktörer till åkerodling av jordbruks- och trädgårdsväxter på friland under vegetationsperioden 2023. Fraktkostnaderna för gödselmedel ersätts inte.

Stödbeloppet beräknas enligt mängden gödselmedel som köpts mellan 1.6.2022–30.4.2023 och på basen av gödselmedlens stödmottagarspecifika genomsnittspris utan mervärdesskatt. Vid beräkningen av genomsnittspriset beaktas den del som överstiger 500 euro per ton, dock högst 300 euro per ton.

Kostnadsstöd för gödselmedel utbetalas inte om stödet understiger 500 euro. Det maximala beloppet av kostnadsstöd för gödselmedel är 35 000 euro per företag.

Det krävs inga bilagor för att göra en ansökan

Innan ansökan lönar det sig att säkerställa att man har alla de uppgifter tillhanda som behövs för att fylla i ansökan. Till dessa uppgifter räknas:

  • företagets grunduppgifter
  • uppgifter om stöd enligt EU:s Ukraina-ramstödprogram
  • företagets omsättning enligt senaste avslutade räkenskapsåret om du utövar yrkesmässigt vattenbruk och det senaste avslutade räkenskapsårets längd är annan än 12 månader

Om du ansöker om kostnadsstöd för el behöver du dessutom:

  • mängden el (kWh) som enligt bokföringen förbrukats till stödberättigad produktion år 2022
  • till jordbruket eller vattenbruket under prisperioden 1.10.2022–31.3.2023 köpt elenergi (kWh) utan mervärdesskatt
  • uppgifter om eventuell retroaktiv elpriskompensation som företaget erhållit

Om du ansöker om kostnadsstöd för gödselmedel behöver du dessutom:

  • de kommersiella namnen, betalda priserna och införskaffade mängderna för under inköpsperioden 1.6.2022–30.4.2023 och för vegetationsperioden 2023 köpta gödselmedel

Det går inte att lämna in bilagor med ansökan. Statskontoret kan dock be företaget lämna in bilagor separat.

Kostnadsstödsansökan kan fyllas i av en person med namnteckningsrätt i företaget eller en person som har en roll angiven i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet. Företaget eller organisationen kan även ge en annan person fullmakt att sköta ärenden för sin räkning genom Suomi.fi-fullmakter tjänsten.

Så här informerar vi

Ytterligare information finns tillgänglig på webbsidan valtiokonttori.fi/sv/jordbruksstod

Information om stödets innehåll uppdateras när ansökningstiden närmar sig och det läggs till anvisningar om hur man använder den elektroniska ansökningstjänsten (e-tjänsten).

Vi ordnar även webbinarier under våren, där vi ger anvisningar om hur man ansöker stöd. Vi informerar om kommande webbinarier på vår webbsida samt på sociala medier.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter