Hoppa innehåll

Statskontorets ansvarsrapport 2021 berättar om vårt arbete för att främja hållbar utveckling

"Ofta innebär ansvarsfullhet att man bildar sig en helhetsuppfattning om huruvida verksamheten är förenlig med Statskontorets värderingar." - Mikko Kangaspunta, Divisionschef, Förvaltning och utvecklingStatskontorets ansvarsrapport för 2021 publicerades den 29 april 2022. I ansvarsrapporten för 2021 informerar Statskontoret sina intressentgrupper om sitt arbete för att främja hållbar utveckling genom att följa Statskontorets anvisning för ansvarsrapportering i statsförvaltningen till ministerier, ämbetsverk och inrättningar av den 2 september 2021. Ansvarsfullheten i Statskontorets verksamhet bygger på ämbetsverkets värderingar och strategi samt på bestämmelserna om god förvaltningssed.

Tyngdpunkten i ansvarsrapporten ligger på ämbetsverkets “handavtryck”, det vill säga på hur Statskontoret genom att sköta sina uppgifter kan påverka genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. Följande fyra av FN:s hållbarhetsmål har valts ut som rapporteringsobjekt 2021. Statskontoret ser möjligheter att påverka dessa mål via skötseln av sina uppdrag: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen samt 16 Fredliga och inkluderande samhällen. I rapporten lyfts sammanlagt 15 olika uppdrag vid Statskontoret fram, som främjar uppnåendet av dessa mål.

I rapporten beskrivs också Statskontorets “fotavtryck”, det vill säga de negativa konsekvenserna för ämbetsverkets verksamhetsmiljö. I avsnittet om fotavtrycket beskrivs miljökonsekvenserna av Statskontorets verksamhet inom fyra huvudområden: energi och vatten, rörlighet, anskaffningar och avfall. I rapporten presenteras Statskontorets nyckeltal och uppföljningsuppgifter samt åtgärder för att minska fotavtrycket inom dessa områden. Samtidigt berättar man vilka åtgärder ämbetsverket har vidtagit 2021 för att minska fotavtrycket i sin verksamhet.

“När det gäller handavtryck som främjar ansvarsfullhet och hållbar utveckling är det fråga om att synliggöra. Statens verksamhet i sig är ansvarsfull, men det är också viktigt att lyfta fram det som åstadkommits för utvärdering. Lika viktigt är det att beskriva vårt fotavtryck så att vi efter bästa förmåga kan visa att vi menar allvar med att främja olika delområden inom ansvarsfullheten”, säger Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen.

Bekanta dig med Statskontorets ansvarsrapport 2021 (på finska, PDF) >

Urval ur ansvarsrapporten >

Läs mer om ansvarsfullheten vid Statskontoret >

Mer information:

Projektchef Santtu Mäkinen, santtu.makinen(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter