Hyppää sisältöön

Valtion taloushallinnon kehittämissuunitelmassa painottuvat ennakointi ja tuottavuus

Valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelma laajentaa ymmärrystä toimintaympäristön muutosten vaikutuksista valtion taloushallintoon. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys valtion taloushallinnossa korostuu toimintaympäristömuutosten takia. Tavoitteena on löytää kehittämisen keinoin toiminnan ennakointia, tuottavuutta ja jatkuvuutta tukevia ratkaisuja.

Viranomaisten toiminta- ja turvallisuusympäristössä tapahtuneiden muutosten lisäksi Suomen taloudellinen tilanne ja EU-regulaatio ovat kasvattaneet tarvetta kehittää valtiokonsernin ja kirjanpitoyksiköiden toimintaa. Valtion taloushallinnon henkilöstöstä jää myös eläkkeelle tai siirtyy muille sektoreille noin 600 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. Kehittämissuunnitelmassa esitetään tärkeiksi arvioidut kehittämis- ja selvityskohteet 2020-luvulla sekä niiden perustelut.

Tavoitteena toimintakyvyn varmistaminen

Kehittämissuunnitelmaa laatiessa havaittiin, että valtion taloushallinnon muutos- ja kehittämistarpeista korostuvat toimintakyvyn varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, lisäarvon tuottaminen johtamiselle ja ydintoiminnalle sekä uusien teknologioiden, erityisesti data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen valtion taloushallinnon laadun, tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittämiseksi.

Vahvan taloushallinto-osaamisen lisäksi tarvitaan ymmärrystä virastojen ja laitosten ydintoimintaa tukevien uusien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä vahvaa analyyttista ja ennakointiosaamista. Näiden lisäksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat jatkossakin olennainen osaamisalue.

Kehittämisessä huomioitava tuottavuus- ja säästönäkökulmat

Valtion taloustilanne on tiukentunut merkittävästi kehittämissuunnitelman valmistelun aikana. Sen takia kehittämiskohteiden priorisoinnissa on huomioitava erityisesti tuottavuus- ja menosäästöpotentiaali sekä kehittämisen toimeenpanon realistiset mahdollisuudet konsernitoimijoiden ja kirjanpitoyksiköiden resursoinnin osalta. Työtä koordinoimaan ja tukemaan perustetaan kehittämisen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on yhteensovittaa kehittämistoimintaa eri toimijoiden kesken ja muodostaa yhteistä jaettua näkemystä kehittämisen tavoitteista, suunnasta ja keinoista.

Valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin yhteistyössä

Valtiokonttori, valtiovarainministeriön budjettiosasto ja valtionhallinnon kehittämisosasto sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) arvioivat yhteisessä työryhmässään vuoden 2023 aikana valtion taloushallinnon tärkeimpiä kehittämiskohteita 2020-luvulla. Kehittämissuunnitelmasta pyydettiin kirjanpitoyksiköiden kommentit keväällä 2024. Suunnitemassa on huomioitu virastoilta saadut parannusehdotukset tai ne sisällytetään toimeenpanovaiheeseen.

Kehittämissuunnitelma täydentää valtion taloushallinnon kypsyystason arviointia ja taloushallinnon toimintojen kehittämistarvekartoitusta, joka toteutettiin kyselytutkimuksena ministeriöille, virastoille ja laitoksille keväällä 2023.

Tutustu VALTION TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISSUUNNITELMAan

Lisätietoja:

johtaja Helena Lappalainen, Palkeet, puh. 029 556 2015, helena.lappalainen(at)palkeet.fi
toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori, puh. 0295 502 444, lasse.skog(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset