Hoppa innehåll

Frågor från statliga myndigheter

Vi har fått ett skadeståndskrav från en kund. Vad ska vi göra?

Kontrollera först om det är ert ämbetsverk eller Statskontoret som har behörighet att behandla kravet. Om det är Statskontoret som har behörighet att behandla ärendet ska ni fatta ett beslut om överföring av ärendet till Statskontoret och bifoga ert utlåtande i ärendet till beslutet.

I vilka fall är det vårt ämbetsverk som har behörighet att behandla ett skadeståndsärende och i vilka fall är det Statskontoret?

Som regel är Statskontoret den myndighet som är behörig att behandla ersättningskrav som hänför sig till statens verksamhet. När det gäller vissa myndigheter (de högsta laglighetsövervakarna, Försvarsmakten, polisen, Gränsbevakningsväsendet, skattemyndigheterna, väghållningsmyndigheterna, utsökningsmyndigheterna och Lantmäteriverket) ligger behörigheten åtminstone delvis hos ämbetsverket självt. Även då kan det i ärendet finnas ersättningskrav som det är Statskontorets uppgift att avgöra.

Vi har fått en begäran om ett utlåtande från Statskontoret. Vad ska vi göra?

Till begäran om ett utlåtande bifogas det skadeståndskrav som den sökande framfört till Statskontoret eller den stämningsansökan som käranden lämnat in till domstolen, som myndigheten ombeds ta ställning till. I utlåtandet är det viktigt att föra fram de händelser och fakta som ersättningskravet anknyter till. Myndigheten kan även ta upp lagstiftning som berör ärendet och lägga fram sin egen syn på hur ersättningsärendet bör avgöras. Om myndigheten anser att det finns grunder för skadestånd bör detta tydligt framföras, eftersom detta ofta påverkar behandlingstiden för ansökan.

Vi har fått en begäran om ett tilläggsutlåtande från Statskontoret. Vad ska vi göra?

Om nya krav eller påståenden har framförts i ett ärende efter att ett utlåtande lämnats, eller om någonting ännu är oklart för Statskontoret efter det första utlåtandet, kan en begäran om ett tilläggsutlåtande skickas. I begäran om ett tilläggsutlåtande anges vanligen vilka faktorer mottagaren ombeds ta ställning till.

Vi har fått en stämningsansökan till tingsrätten gällande ett skadeståndskrav mot staten. Vilken myndighet är behörig att representera staten vid en rättegång?

Statskontoret har behörighet att representera staten i rättegångar i skadeståndsverksamhet som omfattas av lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014). I vissa fall kan behörigheten att representera också delas mellan Statskontoret och den myndighet som påstås ha orsakat skadan (lagen om statens skadeståndsverksamhet 1 §).

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter