• Utvecklingsplaner för statsbokslutet och koncernredovisningen

  Som slutresultat av utredningen av statens koncernredovisning föreslår Statskontoret att statsbokslutet utvidgas till att omfatta statliga fonder utanför budgeten och koncerner som består av statens affärsverk. Tidsramen för utvecklingsarbetet har planerats så att statens reviderade bokslut kan upprättas första gången 2025 för år 2024.

  Dessutom föreslår Statskontoret att man för att skapa en helhetsbild över statsfinanserna i fortsättningen gör upp två konsernredovisningar med sinsemellan olika organisationsavgränsningar:

  • Redovisning av kombinationen statens budgetekonomi och fondekonomi, statens affärsverk och statens specialuppgiftsbolag med anskaffningsutgiftsmetoden (sammanställning rad för rad)
  • Redovisning av kombinationen budgetekonomin och fondekonomin, affärsverken samt alla betydande bolag med statligt ägande med kapitalandelsmetoden (sammanställning av en rad)

  Koncernredovisningarna är informella kalkyler och syftet med dem är att skapa en översiktlig bild över staten och bolagen med statligt ägande. Målet på längre sikt är att inkludera koncernredovisningarna i den formella bokslutsrapporteringen.

 • Aktuellt

  Tidsplanen för förnyelse av statsbokslutet 2024 (pdf) (på finska)

  Det exakta innehållet i vidareutvecklingen av koncernredovisningen och bokslutsrapporteringen bedöms i samarbete med finansministeriet våren 2022.

  Budgetrådet Niko Ijäs från finansministeriet höll en presentation om statsbokslutets utvecklingsprojekt på Valtion taloushallintopäivä i november 2023. I presentationsmaterialet nedan berättar man om tidsplanen och framtida förändringar.

  Aktuellt on statsbokslutets utvecklingsprojekt (pdf) (på finska)

 • Kontaktuppgifter

  Veera Mäki, Mervi Koskelainen och Vesa Kananen koordinerar utvecklingen av statsbokslutet och koncernredovisningen vid Statskontoret. Kontakta oss gärna!

  Mervi Koskelainen Vesa Kananen
  Veera Mäki
  ekonomiförvaltningsspecialist
  tfn 0295 50 3331
  veera.maki(at)valtiokonttori.fi
  Mervi Koskelainen
  specialist på koncernredovisning
  puh. 0295 502 115
  mervi.koskelainen(at)valtiokonttori.fi
  Vesa Kananen
  specialist på koncernredovisning
  tfn 0295 502 064
  vesa.kananen(at)valtiokonttori.fi

   

   

 • En helhetsbild över statsfinanserna

  Den nuvarande rapporteringen om statsfinanserna har ansetts vara otillräcklig med tanke på gestaltningen av helheten. Statsbokslutet beskriver i sin nuvarande form budgetekonomins bokslut. Statens fonder och statliga affärsverk utanför budgeten står i nuläget utanför statens bokslutsrapportering.

  Det finns information om bolag med statligt ägande, men i nuläget upprättas ingen koncernredovisning av kombinationen statsbolag och bolag med statligt ägande. Därför får man inte en övergripande bild över helheten.

  Syftet med utvecklingen av koncernredovisningen och bokslutsrapporteringen är att skapa förutsättningar för en helhetsbild över statsfinanserna.

 • Koncerninformationens behov kartlades 2020–2021

  Syftet med behovs- och genomförandeutredningen av statens koncernredovisning var att ta fram en helhetsbedömning av behovet av koncerninformation samt att utarbeta en preliminär plan för genomförandefasen av utvecklingen.

  Centrala informationsbehov för intressentgrupperna var information om statens tillgångar, skulder och ansvar som helhet.  Målet ska vara att skapa en helhetsbild över statens ekonomiska ställning. Ett formbundet koncernbokslut som sådant ansågs inte vara nödvändigt. Betydelsen av informationsproduktionens kostnads-/nyttoförhållande lyftes fram.

  Bekanta dig närmare med utredningen och sammanfattningen av utredningen. (på finska)