Hoppa innehåll

Visualiseringen av statsbokslutet 2023

Statens ämbetsverk och institut upprättar årligen sitt bokslut innan utgången av februari. I bokslutet ingår verksamhetsberättelsen, budgetens realiseringskalkyl, intäkts- och utgiftskalkylen och balansräkningen samt noterna. Statskontoret samlar ämbetsverkens och institutionens kontouppgifter i statens centralbokföring och upprättar statsbokslutet utifrån dessa.

Budgetekonomin är en helhet bestående av inkomstuppskattningar och anslag som riksdagen fastställt i statsbudgeten. Statsbokslutet upprättas enligt uppgifterna för statens budgetekonomi. I den ingår budgetens utfallskalkyl, intäkts- och utgiftskalkyl, balans, finansieringskalkyl och noter.

Visualiseringen baserar sig på uträkningarna från statsbokslutet 2023 och granskningen fokuserar på statens budgetekonomi. I det visualiserade bokslutet har siffrorna avrundats till en miljards och en decimals noggrannhet. Vid användningen av Statskontorets visualiserade material ska ursprungskällan och materialversionens tidpunkt anges, till exempel:

  • © Statskontoret (exakt datum)
  • Innehållet/bilden baserar sig på Statskontorets material (exakt datum)

Balansomslutningen för statens budgetekonomi 2023 är 74,2 miljarder euro. Detta är cirka 5,8 miljarder euro, dvs. cirka 9 procent större än året innan. De största förändringarna i balansomslutningen utgörs av förändringarna i statsskulden och kassamedlen. I slutet av 2023 var statsskulden enligt balansräkningen 156 miljarder, medan den i början av samma år var 143 miljarder. Med statsskuld enligt balansräkningen avses förutom långfristigt främmande kapital även poster i kortfristigt främmande kapital samt amorteringar och kortfristiga lån i euro som betalas under följande räkenskapsperiod.

Enligt statens intäkts- och utgiftskalkyl är kostnadsöverskottet för 2023 7,4 miljarder euro, medan det för 2022 var 4,8 miljarder euro. Förändringen påverkades mest av de ökade finansieringskostnaderna och verksamhetskostnaderna.

Vad är överföringsekonomin?

Inget omedelbart vederlag är kopplat till överföringsekonomins intäkter och utgifter. Skatteintäkterna tas dock upp i bokslutet som separata intäkter. Överföringsekonomins intäkter är bland annat finansieringsandelar som erhållits från Europeiska unionens (EU) strukturfonder och som bruttobudgeterats i statsbudgeten.

Finansieringen som anvisats välfärdsområdena, statsandelarna och -understöden som betalas till kommunerna och socialskyddsfonderna är utgifter för överföringsekonomin. Överföringsekonomins andel av alla kostnader är 79 procent, vilket innebär sammanlagt 61,6 miljarder euro. Detta är cirka 11,4 miljarder euro mer än året innan.

Överskottet i budgetekonomins utfallskalkyl enligt statsbokslutet 2023 är 14,1 miljarder euro. I utfallskalkylen för budgeten behandlas lån som inkomster. År 2023 uppgick nettoupplåningen till cirka 12,7 miljarder euro. Som diverse inkomster bokfördes dessutom en återtagandet av det oanvända överförda anslaget på 10 miljarder euro. Detta är inte egentlig inkomst för staten, även om återtagandet av det överförda anslaget tekniskt sett behandlas som inkomst i budgeten.

Uppföljningen av fullmakter är en del av uppföljningen av hur budgeten realiseras

I samband med behandlingen av budgeten kan riksdagen även bevilja fullmakter med begränsade belopp och användningsändamål för att ingå avtal och ge förbindelser. Anslagen för de utgifter som orsakas av dessa tas antingen helt eller till bristande delar med i senare års budgetar. Fullmakten kan användas under det budgetår i vars budget den har beviljats. Med användning av en fullmakt avses ingående av sådana avtal och förbindelser för vilka fullmakten har beviljats i budgeten.

Statskontoret tar hand om den centraliserade uppföljningen av fullmakter. Utöver de behov av anslag som presenteras här har staten även anslagsbehov som beror på andra förbindelser. Dessa beskrivs bland annat i statsbokslutets bilaga 12.

Budgetens realisering rapporteras till riksdagen

Verksamhets- och ekonomiplaneringen kopplar samman regeringens och ministeriernas uppgifter och uppställda mål samt statens ämbetsverks operativa uppgifter med varandra. Statsrådet ger riksdagen regeringens årsberättelse i maj varje år. I den rapporteras regeringens verksamhet, skötseln av statsekonomin och om hur budgeten följts. Berättelsen omfattar även beskrivningar av ministeriernas resultatrikhet, statsbokslutet samt svar på riksdagens utlåtanden och ställningstaganden.

Pressmeddelande: Statskontorets förslag till statsbokslut för 2023 är färdigt >

Mer information:
Statens centralbokföring, telefonväxel 0295 50 2000, kkp(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter