Hyppää sisältöön


Terveydenhuollon kustannusten korvaus

Kun ulkomaanmatkan on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta, virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneista kohtuullisista terveydenhuollon kustannuksista. Vastaava oikeus on perheenjäsenellä silloin, kun hänen oleskelunsa kohdemaassa on tarkoitus kestää vähintään kuusi kuukautta.

Terveydenhuollon kustannuksina korvataan:

Lääkärin antama tai määräämä sairauteen tai sairauden epäilyyn liittyvä hoito

Hoidon ja tutkimuksen tulee olla lääkärin määräämää. Hoidon ohella korvataan tarpeelliset tutkimukset, jotka liittyvät sairauden toteamiseen ja hoidon määrittelemiseen.

Kiireettömän sairaanhoidon osalta Valtiokonttorilla on hoitoonohjausoikeus. Jos hoitopaikaksi halutaan valita muu kuin Valtiokonttorin yhteistyökumppanin hoitolaitosverkostoon kuuluva hoitolaitos, tulee valitusta hoitopaikasta tarvittaessa tehdä esitys Valtiokonttorille. Jos hoitoa vaativa toimenpide on tarkoituksenmukaisempaa ja kustannuksiltaan kohtuullisempaa järjestää Suomessa tai kolmannessa maassa, myös matkakulut korvataan terveydenhuoltokuluina.

Terveydenhuoltona ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet:

  • Fysikaalisesta hoidosta tai fysioterapiasta
  • Muusta terapiasta (esim. psykoterapia tai toimintaterapia)
  • Terveystarkastuksesta, jonka lääkäri on suorittanut terveydentilan yleiseksi toteamiseksi ilman tautiepäilyä (esim. ajokortin saamista varten). Lasten kouluterveyteen liittyvät tarkastukset ovat korvattavia kuluja.
  • Seulontatarkastuksesta (esim. mammografia)
  • Lääkkeistä tai matkakuluista (akuuttiin sairauteen liittyvät lääke- ja matkakulut korvataan, jos kysymyksessä on matkasairauden tai –tapaturman vuoksi tarpeellinen hoito)
  • Terveydenhoitoon liittyvistä tarvikkeista ja apuvälineistä (esim. pyörätuoli, kainalosauvat, silmälasit)

Terveydenhuoltona kuitenkin korvataan kulut, jotka ovat aiheutuneet alaikäisen lapsen neuvola- ja kouluterveyshuoltoon rinnastettavista tarkastuksista ja terveyspalveluista, esimerkiksi puheterapiasta.

Raskaudesta ja synnytyksestä aiheutunut hoito tai synnyttävän matkakustannukset kotimaahan synnyttämään sekä synnyttäneen ja vastasyntyneen matkakustannukset takaisin kohdemaahan

Raskauden seurannan kulujen korvaustason lähtökohtana on Suomen neuvolajärjestelmän taso. Synnytyspaikan valinnasta tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

Jos on tarkoituksenmukaisempaa, että lapsi syntyy kohdemaan sijaan äidin kotimaassa, korvataan äidille matka kohdemaasta kotimaahan sekä äidin ja vastasyntyneen matkakustannukset takaisin kohdemaahan. Asumiskuluja tai synnyttämisestä aiheutuneita kuluja ei korvata.

Lääkärin määräämä hammassairauden hoito, joka on muun sairauden hoitamiseksi välttämätön

Lähtökohtana on, että aikuisten hammashoitoa ei korvata. Korvausta matkan aikana tarvittavasta hammashoidosta voi hakea Kelalta. Terveydenhuoltona korvataan kuitenkin muun sairauden hoitamiseksi välttämätön hampaiden hoito. Korvattavaa voisi olla siis esimerkiksi leikkaushoidon edellyttämä hammashoito.

Lasten hammashoito korvataan siinä määrin kuin vastaava hoito on Suomessa maksutonta alaikäisille. Oikomishoito korvataan, jos lapsi Suomessa asuessaan pääsisi kotikunnassaan maksuttomaan oikomishoitoon. Pyydä hoidon tarpeesta lausunto lapsen kotikunnan oikomishoidosta vastaavalta hammaslääkäriltä (lausunto on hyvä pyytää englanniksi). Tarvittaessa myös Valtiokonttori voi pyytää lausuntoa. Oikomishoidon tarpeesta tulee olla myös ennalta yhteydessä Valtiokonttoriin.

Rokotus ja muu vastaava toimi sairauden ennalta ehkäisemiseksi

Korvattavia rokotuksia ovat Suomen kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä kohdemaan tautikirjon edellyttämät rokotukset sekä vastaava muu suoja, esimerkiksi malarian estolääkitys. Lomamatkoihin liittyviä rokotuksia ei korvata.

Kotimaassa ennen matkaa tai matkan jälkeen otettavia rokotuksia ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.

Virkamiehen työkyvyn ylläpitämisestä tai palauttamisesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset

Virkamiehen työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi tarpeellisesta palvelusta aiheutuvat kustannukset korvataan siltä osin kuin vastaava toiminta Suomessa kuuluu valtion työterveyshuollon piiriin.

Tarvittaessa Valtiokonttori pyytää korvattavuudesta lausunnon virkamiehen työnantajaviraston työterveyshuollosta. Tämän vuoksi työkykyyn liittyvän palvelun tarpeesta tulee olla ennalta yhteydessä Valtiokonttoriin.

 

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää