Hoppa innehåll

Ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader

När en utlandsresa planeras vara i mer än tre månader har tjänstemannen rätt att få ersättning för rimliga hälso- och sjukvårdskostnader. Om tjänstemannens vistelse i placeringslandet planeras vara i minst sex månader har även familjemedlemmar motsvarande rättighet. Ersättningen för hälso- och sjukvård omfattar:

Behandling som ges eller ordineras av en läkare på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom

Behandlingar och undersökningar måste vara ordinerade av läkare. Vid sidan av behandling ersätts nödvändiga undersökningar som anknyter till diagnostiseringen av sjukdomen och fastställandet av rätt behandling. När det gäller icke-brådskande hälso- och sjukvård har Statskontoret vårdhänvisningsrätt. Om man vill välja någon annan vårdplats än en vårdinrättning som hör till Statskontorets samarbetspartners nätverk av vårdinrättningar, ska man vid behov ge Statskontoret information om den valda vårdplatsen. Om det är mer ändamålsenligt och kostnadsmässigt rimligare att ordna en åtgärd som krävs för behandlingen i Finland eller ett tredje land, ersätts även resekostnaderna som hälso- och sjukvårdskostnader.
Som hälso- och sjukvårdskostnader ersätts inte kostnader som föranletts av:

 • Fysikalisk vård eller fysioterapi
 • Annan terapi (t.ex. psykoterapi eller ergoterapi)
 • Hälsoundersökning som en läkare har utfört för allmänt konstaterande av hälsotillståndet utan misstanke om sjukdom
 • Screeningundersökning (t.ex. mammografi)
 • Läkemedel eller resekostnader
 • Hälsovårdsartiklar och hjälpmedel (t.ex. rullstol, kryckor, glasögon)

Utgifter som föranletts av kontroller och hälso- och sjukvårdstjänster för minderåriga barn som är jämförbara med rådgivnings- och skolhälsovård ersätts dock som hälso- och sjukvård.

Vård med anledning av graviditet eller förlossning eller kostnader för en gravid kvinnas resa till hemlandet för att föda samt moderns och det nyfödda barnets resa tillbaka till placeringslandet.

Ersättningsnivån för kostnader för kontroller under graviditet baserar sig på rådgivningssystemet i Finland. Gällande valet av plats för förlossningen bör man kontakta Statskontoret i god tid, senast tre månader före det beräknade förlossningsdatumet. Om det är mer ändamålsenligt att barnet föds i moderns hemland i stället för i placeringslandet, får modern ersättning för resan från placeringslandet till hemlandet samt för sin egen och det nyfödda barnets resa tillbaka till placeringslandet. Kostnader för boende eller förlossning i hemlandet ersätts inte.

Behandling av tandsjukdom som ordinerats av läkare och är nödvändig för att behandla en annan sjukdom

Principen är att tandvård för vuxna inte ersätts. Ersättning för nödvändig tandvård under en resa kan sökas hos FPA. Tandvård som är nödvändig för att behandla någon annan sjukdom ersätts dock som hälso- och sjukvård. Därmed kan exempelvis tandvård som behövs inför en operation vara ersättningsgill. Tandvård för barn ersätts i den utsträckning som motsvarande vård är avgiftsfri för minderåriga i Finland. Tandreglering ersätts om barnet skulle få avgiftsfri tandreglering i sin hemkommun om det var bosatt i Finland. Begär ett utlåtande om behovet av behandling (gärna på engelska) från den tandläkare som ansvarar för tandregleringsbehandling i barnets hemkommun. Om det finns behov av tandreglering ska man också kontakta Statskontoret i förväg.

Vaccineringar och andra motsvarande åtgärder för att förebygga sjukdom

Vaccinationer som ersätts är vaccinationerna enligt Finlands nationella vaccinationsprogram och vaccinationer som krävs enligt sjukdomsspektrumet i destinationslandet samt annat motsvarande skydd, till exempel förebyggande medicinering mot malaria. Även de vaccinationer som daghem och skola kräver ersätts. Vaccinationer i samband med semesterresor eller vaccinationer som tas i hemlandet före eller efter resan ersätts inte från statens reseskadeskydd.

Nödvändiga kostnader för upprätthållande eller återställande av en tjänstemans arbetsförmåga

Ersättning för kostnader för tjänster som behövs för upprätthållande eller återställande av en tjänstemans arbetsförmåga betalas i den omfattning som motsvarande verksamhet i Finland ingår i statens företagshälsovård. Vid behov kan Statskontoret begära ett utlåtande gällande rätten till ersättning från det ämbetsverk som är tjänstemannens arbetsgivare. Av denna orsak ska man alltid på förhand kontakta Statskontoret vid behov av tjänster som hänför sig till arbetsförmågan.

Förhandsavgörande

Om du behöver ett förhandsavgörande ska du bifoga ett läkarutlåtande eller en annan utredning om vårdbehovet under punkten “Tilläggsuppgifter och bilagor”. Förhandsavgörande ska begäras när den förväntade kostnaden för icke-brådskande vård överstiger 1 000 euro. Förhandsavgörande ska begäras åtminstone i följande fall:

 • Icke-brådskande bilddiagnostiska undersökningar
 • Barns tandreglering
 • Ordnande av uppföljning av graviditet och förlossning
 • Icke-brådskande operations- och sjukhusvård
 • Hälso- och sjukvårdsresor utanför stationeringslandet.

Sök förhandsavgörande genom att kontakta resenödtjänsten eller genom att fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten.
För förhandsavgörandet behöver du ett läkarutlåtande eller en annan utredning om vårdbehovet.

Målgrupp: Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter