Hoppa innehåll

Statskontoret utbetalade 223 miljoner euro retroaktiv elpriskompensation

Staten har stött hushållen med retroaktivt utbetald elpriskompensation i den av energikrisen orsakade exceptionella situationen. Elbolagen har kompenserat enligt lagen föreskriven summa automatiskt i kundernas elenergifakturor, varefter det varit möjligt för elbolagen att ansöka om återbetalning av de utbetalade kompensationerna från Statskontoret.

Elpriskompensationerna utbetalades i tre omgångar under år 2023. Statskontoret har nu behandlat alla de ansökningar som elbolagen lämnade in under den sista omgången där ansökningstiden upphörde den 31 oktober. Statskontoret fick sammanlagt 152 ansökningar under de tre ansökningsomgångarna. För alla tre omgångar har det tillsammans utbetalats elpriskompensation för sammanlagt 223 miljoner euro.

Statskontoret publicerar inte mera detaljerad information om hur elpriskompensationen fördelat sig mellan elbolagen.

Elpriskompensation kan ansökas från Energimyndigheten av dem som gjort sitt elavtal med FO-nummer

Energimyndigheten kan ännu bevilja retroaktiv elpriskompensation till sådana elförbrukare som har tecknat sitt elavtal med FO-nummer om det är frågan om en naturlig person som enligt konsumentskyddslagen klassas som konsument och om över hälften av den anskaffade elenergin är för privat bruk.

I dessa fall ansöker elförbrukarna om elpriskompensation från Energimyndigheten efter att de gjort sin kompensationsbegäran till sitt elbolag. Energimyndigheten ger ytterligare information och anvisningar om retroaktiv elpriskompensation för dem som tecknat sitt elavtal med FO-nummer.

Kontakter:

Mari Selviranta

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter