Hoppa innehåll

Rapport: Hur synliggörs hållbarhet och ansvar i statens verksamhet?

Statskontorets sammandrag av statsförvaltningens ansvarsrapporter beskriver hur ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna beaktar hållbar utveckling i sin egen verksamhet och i användningen av gemensamma medel. Tillsammans främjar statsförvaltningen att alla mål i handlingsplanen för hållbar utveckling Agenda 2030 nås.

Organisationerna inom statsförvaltningen har i sina ansvarsrapporter identifierat vilka av FN:s mål för hållbar utveckling de kan främja mest. I rapporterna identifierades oftast målen för en hållbar konsumtion, bekämpning av klimatförändringarna samt målen för fredliga och inkluderande samhällen och god förvaltning. I rapporterna beskrivs också hur organisationen sörjer för de direkta ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser den egna verksamheten orsakar omgivningen.

Ansvarsrapportering:

  • Uppmuntrar organisationerna att fästa uppmärksamhet vid den egna verksamhetens möjligheter att påverka främjandet av hållbar utveckling.
  • Avslöjar eventuella utmaningar för organisationen när det gäller att beakta hållbarhetsaspekter i den egna verksamheten.
  • Visar för intressentgrupperna hur organisationen berättar om sitt arbete och följer upp dess utförande för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Antalet organisationer inom statsförvaltningen som utarbetar ansvarsrapporter ökar

Med tanke på hållbar utveckling är det viktigt att som stöd för uppföljningen av verksamheten fastställa indikatorer som förenar genomförandet av de lagstadgade uppgifterna och målen för hållbar utveckling. En kontinuerlig och enhetlig rapportering gör det möjligt att bedöma framstegen i arbetet Under rapporteringsåren har organisationerna identifierat att de främjar i genomsnitt fyra till fem mål inom hållbar utveckling.

Den gemensamma referensramen hjälper statsförvaltningen att granska hur dess arbete för att främja en hållbar utveckling framskrider. Även om Finland har klarat sig bra i FN:s jämförelse av olika länder när det gäller hållbar utveckling, har Finland fortfarande mycket arbete framför sig i fråga om flera mål för ekologisk hållbarhet. I jämförelsen bedöms varje år hur den globala handlingsplanen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och därtill relaterade mål för hållbar utveckling främjas i olika länder.

I sammandraget av ansvarsrapporterna 2022 granskas samhttps://kestavyys-yhdessa.sourcehub.fi/#/page=1manlagt 56 rapporter. Av dessa har 52 utarbetats av ministerier, ämbetsverk och inrättningar. Också Folkpensionsanstalten, Forststyrelsen, Senatkoncernen och Arbetshälsoinstitutet har gjort en rapport i enlighet med Statskontorets anvisning. De granskade rapporterna publicerades senast i juni 2023.

Textning till svenska tillgängligt.

 

Rapport: SAMARBETE FÖR ATT BYGGA UPP EN HÅLLBAR FRAMTID

REFERAT AV SAMMANDRAGSRAPPORTEN

Målen för hållbar utveckling i ansvarsrapporterna (på finska)

Mer information:
Netta Jakola, ansvarighetsspecialist, tfn 0295 50 3364, netta.jakola(at)valtiokonttori.fi

Intervjuförfrågningar: vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter