Hoppa innehåll

Utvecklingsplanen för den statliga ekonomiförvaltningen fokuserar på prognostisering och produktivitet

Utveckling av den statliga ekonomiförvaltningen syftar till att öka förståelsen för hur förändringar i verksamhetsmiljön påverkar statens ekonomiförvaltning. På grund av förändringar i omgivningen betonas betydelsen av intern kontroll och riskhantering inom statens ekonomiförvaltning. Målet är att hitta lösningar som främjar prognostisering, produktivitet och kontinuitet genom utveckling.

Utöver förändringar som skett i myndigheternas verksamhets- och säkerhetsmiljö har Finlands ekonomiska situation och EU-reglering ökat behovet av att utveckla verksamheten inom statskoncernen och bokföringsenheter. Cirka 600 personer kommer att gå i pension från statens ekonomiförvaltning eller övergå till andra sektorer fram till 2030. I utvecklingsplanen för den statliga ekonomiförvaltningen presenteras de utvecklings- och utredningsområdena för 2020-talet som klassats som viktiga samt deras motiveringar.

Att säkerställa funktionsförmågan som mål

Vid utarbetandet av utvecklingsplanen observerades att behoven av förändring och utveckling inom statens ekonomiförvaltning framhäver att säkerställa verksamhetsförmågan i en föränderlig verksamhetsmiljö, skapa mervärde för ledning och kärnverksamhet samt utnyttja nya teknologier, särskilt dataanalys och artificiell intelligens, för att utveckla kvalitet, produktivitet och lönsamhet inom statsfinanserna.

Förutom stark kompetens inom ekonomiförvaltning krävs förståelse för de möjligheter som erbjuds av ny teknik som stödjer kärn-verksamheten hos ämbetsverk och anstalterna samt stark analytisk och förutseende kompetens. Dessutom kommer interaktions- och samarbetsfärdigheter även i fortsättningen att vara en viktig kompetens.

Produktivitet och kostnadsbesparingar måste beaktas i utvecklingen

Statens ekonomiska situation har stramats åt betydligt under utarbetandet av utvecklingsplanen. Därför bör prioriteringen av utvecklingsområden beakta produktivitets- och kostnadsbesparingspotentialen samt realistiska möjligheter för genomförande av utveckling med hänsyn till koncernaktörernas och bokföringsenheternas resurser. För att koordinera och stödja arbetet inrättas en samarbetsgrupp för utvecklingen, vars uppgift är att samordna utvecklingsarbetet mellan olika aktörer och skapa en gemensam och delad uppfattning om utvecklingens mål, riktning och metoder.

Utveckling av den statliga ekonomiförvaltningen förberedas i samarbete

Under 2023 utvärderade Statskontoret, finansministeriets budgetavdelning, statsförvaltningens utvecklingsavdelning samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) i den gemensamma arbetsgruppen de viktigaste utvecklingsområdena för statens ekonomiförvaltning under 2020-talet. Kommentarer från bokföringsenheter efterfrågades våren 2024 och de mottagna förbättringsförslagen har antingen beaktats i denna utvecklingsplan eller kommer att inkluderas i genomförandefasen.

Utvecklingsplanen kompletterar bedömningen av mognadsnivån för ekonomiförvaltningen och kartläggningen av behoven av utveckling inom ekonomiförvaltningen, som genomfördes som en enkätundersökning för ministerier, ämbetsverk och anstalter under våren 2023.

Bekanta dig med utvecklingen av den statliga ekonomiförvaltningen  (på finska)

Mer information:
direktör Helena Lappalainen, Palkeet, puh. 029 556 2015, helena.lappalainen(at)palkeet.fi
divisionschef Lasse Skog, Statskontoret, puh. 0295 502 444, lasse.skog(at)valtiokonttori.fi

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter