Hoppa innehåll

Antalet arv till staten ökar

I Finland avlider cirka 1 % av de personer som avlider varje år utan arvingar. I denna situation har den avlidne inga levande släktingar som står honom eller henne närmare än en kusin. Statskontoret följer upp statens intresse i dödsboet efter personer som avlidit utan arvingar.

Endast cirka 55 % av dem som dör utan arvingar har upprättat ett testamente, i vilket fall deras egendom fördelas i enlighet med testamentet. Men om den avlidne inte har några arvingar och inte har upprättat något testamente, kommer hans eller hennes egendom att ärvas av staten.

Under 2000-talet har Statskontoret varje år fått information om cirka 200–300 personer som har avlidit utan arvingar eller testamente. År 2022 steg detta antal till över 400. Orsakerna till ökningen är bland annat ökad dödlighet under covidperioden och en åldrande befolkning.

Mer än 24 miljoner euro i tillgångar överfördes till kommunerna 2023

Inte all egendom som ärvs av staten stannar kvar hos staten. Merparten av den ärvda egendomen överlämnas till kommuner för att användas för ändamål som kultur och den lokala befolkningens välbefinnande. En liten del av egendomen överförs till den avlidnes släktingar.

Egendomen behålls i statlig ägo om det finns särskilda skäl för detta. Sådan statsägd egendom omfattar alltid en del av en exceptionellt stor finansiell tillgång och i synnerhet fastigheter som är direkt lämpade för användning som naturreservat eller som bytesmark för inrättande av naturreservat. Staten använder de ärvda medlen som en del av den normala statsbudgeten och öronmärker dem inte för något specifikt ändamål.

År 2023 fattade Statskontoret (Statsrådet i fall där tillgångarnas värde överstiger 750 000 euro) beslut om det slutliga ödet för tillgångar värda 40,5 miljoner euro. Detta är betydligt mer än 2022, då siffran var 24,3 miljoner euro. Beloppet av tillgångar som har överförts till staten har dock varierat från år till år, till exempel 2021 fattades beslut om tillgångar till ett värde av 44,2 miljoner euro.

År 2023 överlät Statskontoret ärvd egendom till kommunerna för sammanlagt 24,6 miljoner euro. Staten behöll tillgångar till ett värde av 14,5 miljoner euro. Återstoden, värd 1,4 miljoner euro, överfördes till privatpersoner.

Ett testamente bör upprättas i tid och med omsorg

De tillgångar som går till staten används för goda ändamål. Om du vill bestämma hur ditt arv ska användas är det dock viktigt att upprätta ett testamente. I ett testamente bestäms var eller till vem de tillgångar som den avlidne efterlämnar ska gå. Du kan t.ex. testamentera dina tillgångar till en nära anhörig eller till ett välgörande ändamål.  Utan testamente kan t.ex. en make/maka inte få egendom utan ett beslut från Statskontoret.

Det är en god idé att upprätta ett testamente noggrant. Du kan upprätta ett testamente själv, men det är tillrådligt att ta hjälp av en jurist.

För att vara giltigt måste ett testamente uppfylla de strikta formkrav som anges i lagen. Innehållet i testamentet bör också vara så tydligt som möjligt för att säkerställa att det återspeglar testatorns vilja.

Ytterliggare information

Statistik om övriga tjänster >
Arv till staten >

Marjukka Vallioniemi, chefsjurist, tel. +358 295 502 557

 

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter