Hoppa innehåll


Ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader

När en utlandsresa planeras vara i mer än tre månader har tjänstemannen rätt att få ersättning för rimliga hälso- och sjukvårdskostnader. Om tjänstemannens vistelse i placeringslandet planeras vara i minst sex månader har även familjemedlemmar motsvarande rättighet. Ersättningen för hälso- och sjukvård omfattar:

Behandling som ges eller ordineras av en läkare på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom

Behandlingar och undersökningar måste vara ordinerade av läkare. Vid sidan av behandling ersätts nödvändiga undersökningar som anknyter till diagnostiseringen av sjukdomen och fastställandet av rätt behandling. När det gäller icke-brådskande hälso- och sjukvård har Statskontoret vårdhänvisningsrätt. Om man vill välja någon annan vårdplats än en vårdinrättning som hör till Statskontorets samarbetspartners nätverk av vårdinrättningar, ska man vid behov ge Statskontoret information om den valda vårdplatsen. Om det är mer ändamålsenligt och kostnadsmässigt rimligare att ordna en åtgärd som krävs för behandlingen i Finland eller ett tredje land, ersätts även resekostnaderna som hälso- och sjukvårdskostnader. Ersättningen för hälso- och sjukvård omfattar inte kostnader som föranletts av:

  • Fysikalisk behandling eller fysioterapi
  • Övrig terapi (t.ex. psykoterapi eller ergoterapi)
  • Hälsoundersökningar som en läkare har gjort i syfte att på ett allmänt plan konstatera hälsotillståndet utan misstanke om sjukdom (t.ex. för ett körkort). Kostnader för skolhälsovård för barn är ersättningsgilla.
  • Sållningsundersökningar (t.ex. mammografi)
  • Läkemedel och resekostnader (läkemedels- och resekostnader som hänför sig till akut sjukvård ersätts om det är fråga om vård som är nödvändig på grund av en sjukdom eller olycka under en resa)
  • Tillbehör och hjälpmedel som anknyter till hälso- och sjukvård (t.ex. rullstol, kryckor, glasögon)

Utgifter som föranletts av kontroller och hälso- och sjukvårdstjänster för minderåriga barn som är jämförbara med rådgivnings- och skolhälsovård ersätts dock som hälso- och sjukvård.

Vård med anledning av graviditet eller förlossning eller kostnader för en gravid kvinnas resa till hemlandet för att föda samt moderns och det nyfödda barnets resa tillbaka till placeringslandet.

Ersättningsnivån för kostnader för kontroller under graviditet baserar sig på rådgivningssystemet i Finland. Gällande valet av plats för förlossningen bör man kontakta Statskontoret i god tid, senast tre månader före det beräknade förlossningsdatumet. Om det är mer ändamålsenligt att barnet föds i moderns hemland i stället för i placeringslandet, får modern ersättning för resan från placeringslandet till hemlandet samt för sin egen och det nyfödda barnets resa tillbaka till placeringslandet. Boendekostnader och kostnader för förlossningen ersätts inte.

Behandling av tandsjukdom som ordinerats av läkare och är nödvändig för att behandla en annan sjukdom

Principen är att tandvård för vuxna inte ersätts. Ersättning för nödvändig tandvård under en resa kan sökas hos FPA. Tandvård som är nödvändig för att behandla någon annan sjukdom ersätts dock som hälso- och sjukvård. Därmed kan exempelvis tandvård som behövs inför en operation vara ersättningsgill. Tandvård för barn ersätts i den utsträckning som motsvarande vård är avgiftsfri för minderåriga i Finland. Tandreglering ersätts om barnet skulle få avgiftsfri tandreglering i sin hemkommun om det var bosatt i Finland. Begär ett utlåtande om behovet av behandling (gärna på engelska) från den tandläkare som ansvarar för tandregleringsbehandling i barnets hemkommun. Vid behov kan även Statskontoret begära ett utlåtande. Om det finns behov av tandreglering ska man också kontakta Statskontoret i förväg.

Vaccineringar och andra motsvarande åtgärder för att förebygga sjukdom

Till de vaccinationer som ersätts hör de vaccinationer som ingår i Finlands vaccinationsprogram samt vaccinationer eller motsvarande skydd (t.ex. förebyggande malariamedicinering) som krävs på grund av förekomst av sjukdomar i placeringslandet. Vaccineringar som hänför sig till semesterresor ersätts inte. Vaccinationer som tas i hemlandet före eller efter en resa ersätts inte genom statens reseskadeskydd.

Nödvändiga kostnader för upprätthållande eller återställande av en tjänstemans arbetsförmåga

Ersättning för kostnader för tjänster som behövs för upprätthållande eller återställande av en tjänstemans arbetsförmåga betalas i den omfattning som motsvarande verksamhet i Finland ingår i statens företagshälsovård. Vid behov kan Statskontoret begära ett utlåtande gällande rätten till ersättning från det ämbetsverk som är tjänstemannens arbetsgivare. Av denna orsak ska man alltid på förhand kontakta Statskontoret vid behov av tjänster som hänför sig till arbetsförmågan.

Målgrupp: Myndigheter Privatpersoner

Ytterligare motiv