Hoppa innehåll

Mot en heltäckande helhetsbild av statsfinanserna

Statens bokslut utvidgas till att omfatta de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken. I det inledande skedet fokuserar utvecklingen på bokslutsrapporteringen av den helhet som budgetekonomin, fondekonomin och affärsverken bildar.

Rapporteringen om statsfinanserna har i sin nuvarande form upplevts som otillräcklig med tanke på rapporteringen om statsfinanserna som helhet. Syftet med ändringen är att göra bokslutet mer omfattande för att det ska ge en mer övergripande bild över statsfinanserna som helhet. Tidsramen för utvecklingsarbetet har planerats så att statens reviderade bokslut kan upprättas första gången 2026 för år 2025.

Utvecklingen styrs av finansministeriet. I projektets styrgrupp finns en omfattande representation från statsförvaltningens olika intressentgrupper. Statens bokföringsenheter, statliga fonder utanför statsbudgeten, affärsverk och andra nödvändiga intressentgrupper informeras om ändringarna genom meddelanden och på Toimiva taloushallinto-evenemangen som ordnas av Statskontoret.

Totalkalkylerna revideras

När bokslutet utvidgas ändras lagen om statsbudgeten och budgetförordningen i fråga om totalkalkylerna. Statens revisionsverk kommer i framtiden att granska totalkalkylerna som bildas av uppgifter om budget- och fondekonomin samt affärsverken.

För bokföringsenheterna är ändringarna små

I utvecklingsprojektet för statsbokslutet bereds nödvändiga ändringsförslag till författningar, system och verksamhetssätt. Ändringarna medför inga betydande förändringar för bokföringsenheterna.

Vissa preciseringar kommer att göras i kontoplanen och därtill ändras bokslutsscheman och noterna till vissa delar. Därtill kommer ändringar att göras i Statskontorets föreskrifter och instruktioner.

I och med att bokslutet utvidgas skapas partnerkoder för Forststyrelsen, Senatfastigheter och Försvarsfastigheter som kommer att användas på statens interna evenemang. Statskontoret informerar senare om ändringar i användningen av partnerkoder.

Du kan anmäla dig till evenemangen Toimiva taloushallinto genom att kontakta Statskontoret på adressen prosessiohjaus(at)valtiokonttori.fi. (på finska)

Aktuellt on statsbokslutets utvecklingsprojekt (pdf) (på finska)

Läs mer om utvecklingen av statsbokslutet och koncernredovisningen på Statskontorets webbplats.

Ytterligare information:
specialist på koncernredovisning Vesa Kananen, tfn 0295 502 064, vesa.kananen(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter