Hoppa innehåll

Ersättandet av systemet för kontoindelning i budgeten med ett nytt datasystem har inletts

Statskontoret och Gofore Abp 14.6.2023 undertecknade ett upphandlingsavtal om IT-experttjänster som stöd för utvecklandet av digitala tjänster. I och med avtalet har man inlett ett informationssystemprojekt vars syfte är att före utgången av 2024 ersätta det nuvarande TATI-systemet som är avsett för underhåll av kontoindelningen i statsbudgeten och som är i slutet av sin livscykel. För projektet har finansministeriet beviljat ett separat anslag för 2023 och 2024.

TATI-projektets mål

Huvudmålet är att införa ett system för kontoindelning i budgeten (TATI), med vilket man kan minimera det manuella arbetet för att upprätthålla kontoindelningen av budgeten. Målet är att ta i bruk ett system som kan ta emot budget- och tilläggsbudgetuppgifter från finansministeriets nuvarande och kommande datasystem Buketti. Dessutom eftersträvar man förmågan att från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltnings datasystem Kieku ta emot uppgifter om de inledande saldona för reservationsanslag som överförts från föregående år samt en möjlighet att överföra uppgifter om kontoindelningen i budgeten till Kieku-datasystemet för uppföljning av inkomstposter och anslag.

I fortsättningen kommer förutom den statliga centralbokföringen även användarna från alla statliga förvaltningsområden att delta i hanteringen av uppgifter om kontoindelningen i budgeten som görs direkt i TATI-systemet. I det första skedet utvidgas TATI-systemet till ministerierna. En eventuell utvidgning av användningen av TATI till bokföringsenheterna görs i systemets vidareutvecklingsskede.

Beaktande av användare inom ministerierna under projektets gång

Användarna vid ministerierna har en nyckelroll i det nya TATI-systemet, eftersom avsikten nu är att göra det möjligt att planera kontoindelningen i budgeten direkt i TATI-systemet i stället för att manuellt fylla i Excel-blanketter. Vid planeringen av den så kallade användarstigen har man beaktat hur de uppgifter som behövs för verkställandet av budgeten behandlas vid ministerierna och hur de s.k. inledningssaldo- och kontoindelningsändringarna skulle genomföras vid ministerierna i och med det nya TATI-systemet.

Ministerierna inkluderades redan i konkurrensutsättningsskedet i utvecklandet av kontoindelningsprocessen som styr TATI-systemet. I samband med vårens möten anmälde användare från fem olika ministerier sin vilja att delta i utvecklingen av TATI-systemet även under systemprojektet. Av dessa personer har man sammanställt en expertgrupp som hörs aktivt i takt med att utvecklingsarbetet framskrider.

Vilka fördelar eftersträvas med det nya TATI-systemet?

Som de mest centrala fördelarna ser man att underhållet av kontoindelningen i statsbudgeten påskyndas, att risken för fel till följd av manuell inmatning elimineras samt att informationsledningen främjas genom att man erbjuder information i rätt tid som stöd för beslutsfattning via det nya datasystemet.

Att information produceras i realtid som stöd för beslutsfattning innebär till exempel att ministeriets användare vid beslut om anslag ur systemet kan ta ut en aktuell rapport som gjorts för att presentera ändringen, där det framgår hur det ursprungliga läget såg ut vid årsskiftet för kontot i fråga som ska ändras, summan för de anslagsändringar som gjorts på kontot tidigare under finansåret, den ändring som nu föreslås och slutsaldot för anslagen enligt dessa ändringar.

Uppföljning av projektet och kontaktuppgifter

Statskontoret rapporterar till finansministeriet om hur projektet framskrider som en del av projektportföljrapporteringen och information om aktuella ärenden ges bland annat via Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret.

Mer information:
TATI-systemets produktägare, ekonomiförvaltningsexpert Jari Kannela, tfn. 0295 502 211, jari.kannela@valtiokonttori.fi
Statens centralbokföring, keskuskirjapito@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter