Hoppa innehåll

Utredning: Statsförvaltningens kultur för kunskapsbaserad styrning på en god nivå, strukturer och praxis behöver utvecklas

Mognadsnivån för Statsförvaltningens kunskapsbaserade styrning kartlades med en utredning och resultaten publicerades den 14 februari 2023. Creatido Oy och Tammerfors universitet genomförde utredningen som Statskontoret beställt. Utredningen av mognadsnivån utvidgas under våren 2023 även till kommunsektorn.

Över 150 deltagare från olika delar av den offentliga förvaltningen hade anmält sig till publiceringstillfället som ordnades i Helsingfors den 14 februari 2023. Största delen följde evenemanget på distans. I bilden Emma Partanen berättar om resultaten av utredningen, till höger Jani Listenmaa (Creatido Oy).

Enligt utredningen är statsförvaltningens kunskapsbaserade styrning på nivån ”utvecklas” (3/5). Statsförvaltningens styrkor var ledningen av människor och organisationer samt en kultur av kunskapsbaserad styrning. På en svagare nivå var rollen för kunskapsbaserad styrning i ledningen av organisationen, systematiken med kunskapsbaserad styrning, informationsledning samt rapportering och analys. I åtgärdsrekommendationerna efterlystes en strukturering av helhetsbilden av kunskapsbaserad styrning och att skapa en strategi. Beskrivningen av verksamhetsmodeller för kunskapsbaserad styrning är starkt förknippad med detta. Bättre verksamhetsmodeller efterlystes till exempel för att systematiskt kartlägga informationsbehovet för olika roller.

Bekanta dig med rapporten:
Den kunskapsbaserade styrningens status inom statsförvaltningen (på finska)

BESTÄLL NYHETSBREVET OM KUNSKAPSBASERAD STYRNING  (på finska)  

Den kunskapsbaserade ledningen i organisationerna granskades ur många synvinklar genom en enkät och i workshopar

I urvalet ingick ministerier och ämbetsverk från fyra olika förvaltningsområden (finansministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet). I utredningen ingick en enkät där man kartlade erfarenheterna hos dem som utnyttjar informationen (676 respondenter). Dessutom hölls två gemensamma workshoppar för organisationerna där man fördjupade sig i strukturerna för kunskapsbaserad styrning tillsammans med dess ansvarspersoner. I utredningen användes Creatidos mognadsanalys, där organisationens kunskapsbaserade styrning granskas ur många olika synvinklar. Mognadsanalysen synvinklar är:

  • systematisk utveckling av kunskapsbaserad styrning
  • den kunskapsbaserade styrningens ställning
  • organisationens ledningsstrukturer och stil
  • strukturer för informationsledning
  • strukturer för kunskapsbaserad styrning
  • praxis och förmåga till kunskapsbaserad styrning
  • från kunskap till verksamhet.

Utöver utredningsrapporten fick de deltagande organisationerna detaljerade sammandrag av sina egna enkätresultat. Vi hoppas att sammanställningarna utnyttjas flitigt för att utveckla organisationernas kunskapsbaserade styrning.

Varför gjordes utredningen?

Utöver upprätthållandet, rapporteringen och analyseringen av datalager som gäller staten och kommunerna ska Statskontoret utveckla statsförvaltningens kunskapsbaserade styrning. Det är fråga om ett långsiktigt arbete och som stöd för detta behöver vi information om vardagen i organisationer inom den offentliga förvaltningen. Syftet med utredningen är förutom att kartlägga nuläget för den kunskapsbaserade styrningen även att skapa en reproducerbar modell för uppföljning av utvecklingen. När den kunskapsbaserade styrningen inom hela statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen utvärderas enligt en enhetlig modell kan utvecklingsåtgärderna och stödet riktas bättre än tidigare.

Tidigare publicerat (på finska):

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter