Hoppa innehåll

Hur mycket statsunderstöd har beviljats och till vilka instanser? – Tutkiavustuksia.fi har publicerats

I tjänsten Tutkiavustuksia.fi, som nyligen publicerats, kan man granska ansökta och beviljade statsunderstöd. Det är fråga om den första versionen av tjänsten som innehåller uppgifter om understödsansökningar från myndigheter som deltagit i pilotförsöket med nya webbtjänster.

Tjänsten ger information om bland annat hur understöden har fördelats kommunvis samt till vem och för vilka ändamål understöden har beviljats.

I fortsättningen kommer ytterligare data om statsunderstöden att införas i tjänsten, eftersom alla statsbidragsmyndigheter omfattas av den lagstadgade skyldigheten att lämna uppgifter från och med den 1 oktober 2023. I praktiken innebär det att statsbidragsmyndigheterna lämnar in minimiuppgifter om sina ansökningar om statsunderstöd samt ansökningar och beslut i anslutning till dem till Statskontoret.

Brandskyddsfonden, undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet har genomfört pilotprojekt med nya statsunderstödstjänster. Deras ansökningar har publicerats i tjänsten Haeavustuksia.fi.

I bakgrunden finns projektet för utveckling av statsunderstödsverksamheten

Statsunderstödstjänsterna utvecklas i finansministeriets Utvecklings- och digitaliseringsprojekt för statsunderstödsverksamheten. Målet är att förbättra statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft, öka transparensen och öppenheten i understödsverksamheten, göra ansökan om och beviljandet av understöd tydligare samt göra praxisen mer enhetlig.

Statskontorets lagstadgade uppgift i projektet är att utveckla och upprätthålla nya webbtjänster för statsunderstöd samt att stöda ibruktagandet och användningen av dem. Tjänstehelheten omfattar tre webbtjänster: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi och Tutkiavustuksia.fi. Målet är att de gemensamma webbtjänsterna ska ersätta de nuvarande tjänsterna antingen helt eller delvis.

Statsunderstöd är behovsprövad offentlig finansiering som beviljas från statens medel och som stöder projekt och verksamhet som anses vara samhälleligt nödvändiga. Drygt 90 statsbidragsmyndigheter beviljar årligen sammanlagt cirka 4 miljarder euro i understöd.

Bekanta dig med tjänsterna

www.tutkiavustuksia.fi (på finska)
www.sokunderstod.fi

Mer information

Mari Näätsaari, divisionchef, Statsunderstödstjänster
E-post: mari.naatsaari@valtiokonttori.fi
Telefon: 0295 50 2259

Målgrupp: Föreningar och organisationer Företag och samfund Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter