Hoppa innehåll

Temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket

 • Ansökningstiden har gått ut.

  Kostnadsstöd för el och kostnadsstöd för gödselmedel var öppna för ansökningar hos Statskontoret från den 1 juni till den 31 juli 2023 kl. 16.15.

  Stöd kan beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbrukare för elenergi som förbrukats inom jordbruket och vattenbruket samt för gödselmedel som använts inom frilandsodling av jordbruks- och trädgårdsväxter.

  Ansökan om stöd görs i Statskontorets elektroniska tjänst (e-tjänst). Länken till e-tjänsten finns tillgänglig på den här sidan när ansökningstiden har börjat.

  Hanteringstiden för begäran om omprövning är cirka 1 månad.

  Statskontoret ordnade ett webbinarium om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd den 25.5. Du kan ladda ner materialet från webbinariet här > Se inspelningen via länken nedan:

  Se en inspelning av webbinariet >

 • Vad är det frågan om?

  Jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd baserar sig på lagen om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd.

  Stödet består av kostnadsstöd för el och kostnadsstöd för gödselmedel. Kostnadsstöd för el beviljas yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbrukare. Kostnadsstöd för gödselmedel beviljas yrkesmässiga jordbruksutövare för gödselmedel som anskaffats för vegetationsperioden 2023.

 • Vem är stödet avsett för?

  Enligt kostnadsstödets villkor kan stöd beviljas för yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbruksutövare.

  Yrkesmässig jordbruksutövare

  Förutsättningen för att stöd ska beviljas är att den yrkesmässiga jordbruksutövaren har beviljats ett eller flera av följande stöd för stödåret 2022:

  • Direkta stöd som helt och hållet finansieras av Europeiska unionen
  • Areal- eller djurbaserade stöd som baserar sig på programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
  • Nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, vilka bestäms utifrån odlingsarealen, antalet djur, produktionsmängden, referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen eller lagervolymen av trädgårdsprodukter.

  Statskontoret får information från Livsmedelsverket om beviljande av ifrågavarande stöd.

  Yrkesmässig vattenbrukare

  En yrkesmässig vattenbrukare bedriver sådan uppfödning eller odling av fiskar, musslor och kräftdjur samt andra vattenlevande organismer, där avsikten med använd teknik är att föröka produktionen av ifrågavarande organismer till att bli större än kapaciteten i den naturliga miljön. Gäller följande produktionsformer:

  • fiskyngeluppfödning för matfiskodling
  • kräftodling
  • fiskyngeluppfödning för utplantering
  • naturfoderdammar.

  Vi kontrollerar uppgifterna om produktionsformerna från vattenbruksregistret på basen av i ansökan angivet vattenbruksregisternummer.

 • När kan man ansöka om stöd?

  Ansökningstiden för jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd är 1.6.-31.7.2023. E-tjänsten stängs den 31.7. kl 16.15 och stödansökan ska vara Statskontoret tillhanda innan dess. Notera att detta gäller även för papperansökningar som också ska vara Statskontoret tillhanda senast 31.7.kl 16.15. Samma dags poststämpel räcker därmed inte.

 • Hur ansöker man om stöd?

  Ansökan om stöd görs via Statskontorets e-tjänst. Ansökan om kostnadsstöd för el och kostnadsstöd för gödselmedel görs med samma ansökan.

  Alla nödvändiga uppgifter med tanke på beviljande av stödet ges med på ansökningsblanketten. Utöver det får Statskontoret även uppgifter för beviljandet av stödet automatiskt från andra myndigheter.

 • Hur mycket stöd kan man få?

  Kostnadsstöd för el 

  Vid bestämningen av kostnadsstödet för el beaktas 50 procent av den mängd elenergi som köpts för stödberättigad produktion under år 2022. Elenergimängden multipliceras med det stödmottagarspecifika genomsnittspriset för elenergi utan mervärdesskatt för 1.10.2022-31.3.2023 till den del som den överstiger 13 cent per kilowattimme. Vid beräkningen av stödet beaktas högst 27 cent per kilowattimme, som uppfylls vid prisnivån 40 cent per kilowattimme. Summan multipliceras med stödandelen, som är 40 %.

  Priset för elöverföring och grundavgiften för el ersätts inte.  

  Från kostnadsstödet för el avdras enligt annan lag och till samma kostnader beviljade stöd, såsom retroaktiv elpriskompensation. Stöd utbetalas inte om stödbeloppet utan avdrag understiger 500 euro. Kostnadsstöd för el utbetalas inte heller om elmängden som anskaffats under tidsperioden 1.10.2022―31.3.2023 är under 25 procent av den elmängd som anskaffats under tidsperioden 1.1.2022―31.12.2022.

  Maximibeloppet när det gäller kostnadsstödet för el är 50 000 euro per företag. 

  Beräkningsformel 

  Stödandel 0,4 * (prisperiodens genomsnittspris (€/kWh) – 0,13; max 0,27)* 0,5 * angivna tidens elförbrukning (kWh)  

  Kostnadsstöd för gödselmedel  

  Kostnadsstödet för gödselmedel beräknas på basis av den mängd gödselmedel som har köpts för vegetationsperioden 2023 och på basis av gödselmedlens stödmottagarspecifika genomsnittspris utan mervärdesskatt. Fraktkostnaderna för gödselmedel ersätts inte. 

  Vid beräkningen av genomsnittspriset beaktas den del som överstiger 500 euro per ton, men dock högst 300 euro per ton. Stödandelen är 35 procent. 

  Kostnadsstöd för gödselmedel utbetalas inte om stödbeloppet understiger 500 euro. Maximibeloppet när det gäller kostnadsstöd för gödselmedel är 35 000 euro per företag. 

  Beräkningsformel 

  Stödandel 0,35 * ((genomsnittspriset för stödperiodens gödselmedelkostnader e/t, max 800 e/t) – 500 e/t)) * anskaffad gödselmedelmängd (t)  

  Beräkningsexempel 

  Det har köpts 20tn av gödselmedel 1 till priset 900€.
  Av ett annat gödselmedel, gödselmedel 2, har det köpts 10tn till priset 750€.
  Gödselmedlens genomsnittpris är 850€.  

  20×900 + 10×750= 25 500 euro 25 000 euro/30tn = 850 euros genomsnittpris
  Stödet skulle uppgå till (800€-500€=300€) x 30tn x 0,35 = 3150€

 • För hurdana gödselmedel kan man få stöd?

  Med till gödselmedelstödet berättigade gödselmedel avses sådana industriellt tillverkade oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel eller organiska gödselmedel som används för åkerodling av lantbruksväxter och trädgårdsväxter på friland. Även flytande gödselmedel beaktas vid bestämningen av gödselmedelstödet. Notera att den som ansöker om stöd ska även ange de flytande gödselmedlens mängd i kilo (ton).

  Som förutsättning för stödet gäller att gödselmedlen är införskaffat av kommersiella aktörer för vegetationsperioden 2023. Fraktkostnaderna för gödselmedel ersätts inte.

 • Övriga stöd

  Från kostandsstödet för el avdras övriga enligt lagen till samma kostnader utbetalade stöd såsom den retroaktiva elpriskompensationen.

  Ukraina-ramstödprogrammet

  Jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd beviljas på basen av Europeiska unionens temporära Ukraina-ramstödprogram.

  De till ramstödprogrammet hörande sektorspecifika maximala beloppen för statligt stöd är 250 000 euro för jordbruket och 300 000 euro för vattenbruket per företag eller företagskoncern om företaget tillhör en koncern. Produktionsområdenas sammanräknade stödbelopp får inte överstiga maximibeloppet på 2 miljoner euro.

  Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:
  • Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket
  • Understöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av den försämrade ekonomiska situationen (NTM-centralerna)
  • Jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Bränslestöd (Statskontoret) Stödet beaktas enbart vid granskningen av produktionsområdenas sammanräknade maximibelopp på 2 miljoner euro.
 • Hinder för beviljande av stöd

  Kostnadsstöd kan inte beviljas i följande situationer:

  • Företaget är verksamt endast på Åland
  • Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret vid beviljande av stödet. Vi ber dig ansöka om förskottsuppbördsregistrering innan du gör din ansökan (mera information via Skatteförvaltningen). Om du ansökt om att bli införd i förskottsuppbördsregistret kan du ändå fylla i en ansökan om stöd innan din ansökan har behandlats. Statskontoret beaktar registreringen vid handläggningen.
  • Företaget har försummat deklarationsskyldighet som gäller beskattningen
  • Företaget har skatteskulder
  • Företaget har obetalda skatter som ska drivas in genom utsökning
  • Företaget har försatts i konkurs eller företagssanering eller det har ett ärende angående dessa förfaranden anhängigt i domstolen
  • Företaget eller företagets ägare som utövar faktisk beslutanderätt i företaget är mål för EU’s sanktioner
 • Kontrollera det här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet
  • Kostnadsstödet kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Kostnadsstöd ansöks med fullmakt  “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Uppgifter som behövs för stödansökan

  Innan ansökan lönar det sig att säkerställa att man har alla de uppgifter tillhanda som behövs för att fylla i ansökan. Till dessa uppgifter räknas:

  • företagets grunduppgifter
  • uppgifter om stöd enligt EU:s Ukraina-ramstödprogram
  • företagets omsättning enligt senaste avslutade räkenskapsåret om du utövar yrkesmässigt vattenbruk och det senaste avslutade räkenskapsårets längd är annan än 12 månader
  Om du ansöker om kostnadsstöd för el behöver du dessutom:
  • mängden el (kWh) som enligt bokföringen förbrukats till stödberättigad produktion år 2022
  • till jordbruket eller vattenbruket under prisperioden 1.10.2022–31.3.2023 köpt elenergi (kWh) utan mervärdesskatt
  • uppgifter om eventuell retroaktiv elpriskompensation som företaget erhållit

  Om du ansöker om kostnadsstöd för gödselmedel behöver du dessutom:

  • de kommersiella namnen, betalda priserna och införskaffade mängderna för under inköpsperioden 1.6.2022–30.4.2023 och för vegetationsperioden 2023 köpta gödselmedel

  Det går inte att lämna in bilagor med ansökan. Statskontoret kan dock be företaget lämna in bilagor separat.

 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  För ifyllning av ansökan ska du identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten. Suomi.fi-identifikationen är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  Ansökan kan göras av en person som har namnteckningsrätt i företaget och som noterats i handelsregistret/föreningsregistret eller av en annan person som har fått Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att din fullmakt att företräda företaget syns i Suomi.fi -fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att namnteckningsrätten är korrekt i Patent- och registerstyrelsens register.

  Företaget kan bara skicka in en ansökan.

  Namnteckningsrätt och Suomi.fi-fullmakt
  En person utan särskild fullmakt kan företräda företaget eller föreningen om någon av nedanstående roller som berättigar till representationen har tecknats i Handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet eller i föreningsregistret och att rollen i fråga har definierats med rätt att sköta ärenden i tjänsten.

  Följande roller i Handelsregistret uppges med rätten att göra ansökan om kostnasstöd:

  *Verkställande direktör (VD)
  *Vice verkställande direktör (vVD)
  *Näringsidkare
  *Disponent
  *Huvudansvarig disponent
  *Prokurist

  En person som tecknats i föreningsregistret med någon av följande roller kan företräda en förening:
  *Ordförande (Se även: Ansökan för föreningar och stiftelser)
  *Annan namntecknare, med rätten att ensam företräda föreningen.

  Beviljande av fullmakt till person som företräder företaget
  *Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Jordbrukssammanslutningar

  Vem som helst av jordbrukssammanslutningens delägare kan påbörja fullmaktsprocessen. Fullmakten träder i kraft genast när de övriga delägarna i sammanslutningen har godkänt begäran. Ytterligare anvisningar om fullmaktsprocessen för jordbrukssammanslutningar fås via Suomi.fi-webbsidan.

 • Begäran om omprövning

  Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Handläggningen av en begäran om omprövning hos Statskontoret är avgiftsfri.

  Före begäran om omprövning
  • Läs noggrant igenom kostnadsstödsbeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker till avslag.
  • Vänligen observera, att företaget bör uppfylla alla allmänna förutsättningar för beviljande av kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket för att stödet kan beviljas.
  • För att ens begäran om omprövning ska kunna vara framgångsrik lönar det sig att ta ställning till alla beslutets eventuella orsaker till avslag.
  • Om du vill ge allmän respons eller har frågor gällande beslutet du fått, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att ringa numret 0295 50 3510. I ärenden som gäller en begäran om omprövning kan du även skicka epost till adressen oikaisu.yritystuet@valtiokonttori.fi
  • Var i kontakt med till exempel din bokföringsbyrå och begär alla nödvändiga dokument som kan behövas i din begäran om omprövning.
  Hur begär man omprövning?
  • Begäran om omprövning görs skriftligen i Statskontorets e-tjänst.
  • När du loggat in i e-tjänsten ser du automatiskt alla dina tidigare företagsstödsansökningar som du skickat till Statskontoret. Välj det kostnadsstödsärende, vars beslut du begär omprövning av.
  • En begäran om omprövning kan även lämnas in till Statskontoret personligen, genom att använda ett ombud, genom ett bud, som en betald postförsändelse eller per epost.
  • En begäran om omprövning skickas på avsändarens ansvar.
  Vilka uppgifter ska en begäran om omprövning innehålla?
  • I en begäran om omprövning bör det meddelas vad i stödbeslutet som ska omprövas.
  • Berätta även på vilka grunder du begär omprövning.
  • Till en begäran om omprövning ska det även bifogas de dokument som det hänvisas till i begäran om omprövning.
  • Om en begäran om omprövning görs på annat sätt än via Statskontorets e-tjänst bör omprövningsbegäran innehålla ansökningsnumret för det beslut du begär omprövning av. Ansökningsnumret finns i det övre hörnet av kostnadsstödsbeslutet.
  • Om biträdet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde, och begäran om omprövning inte görs via Statskontorets e-tjänst, skall även en fullmakt för ombud bifogas till begäran om omprövning
  När ska en begäran om omprövning göras?
  • En begäran om omprövning samt bilagor ska lämnas in till Statskontoret senast kl. 16:15 inom 30 dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet.
  • Om beslutet har skickats elektroniskt anses delfåendet ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.
  • Om beslutet har skickats per brevpost, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen efter att beslutet postades, om inte något annat visas.
  • Endast omprövningsbegäranden som inlämnats till Statskontoret inom föreskriven tid tas upp till prövning.
  Handläggningen av en begäran om omprövning
  • Statskontoret handlägger omprövningsbegäranden i den följd de inkommit.
  • Omprövningsbegäranden behandlas individuellt och därför kan handläggningstiden variera.
  • Du kan komplettera din begäran om omprövning genom att skicka tilläggsuppgifter till din tidigare skickade begäran om omprövning i e-tjänsten. Skickandet av väsentliga bilagor/verifikat utan dröjsmål underlättar handläggningen av ditt ärende.
  • Handläggaren av en begäran om omprövning begär vid behov om tilläggsuppgifter av dig via epost eller telefon. Därmed ber vi dig vänligen granska din epost regelbundet. Det kan även löna sig att kolla mappen för skräppost.
  • Vänligen observera att skickandet av alla nödvändiga tilläggsuppgifter utan dröjsmål fortskrider behandlingen av ditt ärende.
  Besvär hos förvaltningsdomstolen
  • Om du anser att Statskontorets omprövningsbeslut är lagstridigt, kan du söka ändring genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

  Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen först efter att begäran om omprövning har behandlats hos Statskontoret.

 • Videoinstruktion

 • Ta kontakt med kundtjänsten

  Om du har frågor angående stödansökan får du hjälp och råd genom att vara i kontakt med vår kundtjänst.

  Kundtjänsten betjänar på telefon och e-post från måndag till fredag, kl 9-15, tfn. 0295 50 3050

  Statskontoret tar ingen avgift för samtal till 0295-numren. Operatörerna debiterar normal mobilsamtals-/lokalnätsavgift för samtalen.

  foretagsstod (at) statskontoret.fi

 • Jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd består av till båda avsett kostnadsstöd för el och till jordbruksutövare avsett stöd för gödselmedel.  Med räknarna nedan kan båda stödformernas belopp uppskattas separat. Det slutliga stödbeloppet är summan av de båda stödformernas belopp

  Observera, att räknaren bara är riktgivande eftersom den inte innehåller alla i lagen angivna villkor och att summan som räknaren ger inte är ett officiellt beslut om kostnadsstöd, utan att själva ansökan ska göras skilt via e-tjänstkanalen  under tidsperioden 1.6.-31.7.2023.

 • Kostnadsstöd för el

  Kostnadsstöd för el

  Kostnadsstöd för el kan beviljas både till yrkesmässigt vattenbruk och till yrkesmässiga jordbruksutövare.

  Mängden el som köpts för angiven tid 2022

  Ange under angiven tid (1.1.2022 – 31.12.2022) för stödberättigad verksamhet köpt mängd el i kilowattimmar.

  El som köpts under prisperioden oktober 2022 – mars 2023

  Ange sammanräknad till stödberättigad verksamhet köpt elmängd i kilowattimmar och kostnaden utan mervärdesskatt, elskatt, elöverföringspris och grundavgift i euro för prisperioden (1.10.2022-31.3.2023)

  Stöd kan endast beviljas om mängden för prisperioden är minst 25 % av angivna tidens mängd.

  Genomsnittspriset ska vara över 13 cnt/kWh och högst 40 cnt/kWh beaktas i beräkningen.

  Beräkningsformel: Elmängden för angivna tiden * 50 % * (elens genomsnittspris – 13 cnt/kWh) * 0,4

  Vid beräkningen beaktas 50 % av mängden för den angivna tiden. Genomsnittspriset beaktas för den andelen som överstiger 13 cnt/kWh, dock för högst 27 cnt/kWh. Resultatet multipliceras med stödandelen 0,4.

 • Kostnadsstöd för gödselmedel

  Kostnadsstöd för gödselmedel

  Kostnadsstöd för gödselmedel kan endast beviljas för yrkesmässiga jordbruksutövare.

  Gödselmedel som köpts under inköpsperioden juni 2022 – april 2023

  Ange den sammanräknade mängden gödselmedel som köpts för vegetationsperioden 2023 under inköpsperioden (1.6.2022–30.4.2023) i kilogram och kostnaden utan mervärdesskatt i euro.

  Beräkningsformel: Gödselmedelsmängden * (Gödselmedlens genomsnittspris i ton – 500 €/t) * 0,35

  Hela gödselmedelsmängden beaktas. Gödselmedlens genomsnittspris beaktas för den andelen som överstiger 500 €/ton, dock med högst 300 €/ton. Resultatet multipliceras med stödandelen 0,35.

  Stödbeloppet som beviljas gällande kostnadsstöd för gödselmedel ska vara minst 500 € eftersom mindre stödbelopp än det inte utbetalas. Kostnadsstödet kan vara högst 35 000 €.