Hoppa innehåll

Statsunderstödstjänster

 • Statsunderstöd är behovsprövad offentlig finansiering som beviljas från statens medel och som stöder verksamhet eller projekt som anses vara samhälleligt nödvändiga.

  Statskontoret producerar nya gemensamma webbtjänster för statsunderstödsverksamheten för dem som ansöker och tar emot statsunderstöd samt för statsbidragsmyndigheterna, ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen av tjänsterna samt erbjuder stöd till alla som använder tjänsterna. Statsbidragsmyndigheterna ansvarar för ansökningsvillkoren och beviljandet av understöd.

  Tjänsterna utvecklas och målet är att de delvis eller helt ska ersätta statsbidragsmyndigheternas nuvarande tjänster under de närmaste åren. För närvarande varierar statsbidragsmyndigheternas digitaliseringsgrad och dessutom orsakar myndigheternas separata webbtjänster kostnader. Det är också lättare för de sökande att granska och ansöka om olika understöd från en tjänst.

  Webbtjänsterna utvecklas i finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten, där Statskontoret deltar som serviceproducent.

 • Vad är statsunderstöd?

  Statsunderstöd är behovsprövad finansiering som beviljas från statens medel och som stöder projekt och verksamhet som anses vara samhälleligt nödvändiga. Varje år beviljas närmare 4 miljarder euro i statsunderstödsansökan.

  Statsbidragsmyndigheterna, som består av alla ministerier och cirka 30 centrala ämbetsverk, betalar ut statsunderstöd. Statens regionalförvaltningsmyndigheter beviljar också statsunderstöd. Understöd beviljas till föreningar och stiftelser, kommuner och samkommuner, vetenskapliga institut och forskningsorganisationer, högskolor, företag och privatpersoner.

  Statsunderstöd är en annan sak än statsandel, men de kallas gemensamt för statsbidrag. Statsunderstöd kan också beviljas som statsstöd. Statsunderstödsverksamheten regleras i statsunderstödslagen som allmän lag. Statsunderstöden beviljas antingen som allmänt understöd eller som specialunderstöd.

  En lista på statsbidragsmyndigheterna>

 • Utveckling av statsunderstödsverksamheten

  Utvecklingen och digitaliseringen av statsunderstödsverksamheten är ett femårigt projekt som leds av finansministeriet. Målet är att hela statsförvaltningen stegvis övergår till den nya verksamhetsmodellen för statsbidragsverksamheten och tar i bruk de gemensamma webbtjänsterna som stöder den.

  Inom projektet sammanställs också begreppen i anslutning till statsunderstödsverksamheten till en gemensam ordlista. Utvecklingen av praxisen förutsätter ett gemensamt språk. Ordlistan stöder planeringen av webbtjänsterna och deras förståelighet.

  Utvecklingen av statsunderstödssverksamheten och den nya verksamhetsmodellen

  • förbättrar statsunderstödsverksamhetens effekter
  • ökar öppenheten och transparensen i statsunderstödsverksamheten
  • gör det mer tydligt och smidigt att söka och bevilja statsunderstöd
  • främjar samarbetet mellan statsbidragsmyndigheterna och de som söker statsunderstöd.

  Med hjälp av den nya modellen får man bättre information om statsunderstödens effekter i samhället. Informationen kan användas i beslutsfattandet och för att rikta understöden.

  Mer information:
  Finansministeriets projektsida >
  Statsunderstödsverksamhetens ordlista >
  Mot en smidigare och effektivare statsunderstödsverksamhet: Utvecklingsriktlinjer för statsbidragsmyndigheter och sökande av statsunderstöd >

 • Statskontoret som serviceproducent

  Finansministeriet har beslutat att Statskontoret är den myndighet som ansvarar för statsunderstödens webbtjänster och sörjer för utvecklingen och underhållet av webbtjänsterna samt för stödet för användningen av dem.

  Till statsunderstödstjänsterna hör tre webbtjänster:

  Webbtjänsterna gör det smidigare att söka och bevilja statsunderstöd både för de som beviljar stöden som för de som söker dem. De stöder även statsbidragsmyndigheterna i den etappvisa övergången till statsunderstödsverksamhetens nya verksamhetsmodell.

  Ibruktagandet av nya tjänster förutsätter ändringar både i statsunderstödslagen och i lagen om Statskontoret.
  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret >

  Statskontorets roll som den statsbidragsmyndighet som beviljar statsunderstöd förändras inte genom reformen. Statskontoret tar inte ställning till villkoren för eller beviljandet av andra statsbidragsmyndigheters understöd. Definitionen av en statsbidragsmyndighet och dess uppgifter förblir desamma. Ministeriernas behörighet i statsunderstödsärenden inom sin sektor ändras inte.

 • Vanliga frågor om statsunderstödsverksamheten

  På finansministeriets webbplats finns det svar på vanliga frågor om statsunderstödsverksamheten >

 • Lagstiftning om statsunderstödstjänster

 • Sokunderstod.fi är en nättjänst som ska samla alla ansökningar om statsunderstöd på ett och samma ställe. Tjänsten betjänar alla sökanden av understöd, det vill säga bland annat

  • föreningar och fonder
  • kommuner och samkommuner
  • Vetenskapliga inrättningar och forskningsorganisationer
  • högskolor
  • företag
  • privatpersoner.

  Våren 2022 testas publiceringen och användningen av Brandskyddsfondens (PSR) ansökningsmeddelande och ansökningsblankett för allmänt understöd. I tjänsten kan man bekanta sig med ansökningsmeddelandet och söka understödet.

  Statsunderstödstjänsterna inom finansministeriets för statsunderstödsverksamheten. Statskontoret har som uppgift att utveckla och upprätthålla webbtjänster och ge stöd för användningen av dem. I helheten ingår sammanlagt tre webbtjänster: Sokunderstod.fi, Granskaunderstod.fi och Administreraunderstod.fi.

  Bekanta dig med anvisningar om användningen av tjänsten

  Till Sokunderstod.fi >

 • Beskrivning av tjänsten

  Sookunderstod.fi är en webbtjänst som samlar statsbidragsmyndighetens olika statsunderstödsansökningar på ett ställe. Du kan bläddra i anmälningarna utan att logga in. Understödssökanden måste logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation för att fylla i ansökan.

  I tjänsten kan du

  • bläddra bland och filtrera öppna ansökningar om statsunderstöd,
  • fylla i ansökningsblanketter,
  • följa med hur din ansökan behandlas,
  • ta emot beslut om understöd.

  Tjänsten publiceras i september 2021. I tjänsten testas först endast Brandskyddsfondens (PSR) ansökningsannons för allmänt understöd. Ansökan görs enligt Brandskyddsfondens eget ansökningsförfarande. Ifyllandet av ansökan och ansökningsprocessen i tjänsten Haeavustuksia.fi testas senare under våren 2022.

 • Beskrivning av tjänsten

  Granskaunderstod.fi är ett öppet datalager för statsunderstödsverksamheten där vem som helst kan undersöka data om ansökta och beviljade statsunderstöd. Den skapar en lägesbild och helhetsbild av statsunderstöden och deras användning.

  I tjänsten kan du granska

  • hur mycket statsunderstöd som har beviljats,
  • för vilka ändamål statsunderstöden har beviljats.

  Tjänsten utarbetas och förbereds. Den publiceras efter att Haeavustuksia.fi har tagits i bruk i större utsträckning och man får data från tjänsten om de första understödsbesluten.

 • Beskrivning av tjänsten

  Administreraunderstod.fi är en tjänst för statsbidragsmyndigheterna för att publicera anmälningar om ansökan och för att behandla ansökningarna.

  • Myndigheten kan
   mata in ansökningsanmälans uppgifter och publicera anmälan,
  • ta emot ansökningar,
  • behandla ansökningar,
  • skicka ut beslut om understöd och utbetalning.

  Tjänsten förbereds. Statsbidragsmyndigheterna tar tjänsten i bruk i pilotprojekten.