Hoppa innehåll

Analys: Mål för hållbar utveckling identifierade i statsförvaltningen

I statsförvaltningen identifierades man mål för hållbar utveckling flitigt. En analys av målvalen visar att minst tre organisationer hade identifierat varje mål för hållbar utveckling som relevant för deras verksamhet. Möjligheterna till inflytande är emellertid inte jämnt fördelade över alla mål.

I Statskontorets anvisning om förberedelserna inför statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) ombads alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar att identifiera 3–5 av Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling, som de genom sin egen verksamhet bäst kan bidra till att uppnå. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) var det mest identifierade målet som totalt 25 organisationer ansåg vara relevanta för deras verksamhet. Hållbar konsumtion och produktion (mål 12) och bekämpa klimatförändringarna (mål 13) var de näst vanligaste målvalen.

Rapportering om det arbete som ska göras mot de valda målen är kärnan i organisationernas rapportering om ansvarsfullhet. Organisationerna inom statsförvaltningen förbereder sig för ansvarsrapportering genom att tillämpa Statskontorets anvisning från november 2020 om enhetlig ansvarsrapportering inom staten. Anvisningarna kompletterades i september 2021, i och med att Statskontoret publicerade den andra, mer omfattande anvisningen om ansvarsrapportering. Anvisningarna har utvecklats under våren 2021 tillsammans med en arbetsgrupp bestående av experter från ministerier, ämbetsverk och inrättningar.

Statskontoret tackar alla organisationer som gett information om de identifierade målen. Sammanlagt 58 organisationer meddelade Statskontoret sina identifierade mål i maj 2021. Av dessa är 54 statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar och 4 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen. Tack vare informationen får vi en uppfattning om i vilken omfattning förberedelser görs inom statsförvaltningen för ansvarsrapporteringen.

Dessutom möjliggör det en kartläggning av hur målen fördelar sig inom förvaltningen. Informationen är till hjälp när vi planerar det stöd som behövs för ansvarsarbetet och rapporteringen, till exempel i form av workshoppar eller nätverk. Denna sammanfattning ger en översikt över de mål som identifierats av ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna.

ANALYS OM MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING IDENTIFIERADE I STATSFÖRVALTNINGEN

De mål som rapporterats till Statskontoret i maj 2021 kan vid behov uppdateras. Det viktigaste är att ansvarsrapporterna fokuserar på de mål för hållbar utveckling som organisationen kan påverka. Om ni inom organisationen beslutar att ändra de mål som identifierats, hör vi gärna mer om det till exempel per e-post på vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi.

Mer information:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter