Med ansvarsrapporten informerar Statskontoret sina intressentgrupper om sitt arbete för hållbar utveckling. I rapporten beskrivs hur Statskontoret genom sin verksamhet främjar uppnåendet av de av FN:s hållbarhetsmål som valts ut för granskning.

Tyngdpunkten i ansvarsrapporten ligger på ämbetsverkets “handavtryck”, det vill säga på hur Statskontoret genom att sköta sina uppgifter kan påverka genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. Följande fyra av FN:s hållbarhetsmål har valts ut som rapporteringsobjekt 2021. Statskontoret ser möjligheter att påverka dessa mål via skötseln av sina uppdrag: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen samt 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

I rapporten beskrivs också Statskontorets “fotavtryck”, det vill säga de negativa konsekvenserna för ämbetsverkets verksamhetsmiljö. I avsnittet om fotavtrycket beskrivs miljökonsekvenserna av Statskontorets verksamhet inom fyra huvudområden: energi och vatten, rörlighet, anskaffningar och avfall. I rapporten presenteras Statskontorets nyckeltal och uppföljningsuppgifter samt åtgärder för att minska fotavtrycket inom dessa områden.

Bekanta dig med Statskontorets ansvarsrapport 2021 (på finska, PDF) >

Nedan följer en sammanställning av områden som Statskontoret påverkat via sitt handavtryck och som valts ut för ansvarsrapporten 2021 samt exempel på åtgärder som Statskontoret vidtog 2021 för att minska fotavtrycket.

 • Statskontorets handavtryck på ekonomins och arbetslivets funktion

  Statskontoret främjar uppnåendet av FN:s mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom följande uppdrag.

  • Statligt stöd till företag under coronapandemin. 2021 var Statskontoret den viktigaste enskilda utdelaren av statligt coronastöd. Under året betalades sammanlagt 780 miljoner euro ut i coronastöd.
  • Kreditvärderingar skapar grunden för ekonomin. Statskontoret ansvarar för finska statens relationer till internationella kreditvärderingsinstitut. Placerare som förvaltar stora egendomsmassor utnyttjar bedömningar som instituten berett för Finland när de fattar sina investeringsbeslut. Statens kreditvärdering utgör den grund som finländska företags kreditvärderingar bygger på.
  • Statskontoret stödjer i arbetslivets törnar. Statskontoret har en roll i det statliga skyddsnätet för arbetslivet. Statskontoret sköter ersättningarna för arbetsolyckor och yrkessjukdomar bland de statligt anställda.
  • Stöd för ett bra arbetsliv och för förnyelseförmågan. Teamet för arbetslivstjänster inom Statskontorets T3-division stödjer de statliga organisationernas förnyelseförmåga, arbetsgemenskapernas funktion och arbetshälsa samt arbetet för att främja hållbar utveckling.
  • Yrkesinriktad rehabilitering stödjer möjligheterna att stanna kvar i arbetslivet. Yrkesinriktad rehabilitering hör till Statskontorets ersättningsskydd vid trafikskador, arbetsolyckor och yrkessjukdomar samt vid olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdomar. Målet för rehabiliteringen är att stödja den skadelidande att stanna kvar i arbetslivet trots att han eller hon har en hälsomässig begränsning till följd av skadehändelsen.

 • Statskontorets handavtryck på innovationer och infrastruktur

  Statskontoret främjar uppnåendet av FN:s mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur genom följande uppdrag.

  • Företagskrediter främjar framtidens lösningar. Statskontoret administrerar produktutvecklings- och etableringslån som beviljas av Innovationsfinansieringsverket Business Finland. Statskontoret strävar efter att låntagaren ska kunna lyfta lånet utan dröjsmål.
  • Ekonomisk infrastruktur byggs i ett samprojekt. Statskontoret har en aktiv roll i projektet Företagets digitala ekonomi som Patent- och registerstyrelsen leder. Projektets vision är att senast 2030 göra Finland till den mest konkurrenskraftiga verksamhetsmiljön med tjänster som har överförts till webben och som har överförts till webben och som diskuterar sinsemellan. I projektarbetet ansvarar Statskontoret för att digitalisera och standardisera affärshandlingar.

 • Statskontorets handavtryck på bra boende

  Statskontoret främjar uppnåendet av FN:s mål 11 Hållbara städer och samhällen genom följande uppdrag.

  • Räntestöd och statsborgen för bostadssamfund Statskontoret administrerar räntestödslån som beviljats för byggande, grundlig renovering och anskaffning av hyres- och bostadsrättshus. Statskontoret ser till att administrationen och utbetalningen av räntestöd och statsborgen sköts på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med skyldigheterna i bestämmelserna. Det stödjer för sin del uppnåendet av målen för den sociala bostadsproduktionen.
  • Stöd till privatpersoner för bostadsfinansiering. Statskontoret har som uppgift att administrera räntestöd och statsborgen för ägarbostadslån enligt bostadssparpremiesystemet (det s.k. BSP-systemet) samt annan statsborgen för privatpersoners ägarbostadslån. Syftet med BSP-systemet är att underlätta anskaffningen av den första ägarbostaden för unga och främja bostadssparandet. Målet för systemet med statsborgen är att hjälpa bostadsköparna att få en boendeform som motsvarar deras preferenser och att garantera ägarboende.
  • Saneringsåtgärder ger bostadssamfunden livskraft. Statskontoret administrerar aravalån som beviljats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och kommunerna. Statskontoret ansvarar för uppgifterna efter beslutet om beviljande av aravalån samt för de ekonomiska saneringsåtgärderna i de aravabelånade hyres- och bostadsrättssamfunden. Med hjälp av saneringsåtgärder kan hyreshussamfund bistås att bl.a. klara av fastigheternas reparationsbehov och underhåll.

 • Statskontorets handavtryck på god och öppen förvaltning

  Statskontoret främjar uppnåendet av FN:s mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen genom följande uppdrag.

  • Medborgartjänsterna förverkligar rättsskyddet
   • Rättsskydd som föremål för ledning och uppföljning. Statskontorets division Medborgartjänster betjänade förvaltningens kunder 2021 genom att producera nästan trettio olika tjänster inom krigsinvalid- och veteranärenden, skadestånd, statens intressebevakning samt företagens kostnadsstöd. Man arbetade målmedvetet inom divisionen för att ärendena skulle behandlas på behörigt sätt och utan dröjsmål.
   • Ersättningar till oskyldigt frihetsberövade. För frihetsberövande och reseförbud som visat sig vara obefogade beviljar Statskontoret kompensation för lidande, inkomstminskning och direkta kostnader som frihetsberövandet orsakat. Statskontoret främjar rättssäkerheten genom att i sin avgörandeverksamhet sträva efter ett enhetligt bemötande av de sökande med beaktande av särdragen i varje enskilt fall. Ersättningsverksamheten stöds av att man år 2021 övergick till elektronisk hantering av handlingar.
   • Ersättningar som grundar sig på statens skadeståndsansvar. Statskontoret ska se till att myndigheternas skadeståndsansvar förverkligas på ett jämlikt och ändamålsenligt sätt och att den som lidit skada av myndighetsverksamheten får tillbörlig gottgörelse för sin skada utan oskäliga ansträngningar. När ett ärende avgörs av Statskontoret får den ersättningssökande ett objektivt beslut snabbare och förmånligare än i en domstolsprocess.
  • Granskaförvaltningen.fi skapar öppenhet i förvaltningen. Statskontorets webbplats granskaförvaltningen.fi har inrättats för att främja en god och transparent offentlig förvaltning. Granskaförvaltningen.fi betjänar förvaltningens alla kunder och intressentgrupper genom att tillhandahålla aktuell och lättillgänglig information.
  • ESG-kommunikationen vittnar om hållbarheten i samhället. Statskontoret främjar Finlands profilering på staternas skuldebrevsmarknad genom att satsa på kommunikation om Finlands styrkor inom ESG. Statskontoret publicerade 2021 på sin webbplats fi ett nytt avsnitt för internationella investerare som ger en aktuell lägesbild av hur Finland stävjar klimatuppvärmningen, främjar det samhälleliga välbefinnandet och stärker god förvaltning.

 • Statskontorets fotavtryck

  I ansvarsrapportens avsnitt om fotavtrycket beskrivs miljökonsekvenserna av Statskontorets verksamhet inom fyra huvudområden: energi och vatten, rörlighet, anskaffningar och avfall. Nedan följer några exempel på åtgärder som vi vidtog 2021 för att minska fotavtrycket i vår verksamhet:

  Energi och vatten

  CASE: På grund av det omfattande distansarbete som coronapandemin orsakade flyttades en stor del av energi- och vattenförbrukningen under arbetsdagarna från kontoret till distansarbetsplatserna. Statskontorets ekogrupp publicerade våren 2021 artikelserien Ekologiskt distansarbete på ämbetsverkets intranät. I serien ingick två artiklar om smart energianvändning.

  Rörlighet

  CASE: För de anställda vid Statskontoret som hyr en bilplats i ämbetsverkets parkeringshus blev det i slutet av 2021 möjligt att skaffa en laddningstjänst för elbilar.

  Anskaffningar

  CASE: År 2021 skickade Statskontoret elektroniska julhälsningar för andra året i rad i samarbete med WWF. Temat för julhälsningen var Östersjön.

  CASE: Statskontoret övergick 2021 till att använda kolneutralt utskriftspapper.

  Avfall

  CASE: Statskontoret inledde 2021 återvinning av Lexmark-bläckpatroner för skrivare via Valtori. År 2022 breddas återvinningen till att omfatta även Ricoh-bläckpatroner.