Hoppa innehåll

Utbildningshelheten för statens ekonomiförvaltning utvecklas 2023–2024

För närvarande arbetar cirka 1 300 personer inom den statliga ekonomiförvaltningen. En betydande del av den nuvarande personalen byts ut under decenniet på grund av pensionering. Rekryteringen av nya anställda försvåras av att det är svårt att hitta kompetens inom den statliga ekonomiförvaltningen och i synnerhet inom statsbudgeten och de tillhörande normerna.

En arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla kompetensen inom den statliga ekonomiförvaltningen och utbildningsutbudet i anslutning till den. Arbetsgruppen består av representanter för HAUS, Statskontoret, Palkeet, Statens revisionsverk och bokföringsenheterna. Arbetsgruppens uppgift är att under 2023 planera en utbildningshelhet som innehåller på förhand planerat utbildningsinnehåll och studievägar för olika uppgiftsroller inom ekonomiförvaltningen. Förutom traditionell utbildning i klassrum, teams eller eOppiva kan studievägarna omfatta till exempel nätverksmöten, temadagar och mentorskap.

De första planenliga pilotutbildningarna ordnas år 2024. Utbildningsplanen och studievägarna kompletteras utifrån erfarenheterna från pilotutbildningarna.

Mer information om arbetsgruppens arbete och utbildningsplanering ger ekonomiförvaltningsexpert Sini Pesonen vid Statskontoret (sini.pesonen(at)valtiokonttori.fi).

De övriga medlemmarna i arbetsgruppen är:

  • Tuula Pietilä, ekonomi- och finansieringsdirektör, Finlands miljöcentral
  • Soile Jäkälä, planerare, Försvarsmakten/huvudstaben
  • Kirsi Koskinen, inspektör, Försvarsmaktens servicecentral
  • Sanna Mäkelä, redovisningsplanerare, Social- och hälsovårdsministeriet
  • Marko Maaniitty, ledande ekonomiexpert, Skatteförvaltningen
  • Väinö Viherkoski, revisionsdirektör, Statens revisionsverk
  • Satu Pentikäinen, servicechef, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
  • Katja Valtonen, utbildningschef, HAUS kehittämiskeskus Oy

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter