Hoppa innehåll

En informationsresurs för statsunderstödsverksamheten och tillhörande e-tjänster inrättas i Finland

E-tjänsterna inom statsunderstödsverksamheten utvecklas och processen för statsunderstöd digitaliseras. Målet är att statsbidragsmyndigheterna ska ta i bruk de nya e-tjänsterna under de närmaste åren. Statskontoret ska enligt regeringspropositionen i fortsättningen svara för produktionen av dem.

Statskontoret ska ansvara för administreringen och förvaltningen av informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och de tillhörande digitala tjänsterna, för vissa uppgifter inom informationshanteringen samt för analys- och rapporteringstjänster som gäller statsunderstödsverksamheten.

Informationsresursen och de tillhörande e-tjänsterna ska enligt propositionen innehålla ett för statsbidragsmyndigheterna gemensamt elektroniskt hanteringssystem (administreraunderstod.fi), en tjänst för publicering av ansökningar om statsunderstöd och skötsel av ärenden (sokunderstod.fi).fi) samt en tjänst för publicering och användning av statsunderstödsuppgifter (granskaunderstod.fi).

I den nya informationsresursen för statsunderstödsverksamheten ska man samla uppgifter om statsunderstöd från alla förvaltningsområden så att information om statsunderstödsverksamheten ska kunna öppnas och utnyttjas, effektiviteten utvärderas och övervakningen av användningen av statsunderstöden effektiviseras. Som exempel kan nämnas granskaunderstod.fi-tjänsten, som är en tjänst som är öppen för alla och där vem som helst kan få heltäckande information om statsunderstödsverksamheten.

Utvecklandet av statsunderstödsverksamheten bedöms förbättra genomslaget och medföra besparingar

Statsbidragsmyndigheterna övergår under de kommande åren till att använda de e-tjänster som Statskontoret producerar. De nya tjänsterna stöder den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten, dvs. den digitala processen med statsunderstöd, som förnyar statsbidragsmyndigheternas sätt att planera statsunderstödsverksamheten och bedöma dess konsekvenser.

Med hjälp av gemensamma digitala tjänster kan man uppnå besparingar i fråga om nyinvesteringar samt utveckling och underhåll av informationssystem. De årliga kostnaderna för de gemensamma e-tjänster som Statskontoret producerar uppskattas vara betydligt lägre än kostnaderna för statsbidragsmyndigheternas nuvarande egna system. På lång sikt kan man således också uppnå kostnadseffektivare förvaltning av statsunderstöden.

Statsunderstödslagen och lagen om Statskontoret ändras genom regeringspropositionen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Skyldigheten att lämna in minimiuppgifter om statsunderstödsverksamheten träder i regel i kraft vid ingången av oktober 2023 för de statsbidragsmyndigheters del som inte tar i bruk administreraunderstod.fi-tjänsten. Propositionen publiceras på beslutssidan.

Finland har ca 90 statsbidragsmyndigheter som årligen beviljar bland annat organisationer, kommuner, företag och privatpersoner uppskattningsvis 4 miljarder euro i statsunderstöd enligt prövning.

> Läs mer i finansministeriets pressmeddelande 2.6.2022

Mer information

Jouko Narikka, budgetråd, tfn 0295 530 017, jouko.narikka(at)gov.fi
Tuula Lybeck, projektdirektör, tfn 0295 530 595, tuula.lybeck(at)gov.fi
Mari Näätsaari, enhetsdirektör, tfn 0295 50 2259, mari.naatsaari(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter